Site logo

9 Letter Malayalam Words: Complete List

Malayalam WordsEnglish Translation
പത്തുകോടിTen crores
നാലാമത്തെFourth
എട്ടുവീടർEight houses
എട്ടാമെടംEighth
കരിങ്കാലിBlack leged
ജാതിപ്പേർCaste name
ചീട്ടുകളിPlaying cards
വിജയകരമായSuccessful
ദു:ഖമുള്ളDid-heart
പ്രസിദ്ധൻFamiliary
വിവേകശാലിUsual
ഒരു തോതിൽAt a scale
ഒട്ടൊക്കെEcho
മധുപർക്കംMadhuppoor
പറച്ചെണ്ടDon’t make it
ഒരു നുള്ൾA pinch
കരുതൽ ധനംReserve
ദൂരെപ്പോ…Distance …
ഒരു യാദവൻA yadavan
പിറകോട്ട്Patron
പുറകോട്ട്Back
കയ്യൊഴിയൽAbboy
പരിത്യാഗംParadise
ലജ്ജിതമായAmbed
ചുരുങ്ങുകShrink
രോഗശാന്തിHealing
മഴനിലക്കൽRainy
പോക്കുന്നGoing
കന്യകാമഠംThe virgicum
ചുരുക്കുകAbbreviate
സംക്ഷേപകൻThe summer
പിൻവാങ്ങൽRetreat
കിടക്കയിൽIn bed
വഴിതെറ്റൽThe way
വ്യതിചലനംDiverence
ചാഞ്ചല്യംDense
വെറുക്കുകDespise
അയുക്തമായUnique
ശാശ്വതമായFor eternal
നികൃഷടമായGrievable
മിന്നുന്നBlink
സമർത്ഥനായWorthy
നിപുണമായിUpon the
വിപരീതമായIn contrast
വാഹനത്തിൽIn the vehicle
വാസസ്ഥാനംThe abode
പാർപ്പിടംShelter
റദ്ദാക്കൽCancellation
റദ്ദാക്കൽCancellation
വെറുക്കുകDespise
പുരാതനമായArchaic
ആദിവാസികൾTribal
ഭ്രൂണഹത്യFetal
സമൃദ്ധമായAffluent
തിരനിറഞ്ഞHave been long
ചുറ്റിലുംBoth
മേല്പറഞ്ഞSubstandard
സർവ്വോപരിAll over
അമൂല്യമായPrecious
സത്യസന്ധതHonesty
പരസ്യമായിPublicly
ചുരുക്കുകAbbreviate
ചുരുക്കിയCurkree
വിദേശത്ത്Abroad
ഇടമുറിഞ്ഞCorrupted
പെട്ടെന്ൻThe sudden
പൊടുന്നനെSudden
പൊടുന്നനേA sudden
കുന്നിമണിThe hennom
കുടിക്കുകDrink
ഉൾകൊള്ളുകIng
വിഴുങ്ങുകSwallow
ഉൾക്കൊണ്ടInnovation
വർജിക്കുകRisen
അയുക്തമായUnique
സമൃദ്ധമായAffluent
ധാരാളമായിRound
അധിക്ഷേപംInsult
ദുരുപയോഗംAbuse
വിദ്യാലയംSchool
വേഗവർദ്ധനFast
രാസത്വരകംChemical
ഭാഷ്യരീതിMustal way
സ്വരാഘാതംVolva
വരേണ്യമായUnre
സമീപിക്കൽApproach
ഉപയോഗിച്ചUsed
അത്യാഹിതംVary
കൈകൊട്ടുകHand
കുരവയിടുകMonkey
ശീലിക്കുകExercise
അഭിനന്ദനംAppreciation
പദവി നൽകൽGifting
യോജിക്കുകAgree
വഴങ്ങുന്നGripping
താമസസ്ഥലംResidence
ഒപ്പമുള്ളOpped
വാദ്യമേളംVacation
കൊടുക്കുകGive
അനുസൃതമായSubject
അനുഗുണമായCompatible
വിശദീകരണംExplanation
ഹേതുവാകുകRide
അക്കൗണ്ട്Account
കാരണമാവുകCOM
സംഭരിക്കൽStore
ശേഖരിക്കൽCollecting
സത്യസന്ധതHonesty
തിട്ടമായിNeeds
കൃത്യമായിExactly
ദൈവഹതകനായThe Natural
ദോഷാരോപണംAccusation
അധിക്ഷേപംInsult
ശീലിക്കുകExercise
പരിചിതമായFamiliar
അഭ്യസിച്ചAccused
നേടാവുന്നWin
അമ്ലമയമായAcidal
അമ്ലമുള്ളAcid
കുറ്റബോധംGuilt
മുഖക്കുരുAcne
ചങ്ങാത്തംAssociation
പരിചിതമായFamiliar
സമ്പാദ്യംSavings
കാറസ്വാദ്Karaswad
മറുവശത്ത്On the other hand
പെരുമാറുകBehave
നാടകാങ്കംNetwork
രാസത്വരകംChemical
ഓജസ്സുള്ളOwaswall
കർമ്മണ്യതPervert
താല്പര്യംInterest
കളിക്കാരൻPlayer
അഭിനേത്രിActress
വാസ്തവമായFully
പരമാർത്ഥംThe refresh
ന്യൂനകോണംThe minorcock
തീവ്രവേദനIntensive ache
തീവ്രമായിIntensely
അനന്തമായിIn case of infinity
പഴഞ്ചൊല്ൽThe proverb
വഴങ്ങാത്തStubborn
വഴങ്ങാത്തStubborn
വിഷസർപ്പംPoisonous
ശീലിക്കുകExercise
കൂടുതലായിFurther
നിഷ്ഫലമായSubstantial
ചീഞ്ഞുപോയRot
മേൽവിലാസംAddiction
വിദഗ്ധമായSkilful
അനുയോജ്യതCompatibility
കഷ്ടിച്ച്Barely
പാലിക്കുകRetain
പക്ഷക്കാർBirds
ഉറ്റബന്ധംClosely
വിശേഷണമായCompatible
വിധിക്കുകSentence
പദവിശേഷണംWords
ക്രമീകരണംSetting
അംഗരക്ഷകൻGuard
നിർവ്വാഹംBrightness
നിർവ്വഹണംExecution
ഗവൺമെന്റ്Government
രാജ്യഭരണംKingdom
ഭരണാധിപതിThe ruler
ആരാധ്യനായGod of God
പടക്കപ്പൽReserve
ആദരിക്കുകHonor
ആരാധ്യമായGod of
ആരാധനയോടെWith worship
ഏറ്റുപറയൽConfess
ഇടയാക്കുകTumble
യൗവനാരംഭംAdolescence
സങ്കൽപമായNoisy
ആരാധ്യമായGod of
പൂജിക്കുകIdolize
അലംകൃതമായConstructive
കൗശലമുള്ളStriking
മുഖസ്തുതിFlattery
അതിപ്രശംസExcellent
വ്യഭിചാരിAduli
ദുർവൃത്തൻSolterns
ജാരവൃത്തിWarri
വ്യഭിചാരംAdultery
യൗവനാവസ്ഥYouthful
മുൻകൂറായിIn advance
മുന്നേറുകAdvance
അഭിവൃദ്ധിProsperity
മുൻകൂട്ടിIn advance
വികസിതമായWidespread
അഭിവൃദ്ധിProsperity
കാര്യലാഭംForm
തുനിയുന്നSqueak
സാഹസമുള്ളIntensive
സാഹസികമായReckless
പ്രതിയോഗിAdo
വിപരീതമായIn contrast
ഹാനികരമായHarmful
ദൗർഭാഗ്യംWrong
അറിയിക്കൽInformal
വിജ്ഞാപനംAdvertisement
അറിയിപ്പ്Notification
വിജ്ഞാപനംAdvertisement
പരസ്യരീതിInteraction
പരസ്യശൈലിAdvertising
അഭിപ്രായംComment
അറിയിപ്പ്Notification
ആശാസ്യമായConsenious
അഭിപ്രായംComment
വാദിക്കുകAdvocate
ന്യായവാദിPostist
വക്താക്കൾSpokesmen
ആഭിമുഖ്യംInterest
അനന്തകാലംDay infinite
നീണ്ടകാലംlong time
വായുചരമായQuarter
വ്യോമയാനംAvailable aviation
കാര്യങ്ങൾThings
ബാധകമാകുകApply
ബാധിക്കുകAffect
ചായ്വുള്ളInclined
ബാധിതമായിAffected
കപടവേഷമായPulus
വാത്സല്യംAffection
ഭാവിക്കുകBeyear
കൈക്കൊണ്ടAcceptable
ബന്ധമുള്ളRelative
രക്തബന്ധംBlood relations
സത്യവാചകംOfficer
ഞെരുക്കുകOppress
ബാധിക്കുകAffect
ദുഃഖിതരായGrusted
ദൗർഭാഗ്യംWrong
ദുഃഖാവസ്ഥMirright
സമൃദ്ധമായAffluent
ധനാഢ്യമായRich
ഉളവാക്കുകAfford
അധിക്ഷേപംInsult
തീപിടിച്ചFire
ആവേശമുള്ളEnthusiastic
ജ്വാലയായിAs a flame
കാൽനടയായിOn foot
ശങ്കയുള്ളSung
ഭയപ്പെട്ടFearful
ആഫ്രിക്കൻAfrican
പിന്നത്തെThe rearing
പുറകിലുളളAlternate
അതിനുശേഷംafter that
അതിനുശേഷംafter that
അനന്തരഫലംOutcome
പരിണിതഫലംConsequence
ആയുശ്ശേഷംAfter his life
പിൻബുദ്ധിPicking
പിന്നെയുംAgain
അതുകൂടാതെYet
ദോഷകരമായിBeautiful
വയസ്സാവുകGet old
വയോധികനായEywhere
പ്രതിനിധിRepresentative
വഷളാക്കുകWorry
ദോഷവർദ്ധനHarm
ഭയപരവശമായInappropriate
ഭയപ്പെട്ടFearful
അന്പരന്ന്And only
അസ്വാസ്ഥതDiscard
പ്രക്ഷോഭംAgitation
ഉപനാമധേയംSubject
അവിശ്വാസിUnbelievers
കരുനൊച്ചിKarniyi
തത്പരമായിTapsally
കഠിനദുഃഖംWorking hard
യോജിക്കുകAgree
യോജിക്കുകAgree
മനസ്സുള്ളThring
സദൃശ്യമായGuard
ആനുരൂപ്യംCourability
സമ്മതമായിFreedous
നിശ്ഛയരേഖConcision
ഐക്യമത്യംUnity of unity
നിശ്ചയരേഖDetermined
കാർഷികമായAgarily
കൃഷിപ്പണിAgriculture
ഉപകരണങ്ങൾEquipment
അംഗരക്ഷകൻGuard
അംഗരക്ഷകൻGuard
സുഖക്കേട്Ailment
ഉദ്ദേശ്യംIntention
ഉദ്ധതഭാവംAn
വായുമൺഡലംAirernadu
പൊങ്ങച്ചംVanity
വായുസൈനികLord Zitran
വായുമയമായThe airing
ലാഘവമുള്ളConfinored
ശീഘ്രത്വംSlisp
ഭയാക്രോശംLean
ആർത്തനാദംMotion
അമ്പരപ്പ്Ambus
ഭയങ്കരമായAwful
ആർത്തനാദംMotion
അതിരിക്കെNot
മുഖ്യസ്ഥൻElla
ജാഗരൂകനായObservant
കരുതലുള്ളCarastile
കണക്കുവഴിBonist
നാമാന്തരംBy doing
അന്യംവന്നAnti-
തുല്യമായിEqually
സുഖക്കേട്Ailment
ക്ഷാരകൽപംFamine
കാരയുപ്പ്Carille
ക്ഷാരാംശംThe famine
ക്ഷാരകൽപംFamine
ക്ഷാരകൽപംFamine
എല്ലാവരുംEverybody
പെട്ടെന്ൻThe sudden
പെട്ടെന്ൻThe sudden
അവസാനിച്ചEnded
എല്ലാവരുംEverybody
കൂടുതലായിFurther
സദാസമയവുംIn the day
ആരോപിതമായAllegedly
ആരോപിതമായAllegedly
പറഞ്ഞപോലെLike he said
കർത്തവ്യംRuthlessness
ദ്രുതതാളംStudy
ദൈവസ്തുതിNote
ഉദ്യാനപാതThe gardening
ഉദ്യാനപഥംThe gardening
ചങ്ങാത്തംAssociation
സഖ്യമുള്ളAllied
സജാതീയമായCentral
ചീങ്കണ്ണിAlligator
അനുപ്രാസംPerception
ബുഹുരൂപതിBahupathi
മിശ്രലോഹംThe mixture
സഖ്യകക്ഷിAllazhi
രജിസ്റ്റർRegister
കുറ്റുവാഴCaps
ആകാശത്തിൽIn the sky
മേൽപോട്ട്Remote
ഏകാന്തമായLonely
മാത്രമായിOnly
അരികിലൂടെBy the edge
ഒരുമിച്ച്Together
തണുപ്പനായCold
അകന്നുള്ളOver
ഉച്ചത്തിൽLoud
ആദ്യവസാനംAn end
ഇതിനിടയിൽIn the meantime
മുൻകൂട്ടിIn advance
മാത്രമല്ലNot only
അതുകൂടാതെYet
വിവാഹവേദിMarriage
ബലിക്കല്ൽSacrificial
രൂപാന്തരംTransformation
വ്യത്യാസംDifference
പരിവൃത്തിCynic
ഗത്യന്തരംGlad
ജലപ്രവാഹംThe water flow
ഔന്നിത്യംThin
ഒട്ടുക്ക്Cut
ത്യാഗശീലംSanilment
ചീനക്കാരംNutlore
മൃത്സന്യംThe rest of the
അലൂമിനിയംAluminum
അലുമിനിയംAluminum
സദാനേരവുംAnd acts
മുത്തപ്പൻMuthappan
ചകിതനാവുകBecome aid
അമ്പരപ്പ്Ambus
പൊന്നമ്പർPonnumber
പരിസ്ഥിതിEnvironment
ഉഭയാർത്ഥംThe infant
രുചിയുള്ളTasty
പരിഷ്കരണംUpdate
നന്നാക്കൽRepair
അമേരിക്കൻAmerican
ശാന്തശീലംCalmness
സ്നേഹശീലംGuidance
ഇണക്കമുളളAdolescent
അനുകൂലമായBeneficial
മധ്യത്തിൽIn the middle
അമിനാമ്ലംAmavin
അനുചിതമായImproper
സൗഹാർദ്ദംFriendship
സ്നേഹഭാവംLoving
ചങ്ങാത്തംAssociation
നെല്ലിക്കGooseberry
വെടിയുണ്ടBullet
ക്ഷാരവായുAmmonia
നവസാരവായുNative
പൂർണ്ണവിലFull price
തുകവരുന്നAmount
കപടപ്രേമംGrave
ദുരഭിമാനംConcepts
ഉഭയചരങ്ങൾSilaklords
ഉഭയജീവികൾBearing life
വളരെയധികംtoo much
സമൃദ്ധമായAffluent
ധാരാളമായിRound
ഛേദിക്കുകAmputate
രക്ഷാകവചംArmor
പ്രതിയോഗിAdo
അബോധാവസ്ഥUnconsciously
വിവച്ഛേദംDescription
വിശ്ലേഷണംLudge
അരാജകവാദംAnarchy
അരാജകവാദംAnarchy
അരാജകത്വംAnarchy
അനായകത്വംConference
അരാജകത്വംAnarchy
ബഹിഷ്കരണംBooting
പൂർവ്വികർAncestors
കുലപുരുഷൻKulapurion
പൂർവ്വികൻEastern
മുത്തശ്ശൻGramassan
പൂർവ്വികർAncestors
വംശവഴിയായThe best way
വംശപരന്പരGermination
ആശ്രമവാസിAshram
പുരാതനമായArchaic
ഗതകാലകഥകൾInspect texts
കീഴിലുള്ളUnderground
വളരെയധികംtoo much
മറ്റാളുകൾMitto
പോരെങ്കിൽIf if it
ഉപാഖ്യാനംNomination
അബോധാവസ്ഥUnconsciously
ജഢീഭൂതമായThe dreadful
അനസ്തീഷ്യAnesthesia
രണ്ടാമതുംSecondly
പിന്നെയുംAgain
അമർഷാവേശംInput
അംഗിരസ്സ്Angrass
കോപത്തോടെIn anger
കോപവാക്ക്Copawa
തീവ്രവേദനIntensive ache
നയരഹിതമായImageless
ജന്തുലോകംThe wooden
അണുപ്രാണിNucliness
ജീവൻ നൽകൽGiving life
അതിവിരോധംImmune
ഉദ്ദേശ്യംIntention
വാർഷികമായAnnual
അറിയിപ്പ്Notification
പ്രസ്താവനStatement
ബാധിക്കുകAffect
മുഷിച്ചിൽIreu
അലട്ടുന്നBother
വാർഷികമായAnnual
വേനൽതോറുംThe summer
പ്രതിവർഷംThe annually
അധിധ്രുവംCabin
അനുചിതമായImproper
നിയമലംഘനംViolation
വ്യതിചലനംDiverence
പെട്ടെന്ൻThe sudden
അജ്ഞാതനായUnknown
നാമഹീനമായCandidance
ഇനിയുമൊരുInitiative
പ്രതികൂലതAdversary
ശത്രുത്വംEnmity
പ്രതിയോഗിAdo
എതിർക്കുകOppose
തൃക്കേട്ടListen
പ്രാഥമ്യംFIG
പൂർവ്വപദംOdform
പൂർവ്വികർAncestors
മുഖമണ്ധപംFace
പുരാതനമായArchaic
കൃഷ്ണമൃഗംAntelope
ആനന്ദഗീതംPleasure
പരാഗകേസരംPollination
പാഠമഞ്ജരിThe Smastinga
മാനവീകരണംGrowing
മുന്നറിവ്The warrise
മുൻതോന്നൽIn order to
മുൻവിചാരംFigictory
മുൻ ആലോചനFormer counsel
പ്രത്യശിതDepense
വിഷഹരൗഷധംStrength
വിഷസംഹാരിVisitory
മറുമരുന്ൻAndron
നീലാഞ്ജനംYoung
സഹജദ്വേഷംNurturing
വൈപരീത്യംThe contradiction
പ്രതിവചനംRevief
പുരാതനമായArchaic
അണുനാശിനിDisinfectant
വൈപരീത്യംThe contradiction
പ്രതിവിഷംThe plea
പ്രതിരൂപംThe statement
മാൻകൊന്പ്Manco
മാൻകൊമ്പ്The mancong
വിപരീതപദംInverture
വിപര്യായംInfection
ഉറുമ്പുകൾAnts
മനഃസ്താപംManage
ഉത്സുകമായFestious
ഉടൻ തന്നെSoon it is
അതൊഴിച്ച്It is
ഒരേടത്തുംEarly at the same
പ്രത്യേകംSpecial
അന്തഃപുരംRanuturam
ഈറ്റില്ലംETILLAM
ഉദാസീനമായImmicent
ഭാവശൂന്യതBucku
ശബ്ദക്ഷയംVirtue
ഓരോന്നിന്For each
സന്നിപാതംFilming
സംഘത്യാഗിConstruction
ദൈവമാക്കൽGod
വിഹ്വലമായHyperform
നടക്കുന്നAppalling
ഭയങ്കരമായAwful
ഭയാനകമായിInsaneously
ഉപകരണങ്ങൾEquipment
തോന്നുന്നFeeling
വ്യക്തമായObvious
കാണാവുന്നVisibility
സങ്കടഹർജിSanderment
പുരംകാഴ്ചPuram
ബാഹ്യരൂപംThe outrightplay
പ്രതിഭാസംPhenomenon
തെളിയുന്നShown
വിളിപ്പേർThe nickname
ജാതിപ്പേർCreate
വാർമ്മികംWatch
അന്തർബോധംInterference
അഭിനിവേശംPassionate
ഭക്ഷണേച്ഛSeaness
ജയജയധ്വനിJayajayadhvani
ആപ്പിൾപഴംApples
വിജ്ഞാപനംAdvertisement
ചെലുത്തുകExert
ബാധിക്കുകAffect
സമുചിതമായOptimistic
അനുയോജ്യതCompatibility
അനുയോജ്യതCompatibility
കാര്യമായിConsiderably
ഗുണഗ്രഹണംBenefit
അഭിനന്ദനംAppreciation
വിലയേറ്റംRisk
പിടികൂടുകApprehend
ഭയപ്പെടുകFear
പേടിക്കുകPass
ഗ്രഹിക്കൽGrasp
ആശങ്കയുളളWorryulous
ഭയപ്പെടുകFear
സമീപിക്കൽApproach
സമീപിക്കൽApproach
അനുഗുണമായCompatible
സമുചിതമായOptimistic
അഭിനന്ദനംAppreciation
സ്ഥൂലഗണനംInquisor
സമീപിക്കൽApproach
മീനം-മേടംMeeting-off
അനുയോജ്യതCompatibility
ജലസദൃശമായVanity
അറബിക്കടൽThe Arab Sea
സ്വേച്ഛയാNetwork
വൃത്തഖൺഡംChandum
ഉത്തമത്വംBoth
പുരാതനമായArchaic
അന്പുകാരൻAnoint A
ധനുർവിദ്യDurinary
വടക്കുള്ളNorthern
തീക്ഷണമായThe transitial
ഔത്സുക്യംRemedy
അഭിനിവേശംPassionate
പ്രയാസമായDifficult
ദുഷ്കരമായTough
യുദ്ധഭൂമിBattlefield
വാദിക്കുകAdvocate
ഒരു പക്ഷിA bird
നിഷ്ഫലമായSubstantial
ജനരഹിതമായUnnumber
ന്യായമായിJustice
യുക്തമായിAvailable
പ്രഭുഭരണംLodge
പ്രഭുത്വംThere
അങ്കഗണിതംArithmetic
ഗണിതശ്രണിMathematics
കൈകോർത്ത്Armor
ആയുധമേറിയArmor
അർമീനിയസ്Armenius
ആയുധാഗാരംLaliga
രക്ഷാകവചംArmor
ആയുധാഗാരംLaliga
വാസനയുള്ളThe smell
സുരഭിലമായReaching
ക്രമീകരണംSetting
ചട്ടവട്ടംLemon
സജ്ജീകരണംSetting
കുടിശ്ശികArrears
കുടിശ്ശികArrears
പിടികൂടുകApprehend
എത്തിയ ആൾThe person who arrived
അമ്പിൻമുനAmbinum
അന്പിൻമുനAnn Odign
അമ്പിൻമുനAmbinum
ആയുധപ്പുരArmicar
ആയുധശേഖരംArmorness
മേൽസ്ഥായിThe surface
തീവയ്ക്കൽThe fireing
ചമൽക്കാരംChelery
കൗശലപ്പണിCarnish
മായാവിയായMayiwom
കൗശലമുള്ളStriking
സന്ധിവാതംArthritis
സന്ധിവാദംCommunication
പത്രലേഖനംThe newspaper
വസ്തുക്കൾObjects
വ്യക്തമായObvious
അഭിപ്രായംComment
കൗശലപ്പണിCarnish
ആയുധപ്പുരArmicar
ചിത്രകാരൻPainter
കലാപ്രേമിKalam
കലാചാതുരിRam
വിലക്ഷമായCasual
അവസരത്തിൽOn the occasion
തക്കവണ്ണംAccording to
അതുകൊണ്ട്and so
വരുമ്പോലെWhen coming
സത്യത്തിൽIn fact
അത്രതന്നെIt
തീർച്ചയായFacility
പതിവുപോലെAs usual
അതുകൂടാതെYet
ഇതുവരേയുംThis is the case
പ്രാബല്യംEffective
പൂർവ്വികൻEastern
പൂർവ്വികൻEastern
ഊർദ്ധഗമനംDominance
സന്ന്യാസിAutoca
കാരണത്വേനCauses
സ്വയംഭൂതംThe self-boyhood
അലിംഗത്വംThe altar
അശോകത്തടിAvestingkous
കുമ്പളങ്ങKmpolknes
കുമ്പളങ്ങKmpolknes
ചാരക്കുഴിThe spy
ലജ്ജിതനായAshamed
ലജ്ജിതമായAmbed
ലജ്ജയുള്ളShy
ചാരനിറമായOn the gray
മരപ്പട്ടിJar
രഹസ്യമായിSecretly
പ്രത്യേകംSpecial
യാചിക്കുകCrave
ചോദിക്കുകAsk
ഒരുവശമായിA bit of
പ്രാർത്ഥനPrayer
ഉറങ്ങുന്നAsleep
ജഡീഭൂതമായGadden
നിരീക്ഷണംSurvey
അധിക്ഷേപംInsult
അധിക്ഷേപംInsult
കീലുപൂശുകKeepse
ഒരു ഗുളികA pill
ചാടിവീഴുകJump
പ്രതിയോഗിAdo
അത്യാചാരംProfession
വാദപ്രഹരംContinent
അവകാശവാദംClaim
സമ്പാദ്യംSavings
വസ്തുവഹകൾObjects
ഭാഗിക്കുകPart
കർത്തവ്യംRuthlessness
സേവിക്കുകServe
സഹായിക്കൽHelping
സംഘടിതമായOrganized
പങ്കാളികൾPartners
ചങ്ങാത്തംAssociation
ശേഖരിക്കൽCollecting
കള്ളപ്പേർBird
ഇൻഷ്വറൻസ്Insurance
നിസ്സംശയംNirs
താരസഞ്ചയംTharam
ശ്വാസരോഗംBreath
ഏങ്ങലുള്ളSuch
അന്പരപ്പ്Inn
വഴിവിട്ട്Motivate
കൗശലമുള്ളStriking
അഭയസ്ഥാനംResort
അസംപാതരേഖThe rise
നിർത്താതെWithout stopping
ഏതിടത്തുംSitath
കണ്ടയുടനെAs soon as possible
അവസാനമായിFinally
രാത്രിയിൽat night
ശാന്തിയിൽIn Shanti
അപകടത്തിൽIn the accident
ആരംഭത്തിൽIn the beginning
ശൂന്യവാദിLag
അഥീനിദേവതAndern goddess
വിലോമമായിVilot
വായുമൺഡലംAirernadu
പരിസ്ഥിതിEnvironment
ചെറുജന്തുMinim
യോജിപ്പിൽIn agreement
നടുമുറ്റംpatio
ഭയങ്കരമായAwful
അഭിനിവേശംPassionate
താല്പര്യംInterest
കയ്യേറ്റംAssault
എതിർക്കുകOppose
അധിക്ഷേപംInsult
പിടികൂടുകApprehend
പാലിക്കുകRetain
പിൻവരുന്നFollowed
അഭിനിവേശംPassionate
കൃശമാക്കൽGrains
ഭാഷാസുഭഗതLinguistic
അഭിപ്രായംComment
മനഃസ്ഥിതിMice
അകർഷിക്കൽInfrial
ആകർഷകത്വംAttraction
ആകർഷകത്വംAttraction
ആകർഷണത്വംAttractions
ലക്ഷണങ്ങൾSymptoms
ആധുനികമായModern
ലേലവില്പനAuction
സംസാഥാപകൻThe film
സംസ്ഥാപകൻThe establishment
ഭയരഹിതനായRejear
വായനക്കാർReaders
പ്രേക്ഷകർThe audience
പാദപരീക്ഷThe examination
കളിയരങ്ങ്The game
യാതൊന്നുംNothing
കാണിക്കുകShow
മഹനീയമായിGreatly
ആഭിമുഖ്യംInterest
അനുകൂലമായBeneficial
മംഗളകരമായHungful
ശുഭകാരിണിFashion
ശുഭകരത്വംGood thing
ചവർപ്പുളളBrilliant
കർക്കശമായRigid
സന്ന്യാസംVarious
പ്രണേതാവ്Youth
ആധികാരികതAuthentication
അധികൃതമായOriginate
കയ്യൊപ്പ്Signature
ശവപരിശോധനAutopsy
ശരൽക്കാരംSarnagar
സഹായക്രിയHelp
സഹകാരിയായAssociate
ഉപകാരിയായEqueror
സഹായമാകുകSupport
സാധനശക്തിDiligor force
ദുരാഗ്രഹംMiserety
അതിധനലോഭംToo advance
ദുരാഗ്രഹിBerez
ധനലോഭിയായImperialist
ദുരാഗ്രഹിBerez
ദുരാഗ്രഹംMiserety
പകപോക്കുകLeave
വിശാലവീഥിThe wide fat
പ്രവേശപഥംInnovation
ശരാശരിയായAverage
സാധാരണമായOrdinary
ഇടത്തരമായMedium
വിരോധമുളളImmune classified
പ്രതികൂലംA defendant
പക്ഷി പനിBird fever
വിമാനയത്രAirline
വ്യേമയാനംSoundary
ഉത്സുകനായUttane
ഔത്സുക്യംRemedy
പരിത്യാഗംParadise
ഒഴിവാക്കൽExclusion
ത്യജിക്കൽSupiterate
ഒഴിവാക്കൽExclusion
ഉറങ്ങാത്തNot sleeping
വിധിക്കുകSentence
ന്യായവിധിJudgment
പുരസ്കാരംAward
അന്പരപ്പ്Inn
ഭയപരവശമായInappropriate
ഭയങ്കരമായAwful
വിഷമകരമായWorry
വിരിപന്തൽBroadure
വികൃതമായിInfinitely
തകരാറിലായDisruptive
അക്ഷദണ്ധംInspection
മതാധികാരിMerciful
ദിഗംശകോടിAppearing a deal
ആകാശനീലിമLeahead
ജൽപിക്കുകPollen
പാൽപ്പല്ൽThe grape wall
അവിവാഹിതൻUnmarried
പുറക്ഭാഗംRace
പിന്മാറുകWithdraw
പരോക്ഷമായIrritable
പുറം വേദനBack pain
പിൻകർട്ടൻThe retarding
പിൻകർട്ടൻThe retarding
തുണക്കാരൻBowler
പിൻതിരിയൽThe retreat
പിൻതാങ്ങൽBacking back
സഹായകസംഘംHelprict
പിൻമാറ്റംReblog
പിൻവാങ്ങൽRetreat
അനന്തരഫലംOutcome
തിരിച്ചടിRetaliation
അന്തർഗൃഹംInterior
പിൻസീറ്റ്The rear seat
പിൻവാങ്ങൽRetreat
പിൻതിരിയൽThe retreat
പുറകോട്ട്Back
ഏകകോശജീവിThe only code
ദൗർഭാഗ്യംWrong
നിർഭാഗ്യംThe misfortune
ചീത്തരുചിRidge
ചീത്ത വഴിThe bad way
വളരെയധികംtoo much
ബാഡ്മിൻറൻBadminton
ചീത്തത്തംThe badness
പൊരിക്കുകRoast
അപ്പപ്പുരThe bruise
സമീകൃതമായEquitable
ബലരാമന്റെOf Balaraman
നിലമുറ്റംStirring
കഷണ്ടിയായBald
ഹാനികരമായHarmful
കെടുതിയായSuspended
ചതുരത്തടിRhekkkkangal
ഇണങ്ങാത്തUnperitive
ഉപശമനകാരിProve
മുളവിത്ത്Throw
മുളങ്കുഴൽMulti
ഒഴുക്കനായFlow
സാധാരണമായOrdinary
ഏത്തപ്പഴംSet up
തോൽപ്പട്ടTool
വാദ്യമേളംVacation
പന്നിയെലിPiglet
ദുഃഖകാരണംGrief
വിനാശഹേതുWarrow
പാപ്പരാകൽBankrupt
നിരോധിച്ചBanned
കൊടിക്കൂറCrackkill
വിവാഹ ഹാൾWedding hall
നീണ്ടകട്ടSeturn
ന്യായാസനംJourneying
മൃഗീയത്വംBorn in the
മൃഗീയത്വംBorn in the
അസംസ്കൃതിRenwood
ഒരു ബൊമ്മA bomma
അനാവൃതമായUndrotual
സ്പഷ്ടമായVivid
കഷ്ടിച്ച്Barely
ക്രയസാധനംInvestment
ആദായമുള്ളIndependent
പത്തേമാരിBarge
തൊലിക്കുകPeel
ഒരിനം മാൻOne
പടപ്പാളയംBarracks
തരിശ്നിലംSwandiwal
വന്ധ്യയായInsurfty
തരിശുഭൂമിDophead
ന്യായവാദിPostist
സമാധിമേട്Additional
പ്രാട്ടോൺPraton
അധഃപതിച്ചClosure
ആസ്തിവാരംAssessment
ഹീനകുലമായFigish
അകുലീനമായIncorrect
ലജ്ജയുള്ളShy
മലയടിവാരംMalapping
ജാരസന്തതിBarkatural
ജാരസന്തതിBarkatural
താളിക്കുകSeasoning
കുളിക്കുകBath
കുളിപ്പുരBarred
കുളിക്കുകBath
കുളിപ്പുരBarred
ലാത്തിയടിLatakulated
താങ്ങുതടിGottier
തേഞ്ഞുപോയThephap
യുദ്ധഭൂമിBattlefield
യുദ്ധഭൂമിBattlefield
പടക്കപ്പൽReserve
പിരിലൂസായSerugalusa
അശ്ലീലമായPset
കുത്തുവാൾKutty
ഉൾപ്പെടുകInvolve
വയസ്സാവുകGet old
വയസ്സാവുകGet old
തഥാസ്തു !Tathava!
ഏകീകൃതമായUnified
സമ്യക്കായPrincipee
കടൽപ്പുറംSea
കടൽത്തീരംThe beach
മുത്തുമണിPearl
ദീപസ്തമായDad
ഒറ്റുകാരൻThe spyman
ഒറ്റത്തടിBeam
ഓർമിക്കുകRemember
താങ്ങുന്നHotors
മൃഗതുല്യൻBlossomy
താഡപ്രഹരംTadar
തുടിക്കുകSplash
പരമാനന്ദംPleasure
പരമാനന്ദംPleasure
മനോഹാരമായFairly
ചെന്താരടിChemar
സൗന്ദര്യംBeauty
ചമൽക്കാരംChelery
അതുകൊണ്ട്and so
ഉചിതമാവുകBe appropriate
അമ്മയാവുകMother
പരിണമിച്ചEvolved
അനുരൂപമായCompatible
അടിസ്ഥാനംBasis
പരുപരുത്തRolor
ഉമിനിറഞ്ഞOut
കരുത്തുളളWild
തേനീച്ചകൾBees
മുൻകൂട്ടിIn advance
ഇതിനിടയിൽIn the meantime
ശ്രദ്ധയിൽIn the attention
സമക്ഷത്ത്Applies
മുൻനിലയിൽIn the earlier
മുൻകൂട്ടിIn advance
യാചിക്കുകCrave
ആരംഭിച്ചുStarted
ഉളവാക്കുകAfford
കാരണമാകുകCause
ദരിദ്രമായPossible
ഭിക്ഷാടനംBroadcast
കുത്തുപാളRupid
പെരുമാറുകBehave
പിൻപോട്ടുPinpoint
മറുവശത്ത്On the other hand
പിൻവശത്തുAnd back to
താമസമുള്ളStayful
ദർശിക്കുകView
പരാധീനമായFairness
കാണുന്നവൻThe one who sees
പിൻബുദ്ധിPicking
മണിഗോപുരംThe Moming
അഭിപ്രായംComment
ഇകഴ്ത്തുകDemiple
മണിക്കാരൻThe manner
ലാവണ്യവതിLavenese woman
പ്രതിയോഗിAdo
ശ്വാസകോശംLung
അസൂയാഗ്നിEnsis
അന്തർഭാഗംInternal
ആഹാരസഞ്ചിPlea
വയറുനിറയെStomach
ഉടമായാകുകBe the owner
സ്വന്തമായOwn
വസ്തുവകകൾProperties
ബന്ധുക്കൾRelatives
പ്രാണനാഥൻPrananathan
ന്യായാസനംJourneying
പകരക്കാരൻSubstitute
വളയ്ക്കുകBend
തിരിക്കുകRot
മംഗളാചരണംMangalian
അനുകൂലമായBeneficial
കരുണയുള്ളCollaborating
കരുണയുള്ളCollaborating
ആഭിമുഖ്യംInterest
സാംബ്രാണിSamebrane
മരണവിയോഗംDeath
ചെറുകുന്ൻScangie
യാചിക്കുകCrave
യോജിക്കുകAgree
ഞെരുക്കുകOppress
കൂടുതലായിFurther
കൊടുക്കുകGive
വാതുപറയുകBet
ബാധിക്കുകAffect
ഒറ്റിപ്പ്Othup
വഞ്ചിക്കൽDeceiving
അഭിവൃദ്ധിProsperity
രഹസ്യമായിSecretly
അന്പരപ്പ്Inn
അഗോചരമായിStress
കൂടുതലായിFurther
അതുല്യമായUnique
വളരെയധികംtoo much
ഭഗവത് ഗീതBhagwat Gita
ഭാരതപ്പുഴBharathapuzha
ഭൂപാളരാഗംBhepalam
ഭുവനേശ്വർBhubaneswar
കലഹിക്കുകStrengthen
ശാസിക്കുകReprimand
ചോദിക്കുകAsk
ലേലം വിളിThe bidding call
ബലപ്രയോഗംForce
കരടുനിയമംThe draft law
വ്യയപത്രംLive
ചുണ്ടുള്ളManned
പ്രമലേഖനംPressure
വാക്കത്തിWalking
ദ്വൈമാസികDevotees
ദ്വന്ദ്വംThe diversity
തളയ്ക്കുകFight
വെൺചന്ദനംCurtain
ജയിൽശിക്ഷPosted
പെൺകുട്ടിGirl
പക്ഷിരാജൻBird monar
കുലീനത്വംStudy
ജന്മസ്ഥലംBirthplace
ബിസ്കറ്റ്Biscuit
ദ്വിലിംഗിBurvility
ചെറുകഷ്ണംShock
കുത്തുന്നArk
കയ്പ്പക്കClay
നിശിതമായിIncreased
വളരെയധികംtoo much
ദ്വൈവാരികDiverse
ജൽപിക്കുകPollen
കരിപുരണ്ടCarpare
ഭയങ്കരമായAwful
കരിവീട്ടിBlame
അപകീർത്തിSeptually
കറുത്തീയംBlacken
തമോഗർത്തംTamgash
കള്ളപ്പണംBlack money
കരിം പുലിCarline tiger
കരിംജീരകംBlackbird
കരിങ്കാലിBankali
കറുത്തീയംBlacken
കരിപുരണ്ടCarpare
കറുത്തമഷിBlack
കൊല്ലന്റെOf Kollam
കരിവീട്ടിBlame
മൂത്രാശയംUrinary
അധിക്ഷേപംInsult
മുഖസ്തുതിFlattery
മ്ലാനമായിAs the ulceration
വിട്ടഭാഗംLot of
കാഹളശബ്ദംThe diligence
ഗംഭീരനാദംElegant
പാറപൊട്ടൽRock
പ്രകടമായിPause
ശോഭിക്കുകShowcase
വികാരവേഗംEmotional
ആളുന്ന തീThe fire is a fire
വെളുക്കുകBlend
പീളയടിഞ്ഞPeace
വരപ്രസാദംViewplace
ആകാശവാഹനംInside the air
ഇമയ്ക്കുകRemed
പരമാനന്ദംPleasure
സന്തോഷമായHappy
പിൻകുറ്റിThe following
തടിക്കഷണംBarch
തടിക്കട്ടBarcel
മന്ദതേജസ്Steptijas
പിംഗലത്വംPigration
പ്രാണഹാനിPrenacy
ചോരകുടിയൻBleed
രക്തമയമായBloody
വളരെയധികംtoo much
ശോഭിക്കുകShowcase
ശോഭിക്കുകShowcase
അപകീർത്തിSeptually
കുഴൽ ഊതുകTube
കെടുത്തുകBlow out
ഊത്തുകാരൻOoting
ഊതുന്നയാൾBlinking
കുറുന്തടിBum
അശ്ലീലമായPset
നീലത്താമരBlue Bather
നീലകമലദളംThe lack of laid
നീലച്ചായംBlue scin
കാടക്കോഴിGreat caducony
ആഭിജാത്യംAnkal
ശോഭിക്കുകShowcase
ലജ്ജയുള്ളShy
വാടക വീട്Rent house
തോണിപ്പായDonasm
വള്ളപ്പുരRam
തോണിക്കാർThonians
വള്ളക്കാർThe tirds
കുലുക്കുകShake
സ്തനാവരണംBanway
ശരീരികമായPhysia
ശരീരാവയവംOrgan
തിരിച്ചടിRetaliation
അംഗരക്ഷകൻGuard
ചെകുത്താൻDrunk
തിളയ്ക്കൽBripping
പുഴുങ്ങുകBoil
വേവിക്കുകCook
മുഖക്കുരുAcne
വേവിക്കുകCook
വ്യക്തമായObvious
ധൈര്യശാലിbrave Heart
ചെറുമെത്തSmall
ഭക്ഷണഉരുളEating spots
വാക്വൈഭവംValocintent
കരാർപത്രംAgreement
കടപ്പത്രംDebt
അടിമപ്പെൺSlave
എല്ലുപൊടിBare
ചങ്ങാത്തംAssociation
ലാഭവിഹിതംBonus
രജിസ്റ്റർRegister
അഭിവൃദ്ധിProsperity
പ്രാർത്ഥനPrayer
അഭിവൃദ്ധിProsperity
തൊഴിക്കുകKick
കൊള്ളമുതൽFrom the robbery
വേശ്യാലയംThe bright house
ചേലാഞ്ചലംChean
പരിസരഭൂമിPremises
ശരാശരിയായAverage
ബോറാക്കുകBore
വെടിത്തുളShooting
മുഷിവുള്ളBust
കൊണ്ടുപോയTransport
കടംവാങ്ങൽRebelling
മേലധികാരിBoss
സൂത്രധാരൻSuperstrene
യജമാനന്റെThe master’s
ഇരുകരകളുംBothones
ശല്യകാരണംAnnoyance
അലട്ടുന്നBother
ഉരുളൻ പാറPolling rock
കുതിക്കുകBounce
പൊങ്ങച്ചംVanity
ചാടിവീഴുകJump
തിരിച്ചടിRetaliation
തീർച്ചയായFacility
ബന്ധിതമായConnectial
കുതിക്കുകBounce
പരിമിതമായLimited
എമ്പോക്കിWhen the
കുമ്പിട്ടGlift
അന്തർഭാഗംInternal
അന്തഃപുരംRanuturam
ലതാകുഞ്ജംLatakanjan
മരപ്പന്ത്Marment
വില്ൽധാരിVilladhari
കാവൽപ്പുരCavalacha
ദ്വന്ദ്വംThe diversity
മുറുക്കുകScrew
താങ്ങുപലകSlisping
പൊങ്ങച്ചംVanity
ബ്രഹ്മാവ്Brahma
ബ്രാഹ്മണൻBrahmin
ബ്രാഹ്മണർBrahmin
ബുദ്ധിമാൻWise
മസ്തിഷ്കംBrain
മുൾച്ചെടിThistle
ഞാറക്കാട്Admonition
ശാഖകളുള്ളWith branches
ധീരതയുള്ളBrave
സാഹസികനായEngromise
സാഹസികമായReckless
ഓജസ്വിയായAjane
ധൈര്യശാലിbrave Heart
ധൈര്യശാലിbrave Heart
കലഹിക്കുകStrengthen
ശരീരശക്തിBody force
പൊടിക്കുകGrind
കഴുതകരയുകDonkey
നാണംകെട്ടShame
പിച്ചളമായBig
നിയമലംഘനംViolation
പൊളിക്കുകBreak up
പിളർക്കുകSplit
ജീവനോപായംLifestop
ഫലവൃത്തകംResource
കുറുകെയുംAnd the across
പിളർക്കുകSplit
പൊളിക്കുകBreak up
വ്യത്യാസംDifference
ലംഘിക്കുകViolate
തമാശപറയുകFunge
മാർച്ചട്ടSlugged
കമ്പുകട്ടBoundation
ഇളങ്കറ്റ്Fine
ഇളംകാറ്റ്Breeze
ജീവിക്കുകLive
ശ്വാസമറ്റWorse
ഉന്നതകുലംHigh Plow
ഇളംകാറ്റ്Breeze
കാറ്റുള്ളWindy
അസ്മാദികൾAsmadis
സഹോദരിമാർThe sisters
ചുടുകല്ല്Bleak
ചെങ്കല്ല്Brance
വിവാഹസദ്യMarriage
വധുവിന്റെOf the bride
വയ്പുപല്ൽIn the lapse
ക്ഷണികമായMomentary
ഹ്രസ്വമായShort
ചുരുങ്ങിയShortened
ചുരുക്കിയCurkree
സേനാസമൂഹംSomething to force
സമർത്ഥമായGrandilar
തിരുത്തുകEdit
തോജോമയമായMagic
കാരണമാവുകCOM
കത്തരിക്കCutiary
വ്യാപകമായWidespread
വീതിയുള്ളWide
വാളരി പയർWatry bean
പൊരിക്കുകRoast
വളരെ വലിയVery large
പൊരിക്കുകRoast
വേവിക്കുകCook
പൊരിക്കുകRoast
പൊട്ടിച്ചBroke
ദല്ലാൾപണിDadturcha
ധ്യനനിരതൻGetting not
കൊച്ചരുവിKocraul
പൊറുക്കുകForgive
വേശ്യാലയംThe bright house
സഹോദരൻമാർBrothers
സാഹോദര്യംFraternity
ചതയ്ക്കുകCrush
ക്ഷതമേറ്റDeducted
അവിനീതമായImperialent
മൃഗീയമായിBlindically
ക്രൂരമായിBrutally
മൃഗീയത്വംBorn in the
ദുഷ്ടമൃഗംHarm
ക്രൂരമായിBrutally
കുമിളവരികBubble
ആൺകങ്കാരുMalcentery
കൊളുത്തുകBuckle
മൊട്ടിടുകBud
സമ്പാദ്യംSavings
ഉമ്മാക്കിMessched
ശല്യകാരണംAnnoyance
നിർമ്മാണംProduction
ബുൽ പക്ഷിBul Bird
മുഖ്യഭാഗംCentral
ബഹുലമാവുകGood
കാളപ്പോര്Bullfight
വെടിയുണ്ടBullet
വെടുയുണ്ടFurther
ബുള്ളറ്റ്Bullet
കടൽഭിത്തിSea
രൂക്ഷമായിIntensified
പെട്ടെന്ൻThe sudden
കായ്ക്കുലCayplay
ഭീമാബദ്ധംAhead
ഭംഗികേടായExcellent
അടുത്തയാൾThe next one
കർത്തവ്യംRuthlessness
ഞെരുക്കുകOppress
കാര്യാലയംOffice
മൊട്ടിടുകBud
കരുത്തുളളWild
വേവിക്കുകCook
ജ്വലിക്കൽBlaze
തീക്ഷണമായThe transitial
മിനുക്കുകRake
കരിഞ്ഞഅരിCoastal
പൊളിക്കുകBreak up
പിളർക്കുകSplit
ക്ഷീണിച്ചworn out
കാട്ടു തീWild fire
മദനവൃക്ഷംThe man-tree
ജോലി സമയംWorking time
ഉത്സുകമായFestious
നിരതമാകുകBe negative
പ്ലാശുമരംPlanth
ചിത്രശലഭംButterfly
പൂന്പാറ്റPomupata
പൂമ്പാറ്റRecent
മുഖക്കുരുAcne
ബട്ടണിടുകButton
മുഖാന്തരംThrough
ക്രമത്തിൻSortone
പകുതിയായിIn half
മൊത്തലാഭംGrowth
മൊത്തമായിTotally
ഒരരികത്ത്Aared
വാടകവണ്ടിRental
ഗൂഢോപദേശംAdvantive advice
രഹസ്യമുറിSecretry class
മന്ത്രശാലSentiment
മന്ത്രിസഭThe Cabinet
വൃഥാഭാഷണംWreal linguist
അപസ്വരമായSubsefty
ഇളയപുത്രൻThe younger son
വഴിയടയാളംThe way the way
അനായാസജയംOptimist
ചുരയ്ക്കാPassover
ആപത്കരമായInfealous
ദുരന്തമായCatarish
ദുഃഖകരമായSorrowful
അത്യാഹിതംVary
കല്ലടപ്പ്Stone
കൊൽക്കത്തKolkata
മൃഗപ്രായൻBropless
ഖിലാഫത്ത്Khilafat
വിളിക്കുകCall
പ്രാർത്ഥനPrayer
കൽപിക്കുകEnemy
കാരണമാവുകCOM
കല്ലിപ്പ്Stone
തഴമ്പിച്ചFawler
തഴന്പിച്ചFeral
അക്ഷോഭ്യതExamination
പ്രശാന്തതTrinquen
നിശ്ചലമായMotionless
ശാന്തമായിCalmly
പ്രശാന്തതTrinquen
ദോഷാരോപണംAccusation
സൗഹാർദ്ദംFriendship
കാണാറാവുകMiss
ഒട്ടകങ്ങൾCamels
ചാലുകീറുകChatre
കപടവാർത്തHypocritism
റദ്ദാക്കൽCancellation
അപകടകരമായDangerous
പരമാർത്ഥതGraciousness
കൽക്കണ്ടംCoalment
ചെറുവള്ളംSmall boat
കിണുങ്ങുകGrave
ക്യാന്റീൻCanteen
പടപ്പാളയംBarracks
ക്യാൻവാസ്Canvas
Nine letter Malayalam words and their English translation

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment