Site logo

8 Letter Malayalam Words: Complete List

Malayalam WordsEnglish Translation
പാവനാടകംPuppet show
ചുരുക്കംFew
വനമാക്കൽForesting
സഞ്ജീവനിSanjeevani
സിംഹഭാഗംLion’s share
ദീർഘകാലംFor long term
മുഖത്തടിSlap in the face
ഒരു ജോഡിA pair
വലിയ തുകLarge amount
അപ്രധാനിRemain
കുഴക്കുകDispleasure
പരിഭ്രമംRapid
ശമിക്കുകClast
സൂനാഗൃഹംZuneagar
മഠാധിപതിAbortation
ചുരുക്കിShortened
ചുരുക്കംFew
ചുരുക്കൽShrink
കിടക്കുകlie down
സഹിക്കുകEndure
വസിക്കുകDwell
നൈപുണ്യംSkill
വിലകെട്ടWorthless
ദീപ്തമായIs shame
കത്തുന്നBurning
കഴിവുറ്റFatal
നിപുണമായProductive
വാസസ്ഥലംResidence
ഉന്മൂലനംAnnihilation
വിദ്വേഷംHatred
വെറുപ്പ്Hate
പ്രഥമമായElent
ആദിമവാസിThe Adly Director
കരകവിയുകRecline
തീർത്തുംEquivalent
അൽപം ചിലSome little
ഒരു മുഴംA cubit
മേൽപറഞ്ഞMore
ചുരണ്ടുകScrape
രൂക്ഷമായAcute
ചുരുക്കൽShrink
ചുരുക്കംFew
പാരുഷ്യംPronoun
തിടുക്കംUrgency
ഇല്ലാത്തInsert
വരാത്തവൻThe one who does not come
ഏകാധിപതിDictator
ആമഗ്നമായNum
സംയമിയായDependent
നിഗൂഢമായSecret
ചുരുക്കംFew
നിഗൂഢമായSecret
അസംഗതമായAbsurd
അബദ്ധമായNot
അസംബന്ധംNonsense
ധാരാളമായAbundant
ദുരാചാരംVeritalization
അസഭ്യമായImmorable
അസംബന്ധംNonsense
സ്വരഭാരംObesity
വരിക്കുകBe
ഹിതകരമായFavorable
സ്വീകരണംReception
അംഗീകാരംEndorsement
അംഗീകരണംAuthorization
സ്വീകാരംFrequent
പ്രവേശനംEntrance
അഭിഗമ്യതAmbitial
വർദ്ധനവ്Increase
കൂട്ടാളിFeast
യദൃച്ഛയാCouncil
കൈകൊട്ടൽHandbook
കൈകൊട്ടൽHandbook
അംഗീകാരംEndorsement
ചേർക്കുകAdd
താമസ്ഥലംLean
തുണപോകുകImpell
കൂട്ടാളിFeast
നൈപുണ്യംSkill
ചാതുര്യംLuxury
സ്വീകാരംFrequent
പൊരുത്തംHarmony
അപ്രകാരംThus
കണക്കുകൾAccounts
കോപ്പുകൾCopops
വർദ്ധനവ്Increase
കൂമ്പാരംHeap
യഥാർത്ഥതReality
സൂക്ഷ്മതSentiment
കൃത്യമായOf course
തിട്ടമായSaint
ആക്ഷേപകൻThe brother
പ്രഗല്ഭൻPraGal Bho
രൂക്ഷമായAcute
തീവ്രമായIntense
സാധ്യമായPossible
കൈവരിച്ചAchieved
പുളിപ്പ്Fump
നീരസഭാവംConception
അമ്ലത്വംAcidity
സ്വീകരണംReception
സ്വീകാരംFrequent
അംഗീകാരംEndorsement
പുതിയ ആൾNew man
വത്സനാഭംCareful
പിടിത്തംCaught
പിടിപാട്Arrest
സംസർഗ്ഗംThe encryption
അറിയുന്നKnow
അംഗീകാരംEndorsement
കൈവരിച്ചAchieved
ദുരമൂത്തDraise
മോചനവിധിRedundance
വിസ്താരംExpense
ക്രൂരമായCruel
എരിവുള്ളSpicy
കടുംവിഷംBigger
തിക്തമായDisique
കാഠിന്യംHardening
പാലുണ്ണിBump
വിലങ്ങനെInexpensive
നടിക്കുകPretend
ചുണയുള്ളHorn
സത്യമായിTruth
സൂചീവേധംRefer to
തീവ്രമായIntense
ന്യൂനകോൺNuncon
അഗാധമായിDeepened
സുഭാഷിതംSuperific
മന്ദമായിWith dumps
ഭംഗിയായിCute
തൊണ്ടമുഴThondam
യോജ്യമായAngelist
യുക്തമായYou are utter
ചേർക്കുകAdd
അനുബന്ധംAppendix
അനുപൂരകംCompact
സമ്മേളനംConference
കൂടുതലായMore
അധികമായിToo
പ്രഭാഷണംLecture
നിപുണനായProficient
കൗശലമുളളRotely
ആവശ്യമായNecessary
പിൻതുടരൽThe following
പിടിത്തംCaught
പിടിപ്പ്Seizure
ഒട്ടുന്നThe sign
പറ്റുന്നBell
നമസ്കാരംWishing with respect
ആസന്നമായImminent
ചേർക്കുകAdd
മധ്യസ്ഥൻMediature
പ്രതിജ്ഞVow
പരിപാലനംMaintenance
ഭരണസമിതിGoverning Council
പ്രശംസകൻProminent
അംഗീകരണംAuthorization
പ്രവേശനംEntrance
പ്രവേശനംEntrance
കലർത്തുകMix the mix
മിശ്രിതംBlend
താക്കീത്Warning
അനുശാസനംNeological
താരുണ്യംGole
എടുക്കുകTake
സ്വീകാരംFrequent
മനോഹരമായBeautiful
മാന്യമായDecentful
ഉത്തമമായBest
അലങ്കരണംDecoration
അലങ്കാരംDecoration
ഭൂഷണങ്ങൾBefore
നിപുണനായProficient
നൈപുണ്യംSkill
ചാതുര്യംLuxury
മിടുക്ക്Smart
അഭിസാരികPrayer
പ്രദർശനംDisplay
ഉയർത്തുകExalt
വളർത്തുകGrow
പുരോഗമനംImprovement
പുരോയാനംImprovence
പ്രയോജനംBenefit
ഗുണകരമായQuality
ഹിതകരമായFavorable
പ്രവേശനംEntrance
ആവിർഭാവംEmergency
വിരോധമായDefective
കഷ്ടകാലംTrighty
പ്രകാശകൻThe rhymes
അനുശാസനംNeological
യുക്തമായYou are utter
യോഗ്യമായEligible
അനുശാസനംNeological
അഭിഭാഷണംAttribution
അഭിഭാഷകൻLawyer
പക്ഷവാദിSarist
അഭിഭാഷകർLawyers
സംരക്ഷണംProtection
ആകാശഗമനംAviation
മിഥ്യയായConfident
വൈമാനികൻThe livesteer
മനോഹരമായBeautiful
ദൂരത്തിൽDate
അകലെയായിAs far
കൃപയുള്ളGrable
കള്ളവേഷംFalse
നടിക്കുകPretend
അഹങ്കാരംArrogance
ഉദ്ധതമായUsed
വിശ്വാസംFaith
ചേർക്കുകAdd
അംഗീകരണംAuthorization
പൊരുത്തംHarmony
വിധിരൂപംFate
പ്രത്യയംപ്രത്യ പ്രത്യ>
പതിക്കുകTumble
ഒപ്പിടുകSign
പ്രചോദനംInsessence
പീഡിതരായAfflicted
ദുഃഖഹേതുFor grief
സന്പത്ത്Lion
ഐശ്വര്യംIdest
സമ്പത്ത്Wealth
വനമാക്കൽForesting
കാടാക്കൽRoyal
അപമര്യാദElderly
സമ്പന്നംRich
ഒഴുകുന്നFluid
മുൻപറഞ്ഞThe foregoing
സംശയമുളളSuspony
ഖേദമുള്ളSorry
പുതുതായിNewly
ആഫ്രിക്കAfrica
പിന്നാലെBehind
അറ്റത്ത്At the end
ഇനിയത്തെThe Rulings
പിന്നാലെBehind
അനുബിംബംAnnibbum
മറുപിള്ളDevising
അപരാഹ്നംAfternoon
തദനന്തരംEndeafter
പ്രത്യുതReality
ആഗമന്മാർArmas
വൈഡൂര്യംJudicial
വൈഢൂര്യംIntense
കുറേസമയംAterior
കാലഘട്ടംPeriod
ജീവതകാലംLife of life
വൃദ്ധനായOlder
മുതിർന്നSenior
പ്രായമായElderly
വ്യവഹാരംControl
കർതൃത്വംCorrespondent
മൂലശക്തിRounding
കൂമ്പാരംHeap
വർദ്ധിതംIncreased
പ്രകോപനംProvocation
സമഷ്ടയായMessiful
മൊത്തമായTotal
കൈയേറ്റംCroach
അമ്പരന്നAmnamental
ഭ്രമിച്ചConventioned
അമ്പരന്ൻAmbaran
ഇളകിവശായBother
വ്യാകുലതWarrower
വിക്ഷോഭംWikit
കത്തുന്നBurning
ഹൃദ്യമായHearty
അഭിമതമായOpt
സമ്മതമായConsent
മനോഹരമായBeautiful
യോഗ്യമായEligible
ഒക്കുന്ന
പൊരുത്തംHarmony
സാദൃശ്യംLiable
കുഴക്കുകDispleasure
പീഡിതമായChildren
വല്ലായ്മLatest
ലാക്കറ്റScaleta
കാലാവസ്ഥWeather
വ്യോമസേനAir Force
വേഗത്തിൽQuick
വൈമാനികൻThe livesteer
അഹങ്കാരംArrogance
ഉന്നതമായLofty
വെൺകല്ല്Wenkel
പരിഭ്രമംRapid
ആപൽ സൂചനHarmitude hint
അസ്വസ്ഥതDiscomfort
ഭയജനകമായFearful
അത്ഭുതം!Miracle!
ഏതായാലുംIn any case
എന്നാലുംWhile
ബ്രിട്ടൻUnited Kingdom
വൃദ്ധജനംElderly
തുറസ്സായThe opient
ബീജഗണിതംAlgebra
അന്യദേശിSanctuary
ഭിന്നമായHuge
പിണക്കുകBroke
കൈയൊഴിയൽStoright
എതിർപ്പ്Opposition
കത്തിച്ചBurned
സദൃശമായിCooked
സമാനമായിSimilarly
ഒരു പോലെAs a
അന്നനാളംThe es
ബോധവാനായFashionful
ജീവനുള്ളAlive
അറിവുള്ളWise
സചേതനമായBlackrate
കാരമുള്ളCarried
ആകപ്പാടെAltogether
തികച്ചുംAbsolutely
സമഗ്രമായComprehensive
കഥകഴിഞ്ഞThe story of
പഴിപറയുകSynch
രാജഭക്തിReshab
ദൂരീകരണംDisturbance
മുതലതുകൽSice
വിന്യാസംDeployment
പങ്കിടുകShare
ജീവനാംശംAlimony
ജീവനാംശംAlimony
കലർത്തുകMix the mix
പ്രലോഭനംTemptation
ആകർഷകമായEffective
സൂചിത കഥIndependent story
മണൽതിട്ടLich
ചേർക്കുകAdd
പഞ്ചാംഗംCalendar
ബദാംകുരുBadamkurur
ബദാം മരംAlmond wood
ധർമ്മശാലDharamshala
ഉയരത്തിൽIn height
ഏകാകിയായSolitary
മാത്രമായSumpto
നീളത്തിൽIn length
പ്രാരംഭംInitiation
അക്ഷരമാലAlphabet
പഴമുൺപാലPalanpala
യജ്ഞവേദിYamaja
വഴക്കിടൽFury
ഇടവിട്ട്Intermittent
മാറിമാറിin turn
ഇടവിട്ട്Intermittent
വേറെ വഴിOther ways
ഇതരമാർഗംEloquent
ആയിട്ടുംDespite
എന്നാലുംWhile
ഔന്നത്യംReckon
ശ്രേഷ്ഠതValidity
ആകപ്പാടെAltogether
സാകല്യേനSaliyana
തുളയുള്ളHurring
എപ്പോഴുംevery time
ഇടവിടാതെAll day long
നിരന്തരംConstantly
സംയുക്തംCompound
കലർത്തുകMix the mix
ഒന്നാകുകBe in
ഒരു ചെടിA plant
അമരസിംഹൻAmarasimhan
കുഴക്കുകDispleasure
അമ്പരന്നAmnamental
ആശ്ചര്യംSurprise
സ്ഥാനപതിAmbassador
പൈനിൻ പശPinyin Glue
മീനാമ്പർMeenmber
അനേകാർഥംMany
അവ്യക്തതVagivacy
അവ്യക്തതVagivacy
ചക്രവാളംThe horizon
നൈവേദ്യംNeighbor
ആംബുലൻസ്Ambulance
വശംവദനായSidd
ഉപക്ഷേപംValenton
പ്രതിഫലംRewards
സുഖാവസ്ഥIllusions
പ്രീത്യാFreewood
ലാളിത്യംSimplicity
സൗശീല്യംFriend
സൗമ്യമായGentigor
മനോഹരമായBeautiful
സുശീലമായRelaxation
പ്രീത്യാFreewood
പ്രീത്യാFreewood
സൗമ്യമായGentigor
ഹിതമുള്ളHit with
സുഹൃത്ത്Friend
ദോഷമുള്ളBad
അബദ്ധമായNot
തെറ്റായിIncorrect
സൗമനസ്യംFiction
വൈദ്യുതിElectricity
വിസ്മൃതിOblivion
ഇടയ്ക്ക്Between the middle
യോജിച്ച്Agree
മോഹമുള്ളTight
വിരൂപമായInfeed
മിശ്രധനംFilter field
ആകെത്തുകTotal
തുകയാകുകBe the amount
സമുച്ചയംComplex
കപടപ്രമംPuliography
ഉഭയജീവകൾBearing of bilary
പോരങ്കണംFurious
വിപുലമായMassive
ബാഹുല്യംThe multitude
മുറിക്കൽCutting
രസകരമായിFun
പ്രസന്നതPractice
രസകരമായിFun
കരിംപായൽBirming
സമധർമ്മംHonor
സാധർമ്യംValidation
സാദൃശ്യംLiable
അപഗ്രഥനംAnalysis
ശപിക്കുകCurse
അപഗ്രഥനംAnalysis
പൈതൃകമായPaternal
കല്ലിടുകBlock
നെത്തോലിNatoli
പുരാണമായWhole
സഹായകമായHelpful
പിന്നെയോRead
കേസരപുടംArtile
കെട്ടുകഥFable
പുതുതായിNewly
ദൈവീകമായGod of God
ദൈവികമായDivine
ദിവ്യമായDivine
കുപിതനായAngry
കോപിഷ്ഠൻAngry
പരിഭ്രമംRapid
വ്യാകുലതWarrower
കഠിനവേദനHardly
മുനയുള്ളIntense
ഭൗതികമായPhysical
മൃഗീയമായBrutal
സചേതനമായBlackrate
ജീവനുള്ളAlive
ജീവനുള്ളAlive
വിദ്വേഷംHatred
ബദ്ധവൈരംAnimosity
ഉഗ്രവൈരംUgrad
തീരാപ്പകThe boat
വിദ്വേഷംHatred
നെരിയാണിThe Nigeri
ഉന്മൂലനംAnnihilation
വാഴിക്കൽSilutability
പ്രകാശകൻThe rhymes
അസഹ്യമായIncarable
വർഷാവർഷംYear year
മരയോന്ത്Tree
വേഗത്തിൽQuick
മറ്റൊരാൾAnother
മല്ലിടുകStare
എതിരിടുകCombat
മുഖമൺഡപംMaciation
കീർത്തനംPalm
വിരുദ്ധംObnection
പ്രതീക്ഷHope
രസാപകർഷംEngagorganism
വിദ്വേഷംHatred
പണ്ടത്തെPast
അസ്വസ്ഥതDiscomfort
മലദ്വാരംAnus
വ്യാകുലതWarrower
ഉത്ക്കൺഠGeneric
വല്ലവനുംWhoever
ആരായാലുംWhatever
എവിടെയുംWherever
എവിടേയുംAnd also
അരുണോദയംSalrur
വേഗത്തിൽQuick
പിരിഞ്ഞ്Apart
ഫ്ളാറ്റ്Flat
അൽപദർശനംMomentomness
ദീപനൌഷധംLance
സുഭാഷിതംSuperific
വെവ്വേറെSeparate
ഓരോന്നിനEach
ഓരോന്നിൻEach one
വാക്താവ്Spokesman
സമർത്ഥനംBarrer
ക്ഷമാപണംApology
മതഭ്രംശംThe Religion
പ്രചാരകൻPopular
ഉപവൈദ്യൻThe subscene
വിരട്ടുകIntimidate
ഭയാനകമായHomic
മിഥ്യയായConfident
മാത്രമായSumpto
പ്രകടമായManifest
വെളിവായിExposed
മായാരൂപംFlamaform
ആകർഷകമായEffective
ഹാജരാകുകAppear
ആവിർഭാവംEmergency
ആകർഷകമായEffective
അനുമോദനംInformed
കൃഷ്ണമണിIris
ഉപയുക്തതSufficiency
അപേക്ഷകൻThe applicant
സാംഗത്യംIncesser
പ്രയോജനംBenefit
പുരട്ടുകApply
പുരട്ടുകApply
നിർണ്ണയംDetermination
പങ്കിടുകShare
സാംഗത്യംIncesser
സാംഗത്യംIncesser
ഗണനീയമായConsiderable
കാര്യമായLegend
ഗണ്യമായിSignificantly
ആസ്വാദനംEnjoyment
അസ്വാദകൻAscription
അറസ്റ്റ്Arrest
ആശങ്കമായEasy
ഭയത്തോടെWith fear
സാദൃശ്യംLiable
സാമിപ്യംMamy
പ്രവേശനംEntrance
സമീപിച്ചApproach
അനുമോദനംInformed
സ്വീകരണംReception
ഉചിതമായിAppropriately
ഉപയുക്തതSufficiency
വിനിയോഗംUtilization
അംഗീകാരംEndorsement
അനുമോദനംInformed
സമീപിച്ചApproach
സുമാറായിSumari
ആസന്നമായImminent
ഏകദേശമായApproximate
ഏകദേശമായApproximate
കൃത്യമായOf course
ജലക്കൃഷിWater price
കുംഭരാശിSuspicious
നീർച്ചാൽIn the stiffness
ഉഴാവുന്നGouble
ഉഴുതനിലംBanquid
സ്വേച്ഛതOwn
നിർണ്ണയംDetermination
പർണ്ണശാലSimbara
രഹസ്യമായPasting
നിഗൂഢമായSecret
വൃത്താശംT
ധനുർവേദംDuraur
വില്ലാളിArcher
വില്ലാളിArcher
ധനുർധാരിDharparari
ധനുർവേദംDuraur
രൂപകല്പനFormat
മദ്യങ്ങൾAlcohol
ചതുരയളവ്The swall
ക്ഷേത്രംTemple
പോർക്കളംParklation
രംഗസ്ഥലംThe sunland
വാദിക്കൽThe advantion
വാഗ്വാദംCelest
വാദവിഷയംIssue
ലഘു ഗാനംA snaking song
മേടംരാശിMedoes
ഉചിതമായിAppropriately
ജനിക്കുകBe born
കുലീനമായFoolish
ചാരുകസേരCampapansee
കസേരക്കൈChair
ആയുധങ്ങൾArms
കൈപ്പട്ടPackattist
ചാരുകസേരCampapansee
ഇരുന്പുറBindupura
പടച്ചട്ടMail
ഇരുമ്പുറIron
കവചിതമായWound
ആയുധങ്ങൾArms
കരസൈന്യംCarcise
ഉണർത്തുകWake up
വിന്യാസംDeployment
ഏർപ്പാട്Arranges
പ്രദർശനംDisplay
അലങ്കാരംDecoration
നിരത്തിയIn line
മുടക്കുകDip
സഫലമാകുകInvestigate
അഹങ്കാരംArrogance
ധിക്കാരംArrogance
ഔദ്ധത്യംStaff
ധിക്കാരിAroma
ഗർവ്വുളളPriur
ഈ അപരാധംThis guarantee
നൈപുണ്യംSkill
ചാതുര്യംLuxury
മുഖ്യനദിChiefdair
പദാർത്ഥംThe substance
ലേഖനഖൺഡംThe article scandal
പ്രബന്ധംThesis
ഉരുപ്പടിBroken
ഉച്ചാരണംPronunciation
കൃത്രിമംManipulation
നാട്യമായThe excess
കലാപരമായArtistic
ഇപ്രകാരംThus
അപ്രകാരംThus
നിരപ്പായFloppy
എന്നപോലെThough
മാറ്റാതെUnwritten
അത് പോലെLike it
തികച്ചുംAbsolutely
ആയിട്ടുംDespite
ഔന്നത്യംReckon
ആധിപത്യംDominion
ഔന്നത്യംReckon
ഔന്നത്യംReckon
വൈരാഗ്യംDisaster
വൈരാഗികൾViragies
പാരിജാതംGranding
ചുമത്തുകImpose
ശ്രയസ്സ്Hearing
സലജ്ജമായFavorable
ലജ്ജിച്ചAshamed
കരയ്ക്ക്For land
ഏഷ്യയിലെIn Asia
സമീപത്ത്Night
ചോദിച്ചുAsked
ചെരിഞ്ഞ്Inclination
വക്രമായിAs the curve
നിദ്രയിൽNap
പാരുഷ്യംPronoun
നിലക്കീൽNicean
നീലക്കീൽSilkeel
പാരുഷ്യംPronoun
ആശിക്കുകLust
അസ്പിരിൻAspirin
എതിരിടുകCombat
വധിക്കുകCold
ഹനിക്കുകAdmin
കൈയേറ്റംCroach
സമ്മേളനംConference
ഉടമ്പാട്Applay
പ്രതിജ്ഞVow
ദൃഢതയോടെStrongly
പിടിവാദംThe seism
നിർണ്ണയംDetermination
മലദ്വാരംAnus
പങ്കിടുകShare
ചുമത്തുകImpose
കലർത്തുകMix the mix
ചേർക്കുകAdd
സഹവർത്തിAssociation
സംസർഗ്ഗംThe encryption
വിവിധമായDiverse
മിശ്രിതംBlend
വിഭിന്നതVisuality
ഊഹിക്കുകGuess
നടിക്കുകPretend
സങ്കല്പംConception
അംഗീകാരംEndorsement
വാഗ്ദാനംPromise
അടർക്കളംThe closure
അണിയത്ത്Throwing
ആശ്ചര്യംSurprise
വഴുതിവീൺSlippi
രൂക്ഷമായAcute
ജൗതിഷികൾThe origins of
ജ്യോതിഷംAstrology
കൗശലമുളളRotely
വേറിട്ട്Separate
എപ്പോഴുംevery time
എവിടേയുംAnd also
പുലർച്ചെAm
സവിസ്തരംThe Saved
വിശദമായിIn detail
പരിധിയിൽIn the range
ഇടക്കിടെOccasionally
ചിലപ്പോൾSometimes
ബലവത്തായBare
വ്യായാമംExercise
കുറുക്കെShort
വിലങ്ങനെInexpensive
നുറുങ്ങ്Tip
അണുശക്തിSlight
അണുശക്തിSlight
ആണവ ഭാരംNuclear weight
കണാദവാദംThe permission
നൃശംസമായBornuty
ദാരുണമായTerrible
പീഡനങ്ങൾPersecution
നിഷ്ഠുരതExchange
പൈശാചികതDismissance
മേദക്ഷയംOften
ദാരുണമായTerrible
ചേർക്കുകAdd
മമതയുള്ളMomenta
ഒരുങ്ങുകGet ready
പരീക്ഷണംTrial
കേൾക്കുകHear
ഹാജരായവർThe appearance
പരിചാരകൻAttendant
തൽപരത്വംInstead of
അഭിഭാഷകൻLawyer
അഭിഭാഷകർLawyers
ആകർഷകമായEffective
ഹൃദ്യമായHearty
ചുമത്തുകImpose
തെയ്മാനംAcc
ഇന്നുവരെTo date
ലേലവിൽപനAuctioneer
ധിക്കാരംArrogance
അഹങ്കാരംArrogance
ശ്രാവ്യതAccruact
ശ്രാവ്യതAccruact
ശ്രാവ്യതAccruact
ശ്രോതാവ്Listen
വളർത്തുകGrow
പെരുപ്പംAnxiety
പ്രവാചകൻThe Prophet
സകുനജ്ഞൻSakkudyan
നിമിത്തംBecause of the sake
മഹനീയമായConfessive
കുലീനനായNoble
തേജോവലയംTejoom
അരുണോദയംSalrur
പരിപാലനംMaintenance
അനുഗ്രഹംBlessing
സംരക്ഷണംProtection
സംരക്ഷണംProtection
പരിപാലനംMaintenance
ഗുണകരമായQuality
പുണ്യമായExcellent
ശുഭസ്വരംGoys
കാഠിന്യംHardening
രചയിതാവ്The author
മാമൂലുകൾMammals
ആധിപത്യംDominion
ആപ്തവചനംApplise
അംഗീകാരംEndorsement
ഏകാധിപതിDictator
ഏകാധിപതിDictator
നേർമാതൃകProperty
ക്ഷയകാലംPeriod
സെപ്തംബർSeptember
കൂടുതലായMore
പ്രയോജനംBenefit
സാധുത്വംValinality
പ്രാപ്യതEnteed
അതിതൃഷ്ണAdmit
വിമുഖനായUnwilling
വെറുപ്പ്Hate
വൈമുഖ്യംReluctance
വിലക്കുകHinder
തടുക്കുകReistle
പക്ഷിശാലBindroom
വൈമാനികൻThe livesteer
ലോലുപനായLalopa
ഉണർത്തുകWake up
ഉണർത്തുകWake up
ബോധമുള്ളConscious
ഭയാനകമായHomic
ഗംഭീരമായMagnificent
ഭീഷണിയായThreat
വികൃതമായDeformed
വിലക്ഷണതValue
മേലാപ്പ്Canopy
കുടിലമായCost
അക്ഷദൺഡംAmbientation
അച്ചുതടിAxed
നിത്യവുംEternity
എപ്പോഴുംevery time
അയോദ്ധ്യAyodhya
അയ്യപ്പൻAyyappan
അഗ്രകോടിAggressive
വ്യഞ്ജനംSpectage
പുലമ്പുകThe morning
കളകളാരവംSituation
വിടുവായൻLivial
നിഷ്കപടൻInnocent
പിൻമാറുകRearstrange
പിൻവാതിൽback door
നട്ടെല്ൽThe Spine
കൈക്കൂലിBribe
പുറംഭാഗംExterior
പിൻമാറുകRearstrange
ചതിക്കുകCheat
അണിയറയിൽIn the ranks
മടിയുള്ളFound
ദുരവസ്ഥതDistress
മുടക്കുകDip
കുഴക്കുകDispleasure
കൈപ്പിടിHandle
ചുടുകട്ടBeat
അസംബന്ധംNonsense
ദുഖകരമായSaddal
നൃത്തശാലCivilian
മിസൈലുകൾMissiles
നൃത്തശാലCivilian
മുളനെല്ൽMultanelle
വിരട്ടുകIntimidate
മുടക്കുകDip
വിലക്കുകHinder
ബാണഭട്ടൻBanabhatron
വാഴപ്പഴംBanana
നാശകാരണംDestruction
വിഷമയമായWorried
നാശകരമായDestroarial
നിർദ്ധനൻApple
പാപ്പരായInsolvent
പടക്കൊടിUrgent
വിരുന്ന്Dinner
സൽക്കാരംRage
വടവൃക്ഷംVerbal tree
വടവൃക്ഷംVerbal tree
മാമോദീസാMapodima
തഴുതിടുകBar
മദ്യാലയംIndian
ശൂലാഗ്രംThe Ekurgram
പ്രാകൃതൻPrimitive
മ്ലച്ചേൻMalachen
ക്രൂരമായCruel
പരദേശമായArena
കിരാതമായRaster
ദുഷ്ടനായWicked
മ്ലച്ഛേംFlagness
കിരാതമായRaster
ദാരിദ്യംPoverty
ശൂന്യമായBlank
വിലപേശുകBargain
പുലമ്പുകThe morning
ഊളിയിടുകTaste
ഉരിക്കുകRisk
മരത്തൊലിBark
ഓലിയിടുകOnly
വിളയാത്തNot the rupee
വിഭജനരേഖConfiguration
ഒഴിച്ചാൽIf a poured out
അഭിഭാഷകൻLawyer
മൗലികമായFundamental
വിലകെട്ടWorthless
വ്യാജമായMass
നികൃഷ്ടൻMischievous
മൗലികമായFundamental
ജലസംഭരണിReservoir
തീ കായുകBack fire
നരിച്ചീർNick
സമുച്ചയംComplex
സഹപാഠികൾClassmates
കുളിനീര്To drink
കുളിക്കൽBathing
കുളിമുറിBathroom
അച്ചുവടിAchuchu
കേടുവന്നDamned
പോരാട്ടംFight
പെരുമ്പറPerumbha
പോർക്കളംParklation
അടർക്കളംThe closure
ജയമാല്യംVictory
ഒരുവകമരംOne year
കടലുപ്പ്Bloep
സൈന്യബലംNavya
ഉണ്ടാവുകBecome
ജനിക്കുകBe born
ചതിക്കുകCheat
സമയപരിധിTime limit
മുത്തുകൾPearls
തിളങ്ങുകShine
എടുക്കുകTake
ചുമക്കുകBear
സഹിക്കുകEndure
വഹിക്കുകCarry
സഹിക്കുകEndure
ദൂതന്മാർMessengers
ഏറ്റുന്നEscaping
മൃഗീയമായBrutal
വന്യമൃഗംWildby
മൃഗീയമായBrutal
അടിക്കുകBeat
സ്പന്ദനംBroat
ജയിക്കുകWin
തകർക്കുകWreck
കമനീയമായComfortable
അലങ്കാരംDecoration
ഹൃദ്യമായHearty
രമണീയമായMighty
മനോഹരമായBeautiful
ഭംഗിയോടെRich
പ്രയോജനംBenefit
അലങ്കാരംDecoration
ചാരുത്വംRole
ശാന്തമായCalm
കൊച്ചാറ്Cran
ഉണ്ടാവുകBecome
ഭവിക്കുകBrave
ഉണ്ടാകുകBe
യുക്തമായYou are utter
ആകർഷകമായEffective
കിടത്തുകLie
ഉറക്കിടംSource
ബഹളസ്ഥലംMilted place
അടിതട്ട്Extright
പര്യങ്കംBalan
മാംസപേശിMuscle
ഉമിയുള്ളAll
ഭവിക്കുകBrave
ഉണ്ടാവുകBecome
ചേർക്കുകAdd
മലീമസമായDelicacy
അപേക്ഷകൻThe applicant
തുച്ഛമായDishonored
യാചിക്കൽApplication
തുടങ്ങുകBegin
ആദികാരണംAdiority
മൂലാധാരംThe vice versa
ചതിക്കുകCheat
തുടങ്ങിയStarted
നിമിത്തംBecause of the sake
വ്യവഹാരംControl
ചേഷ്ടിതംBlend
പിന്നാലെBehind
അണിയറയിൽIn the ranks
അണിയറയിൽIn the ranks
പിൻപിലായThe following
പ്രയോജനംBenefit
പദാർത്ഥംThe substance
താമസിച്ചLater
തികട്ടുകRecently
ഏമ്പക്കംEmpeaking
വിശ്വാസംFaith
ഊഹിക്കുകGuess
ധരിക്കുകWear
വിശ്വാസംFaith
കാപ്സികംCapacity
വെള്ളോട്Water
ചാമ്പക്കChampaga
യോദ്ധാവ്Warrior
വീർക്കുകSwell
ഉടമയാകുകBelong
പ്രിയമായYer
താഴോട്ട്Down
അനനുരൂപംThe stone
അരപ്പട്ടBelt
മുറയിടുകTo fuck
തുരുത്ത്Thru
ദീർഘാസനംLess of life
അളവ് കോൽQuantity of stone
ചരിക്കുകTight
നമിക്കുകPoint
ആശീർവാദംIssue
അനുഗ്രഹംBlessing
ധന്യവാദംShame
പ്രയോജനംBenefit
അനുഗ്രഹംBlessing
കൃപയുള്ളGrable
ദയാലുവായProvent
ഉദാരശീലൻEilery
കറിക്കടലKariyadhala
സൗമ്യമായGentigor
ഹിതകരമായFavorable
അനുഗ്രഹംBlessing
ബെൻസോയിൻBenzoin
ഒസ്യത്ത്Oincol
മരണദുഃഖംVoice
മീൻമുട്ടChinnutua
സമീപത്ത്Night
അന്യമായിAlien
അനുപമമായUnique
തളിക്കുകSpray
ഉത്തമമായBest
മൃഗീയമായBrutal
ഉണർത്തുകWake up
അടുക്കുകSort
പ്രതിജ്ഞVow
നയവഞ്ചകൻThe firster
കാലുമാറിCaltery
കുഴക്കുകDispleasure
അതീതമായിBeyond
പിന്നീട്Since
അഴകുതായ്Azuckta
ഭദ്രകാളിBhadrakali
ഭദ്രകാളിBhadrakali
പക്ഷപാതംBias
വിഷയങ്ങൾSubjects
ശൺഠകൂടുകSoon
വില പറയൽPrice
ക്രേതാവ്Crater
ലേലംവിളിAuction crial
സഹിക്കുകEndure
വമ്പിച്ചHarmer
വിപുലമായMassive
ബൃഹത്തായMassive
ദയാലുവായProvent
വൻതോക്ക്Massive
നശിക്കുകPerish
വൻതോക്ക്Massive
വൈപുല്യംVisuals
മഹത്ത്വംThe glory
ഭ്രാന്തൻCrazy
ജനസഞ്ചയംThe people
പിത്തരസംBile
പിത്തനീർThe Pitavanth
അസംബന്ധംNonsense
ചതിക്കുകCheat
കാമലേഖനംArticle
വലിയ തിരBig scratch
ഇരട്ടയായDouble
പുറംചട്ടCover
ജൈവവാതകംBypevis
ജീവിതലയംSynagogue
ജീവനുള്ളAlive
ചീലാന്തിGrand
പിറന്നാൾBirthday
ജന്മദിനംBirthday
ജന്മനാട്Birthday
ഒരു ലോഹംA metal
കടിഞ്ഞാൺGamborne
ചെറുകഷണംShortness
കൊടിച്ചിFlame
കടിക്കുകBite
മുറിവായ്Wondescain
മരിക്കുകExpire
നിശിതമായAcute
തീവ്രമായIntense
ശോകമയമായExcellent
തിക്തമായDisique
കൈപ്പക്കPalm
പാവയ്ക്കbitter gourd
പാരുഷ്യംPronoun
വിദ്വേഷംHatred
ഒരു രുചിA taste
ശിലാതൈലംStation
ചിലക്കുകCosts
പുലമ്പുകThe morning
ഭീതിദമായRelated
ദുഷ്ടമായMalicular
കരിവണ്ട്Charity
കാർവണ്ട്Carver
കരിമുകിൽBy charcoal
കാർമുകിൽCarmet
കൂടോത്രംKooting
കൂടപത്രംThe newspaper
തമസ്കരണംMortation
കാരുപ്പ്Carup
കരിപൂശുകBlackillacard
അന്ധകാരംDarkness
വായ്ത്തലDesires
അസംബന്ധംNonsense
പഴിക്കുകBlan
സൗമ്യമായGentigor
മധുരവചനംThe sweet word
പ്രലോഭനംTemptation
എഴുതാത്തUnwritten
കരിമ്പടംBlackbedel
മുഴക്കുകKnock
കാഹളനാദംThe trumpet
ദൈവദൂഷണംMaths of blasphemy
നീചഭാഷണംViolation
നീചഭാഷണംViolation
ദൈവദൂഷണംMaths of blasphemy
വൻകാറ്റ്Massanger
തകർക്കുകWreck
വായുവേഗംAirwance
പ്രകടമായManifest
കത്തുന്നBurning
അപൂർണ്ണതIncperiment
മാലിന്യംWaste
കലർത്തുകMix the mix
ചേർക്കുകAdd
കലർത്തിയMixed
ധന്യവാദംShame
അനുഗ്രഹംBlessing
ആശീർവാദംIssue
അന്ധകാരംDarkness
അന്ധമായിBlindly
ഇമവെട്ടൽImavelal
അഗ്നികണംFire
ഝംഝാവാതംMoving
തടിക്കുകBruise
വീർക്കുകSwell
വികസിച്ചExplained
ശിലാഖൺഡംSilakikinda
മരത്തലയൻTailor
കൊലപാതകംMurder
രക്തദാനംBlood donation
അരും കൊലThe nurder
ദുഷ്ടനായWicked
രക്തദാഹംBlood
രക്തക്കറBlood
ക്രൂരനായthe wicked
ക്രൂരമായCruel
മണ്ടത്തംStudd
പുഷ്പിതംBlend
അപഖ്യാതിAbentance
ഊതുന്നവൻBlunt
ലാഭകരമായProfitable
നീലാകാശംNighty
നീലആമ്പൽBlue of blue
പാരുഷ്യംPronoun
അവ്യക്തതVagivacy
ലജ്ജയോടെWith shame
ആൺ പന്നിMale pig
ഭരണസമിതിGoverning Council
തട്ടിടുകKnock
മച്ചിടുകFrame
ഭക്ഷണമേശFood
ഗർവ്വോട്Garovandeer
തോണിതകരൽThe Theretical
ചൂണ്ടലിരElantar
ആകർഷകമായEffective
ശരീരവേദനBodyache
മൃതശരീരംDead body
വ്യാജമായMass
വേവിക്കൽVavital
കോപമുള്ളAngerful
നിർഭയമായUnfirmable
അസംബന്ധംNonsense
തഴുതിടുകBar
എള്ളുണ്ടPoint
ബോംബിടുകBambo
വാഗ്ജാലംPraguat
ശുഭയാത്രBon Voyage
ഐശ്വര്യംIdest
അടിമത്തംBondage
സ്ഥൈര്യംCompass
മുഷിഞ്ഞുGrowing
മുഴങ്ങുകBother
അനുഗ്രഹംBlessing
പ്രാകൃതൻPrimitive
ഉയർത്തുകExalt
ചവിട്ടുകTread
ബൂട്ട്സ്Boot
ഇടിക്കുകBreak
പ്രാന്തംCareful
അതിർത്തിBorder
തുരക്കുകDrill
മുഷിപ്പ്Boredom
സംജാതമായRising
പകർത്തുകCopy
കടക്കാരൻDebtor
അസംബന്ധംNonsense
സ്തനങ്ങൾBreasts
ഭരിക്കുകControl
ചുരയ്ക്കPassover
സഹനശക്തിTolerance
കീഴ്ഭാഗംSubord
കുതിപ്പ്Leap
ധിക്കാരംArrogance
അടിക്കുകBeat
അതിരാകുകStrain
കുതിപ്പ്Leap
അതിർത്തിBorder
ധിക്കാരിAroma
ദയാപരനായMerciful
അതിർത്തിBorder
സംഘട്ടനംConfrontation
മഴവില്ല്Rainbow
നടുവളഞ്ഞRearrangen
കുമ്പിടൽBowsh
വില്ലാളിArcher
കിഴുക്ക്The food
സുഹൃത്ത്Friend
ആൺകുട്ടിThe boy
തട്ടുപടിTattugu
ലവണമയമായExcalient
ബൃഹസ്പതിGermany
ചക്രവാകംThe horizon
കേശബന്ധംTabil
അന്ധലിപിBarkalip
മെടച്ചിൽMedachch
തലച്ചോറ്Brain
ബ്രേക്ക്Brake
ഇടതൂർന്നDense
ഉല്പന്നംProduct
ചുഴറ്റുകBurn
ബ്രാണ്ടിBrandy
നിർഭയമായUnfirmable
മാംസപേശിMuscle
മാംസളമായFatty
മാംസളമായFatty
ബലവത്തായBare
ഇടിക്കുകBreak
പരഷസ്വരംThe Traditions
ഇടിക്കുകBreak
കടച്ചക്കPeak
വിസ്തൃതിArea
വൈപുല്യംVisuals
പാപ്പരായInsolvent
ഒടിക്കുകFick
മുടക്കുകDip
തകർക്കുകWreck
പിളർപ്പ്The split
അലതാങ്ങിBreakwater
പിണങ്ങുകGet out
ബലഹീനമായDeuter
തകർക്കുകWreck
അപഗ്രഥനംAnalysis
മുലപ്പാൽBreast milk
ക്ഷണനേരംMoment
നിശ്വാസംExcreed
വായുക്കൾAirs
വളർത്തുകGrow
സൗശീല്യംFriend
ബൃഹസ്പതിGermany
കൈക്കൂലിBribe
ചുടുകല്ൽBurn
ചുടുകട്ടBeat
ചെങ്കല്ൽRed
മൺകട്ടകൾFemales
മണവാട്ടിThe bride
കടിഞ്ഞാൺGamborne
ചുരുക്കംFew
ചുരുക്കിShortened
ചുരുക്കംFew
സൈന്യദളംThe Army
തസ്ക്കരൻTaskeran
വെളിച്ചംLight
ശോഭമയമായMadagam
തെളിച്ചംBrightness
ഉജ്ജ്വലതUwgual
ഉജ്ജ്വലതUwgual
ഭാസുരമായBusy
ഉö്വലമായExternal
കുടംപുളിKutchupi
വളർത്തുകGrow
വഴുതനങ്ങEggplant
വിളുമ്പ്Wilm
വെളുമ്പ്White
ചുണയുള്ളHorn
വേഗമുള്ളFast
ചടുലമായിStrained
ബ്രിട്ടൻUnited Kingdom
തുരക്കുകDrill
വീതിയുളളWide
വിശാലമായVast
വറുക്കുകRoast
പാപ്പരായInsolvent
വെള്ളോട്Water
ബ്രൂച്ച്Broore
ബ്രാച്ച്Bra
ബ്രോച്ച്Broch
സഹിക്കുകEndure
കൈത്തോട്Canal
സഹോദരൻറെBrother’s
വിരട്ടുകIntimidate
ഇളന്തളിർStandling
ബൃഹസ്പതിGermany
ചായമിടുകDye
ചടുലമായിStrained
പാരുഷ്യംPronoun
ക്രൂരമായCruel
നൃശംസമായBornuty
മൃഗീയമായBrutal
പൈശാചികതDismissance
നിഷ്ഠൂരതExcellent
ദുഷ്ടനായWicked
മൃഗീയമായBrutal
ക്രൂരമായCruel
അസത്യമായUntrue
മായാജാലംMagic
വ്യാജമായMass
ബക്കറ്റ്Bucket
കൊളുത്ത്Buckle
ബുദ്ധമതംBuddhism
ഇഷ്ടതോഴൻLike
ചലിക്കുകMove
ബഡ്ജറ്റ്Budget
കരുതൽധനംVary
അടിക്കുകBeat
അതിതൽപരൻIn some of the
രചിക്കുകCompose
കെട്ടിടംBuilding
വീർക്കുകSwell
ഭൂരിഭാഗംLot
വലുതാവുകMagnify
കൂമ്പാരംHeap
അധിപക്ഷംThe lord
തലകെട്ട്Title
ബൃഹത്തായMassive
മാംസളമായFatty
കൊന്പനാനCancenana
കൊമ്പനാനHornina
ബുൾ നായ്Bull dog
കാളവണ്ടിBulk
അസംബന്ധംNonsense
തെമ്മാടിRgressive
വഴക്കാളിGreens
ഉദ്ധതമായUsed
രൂക്ഷമായAcute
ഉരുട്ടുകRoll
മലർക്കുലMalarkla
കൂട്ടമായHuge
ബംഗ്ലാവ്Bungalow
ഹർമ്മ്യംHarmamium
അഭംഗിയായUncovered
അഭംഗിയായUncovered
ചുമത്തുകImpose
ഭാരമേറിയHeavy
ഭവനഭേദകൻHousing
ഭവനഭേദനംHousing
സ്ഥൂലമായAerial
എരിച്ചിൽEarill
പുകച്ചിൽFour
എരിക്കുകArrange
ദീപ്തമായIs shame
രൂക്ഷമായAcute
എരിയിച്ചFighthed
കത്തിച്ചBurned
തുരക്കുകDrill
മണ്ണിടുകStare
ബഹുവാഹകംNavigation
ഒളിപ്പോർOwing
ഇടതൂർന്നDense
നിബിഡമായCongiant
വ്യവഹാരംControl
വാണിജ്യംCommerce
വ്യാപാരംTrade
വ്യാപാരിTrade
മാർവണ്ണംMarif
നെഞ്ചളവ്The chest
പാപ്പരായInsolvent
പാപ്പരായInsolvent
എന്നാലുംWhile
അറവുകാരൻArrangion
വധിക്കുകCold
നിർദ്ധയംProduction
മലദ്വാരംAnus
ചെറുകൂണ്Church
കുടുക്ക്Zipper
പൂമൊട്ട്Power
ഉപഭിത്തിThe voybrew
പ്രാകാരംThe age
ഊന്നുകോൽThe steol
തുകയച്ച്Amounc
ക്രേതാവ്Crater
കൈകൊണ്ട്Handmade
കരയിലൂടെBy land
ഒറ്റയായിAlonely
റോഡിലൂടെBy road
വഴിമധ്യേThe route
നിയമാവലിCode
ഉപധർമ്മംSubscribe
വിപുലമായMassive
ചെറുമുറിPhysicine
ചെറുമുറിPhysicine
അപശ്രുതിSubrival
ധിക്കാരിAroma
കാരാഗൃഹംJail
തടവുമുറിNdegement
കെയ്ക്ക്K
കാരാഗൃഹംJail
ക്ഷാരശിലApicile
ഗണിക്കുകContinue
യുക്തമായYou are utter
പ്രതീക്ഷHope
പഞ്ചാംഗംCalendar
നിർത്തുകStop
സന്ദർശകൻThe visitor
ക്രൂരമായCruel
അരിമ്പാറWarstara
ശാന്തമായCalm
അമർത്തുകPress
ഉഷ്ണഹേതുThirah
താപമാത്രThermal modality
താപമാത്രThermal modality
ഒരു ചെടിA plant
സമരഘട്ടംStream
സമരഘട്ടംStream
കർപ്പൂരംCereproor
കുളിമുറിBathroom
കുളിമുറിBathroom
കൈത്തോട്Canal
നീർച്ചാൽIn the stiffness
കള്ളക്കഥFalse
കന്നടിയൻRatt
വിലക്കുകHinder
അപേക്ഷകൻThe applicant
ആത്മാർഥതSincere
ചൂരലിടുകBite
നികൃഷ്ടതMischief
ആച്ഛാദനംDisc
മേളമൊത്തMedothical
പടുഭാഷണംFilen
കേണുപറയൽKonamelist
ക്യാൻറീൻCanteen
ഉരുവിടുകRecite
ജപിക്കുകChant
താലൂക്ക്Taluk
ചണത്തുണിLinen
Eight letter Malayalam words and their English translation

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment