Site logo

6 Letter Malayalam Words: Complete List

Malayalam WordsEnglish Translation
മകയിരംMeissa star system
അനലോഗ്Analog
ശരശയ്യSharasiah
പാവകളിPuppet show
ഏതാനുംA few
ധാരാളംPlenty
യോഗ്യൻEligible
ഏതാനുംA few
പൺഡിതൻPanditane
മൃദംഗംMedalism
മിഴാവ്Mighting
ശാഖോടംBakhot
തൊട്ട്Bright
ത്യാഗംSacrifice
കളങ്കംBlemish
അപമാനംRepression
കുറയുകDecrease
ആാാാാാOne
അടിവയർAbdomen
അപഹരണംLarceny
അസഹ്യതInvasion
നിവാസംCraft
യോഗ്യതQualification
അധമമായValimine
ഹീനമായHicite
നീചമായValue
ആണയിടൽSwimmen
സ്നാനംThe baptism
ത്യാഗംSacrifice
ഉപേക്ഷDeposit
നിഷേധംNo
ബസ്സിൽIn the bus
അറപ്പ്Hesitation
കിരാതർKiransa
നിറഞ്ഞFull
മുകളിൽthe above
രൂക്ഷംSquark
രൂക്ഷതAggressive
കളങ്കംBlemish
പരക്കെEverywhere
വീക്കംSwelling
വിയോഗംThe US
വരാത്തUnfairs
പരമമായSupreme
മാപ്പ്Forgiveness
മുഴുകൽBetter
മനോജയംManagine
സംയമനംRestraint
മനോലയംPhoenics
മനോലയംPhoenics
അപഹരണംLarceny
ഗഹനമായIncomprehensible
അബദ്ധംAft
ധാരാളതAbundant
അസഭ്യംUnstable
പാതാളംCap
വേലമരംWork
ത്വരണംAcceleration
വരണീയംCondition
സമ്മതംCompliance
സമ്മതംCompliance
പ്രശംസBoast
പ്രവണതTrend
വാദ്യംVacation
നേട്ടംGain
സമ്മതംCompliance
സാമ്യംResemble
വിവരണംCommentary
മഹത്വംGlory
കോപ്പ്Cop
സഞ്ചയംTraj
ശേഖരണംGathering
തിട്ടംCharge
കൃത്യതPrecision
ശരിയായCorrect
അപവാദംSlander
പതിവായFrequent
രൂക്ഷതAggressive
രൂക്ഷതAggressive
മനഃപീഡThe mindpaida
കഴപ്പ്Clump
മന:പീഢPsycho
വൈതരണിDevail
നേട്ടംGain
കൃത്യംExact
കടലാടിSealand
മറുപടിReply
പരിചയംAcquaintance
അനുമതിPermission
നേട്ടംGain
രൂക്ഷതAggressive
കുറുകേAcross
ഉടനീളംAcross
കുറുകെAcross
കാര്യംThing
അഭിനയംActing
പ്രസമതTraity
യുദ്ധംBattle
അഭിനയംActing
ആംഗ്യംThe gesture
ചര്യകൾCharacters
കർമ്മംKarma
തീവ്രതIntensity
കൂർമ്മCurma
യുക്തിReason
അതിയായGreat
കൂർത്തSharp
തീവ്രതIntensity
പരസ്യംAdvertising
പഴമൊഴിPillar
കൺഠമുഴThe lead
കൂട്ടൽGang
ബാക്കിBalance
ആസക്തിAddiction
ചപലമായTaffast
സംയോഗംCoalition
കൂട്ടൽGang
മതിയായSufficient
ഒട്ടുകSign
ശിഷ്യൻDisciple
അനുചരൻFortunate
ക്ഷേമംWelfare
വന്ദനംSalute
സൂര്യൻThe sun
വിളംബംBeetle
ഉപാംഗംThe move
മികച്ചPreferable
പ്രശംസBoast
ആരാധകൻForial
സമ്മതംCompliance
ഉപദേശംCouncil
ഉപദേശംCouncil
കൗമാരംCounter
വളർച്ചGrowth
പ്രായംAge
യുവാവ്Adolescent
അർച്ചനArchana
വണക്കംBowling
വന്ദനംSalute
ആരാധകൻForial
വിരുത്Do not leave
പുരുഷൻMale
വളർന്നGrowing up
പടർച്ചStore
കയറ്റംClimb
നേതാവ്Chief
മുൻപണംAgreement
മുൻകൂർin advance
ഉയർന്നHigh
ഉന്നതിIn the peak
ഉയർച്ചRise
നേട്ടംGain
മുൻഗണനPreference
മെച്ചംBetter
അവതാരംAvatar
വിരോധിRandal
മോശമായWorst
പരസ്യംAdvertising
പരസ്യംAdvertising
ഉപദേശംCouncil
ഉപദേശംCouncil
പദേശകൻThe state of
ഉപദേശിPastor
ഉപദേശകAdvisor
ശുപാർശRecommend
വക്കീൽDaker
വിമാനംAirline
വിമാനംAirline
സഹൃദയൻAccomplished
അനുനയംThe accused
സൗഹൃദംFellowship
കുലീനതSin
കാര്യംThing
നാട്യംLest
ആഗ്രഹംWish
വികാരംFeeling
നാട്യംLest
കപടമായSly
വ്യാധിLevel
വികാരംFeeling
സ്നേഹംLove
സാമ്യംResemble
ബന്ധുതRelating
ചാർച്ചChamp
ക്ലേശംDiscomfort
ഭാഗ്യംGood luck
അപമാനംRepression
വിരണ്ടRare
നവമായിWith the new
പൂവാലൻFlower
അനുരസംBusiness
മാച്ച്Match
തിരികെBack
ഇനിയുംAnd yet
വേണ്ടിFor
പ്രായംAge
വയസ്സ്Age
പ്രായംAge
ഏജന്റ്Agent
പ്രായംAge
കൂട്ടൽGang
സഞ്ചയംTraj
വർദ്ധനHuge
ക്രാധംPron
ക്രോധംFury
മൊത്തംSum
അക്രമിAccha
അക്രമിAccha
മുമ്പ്Before
മുന്നേExecise
ആശയോടെThroughout
സമ്മതംCompliance
വിതരണംDistribution
പുതഞ്ഞClan
ഉപകാരംbenefit
പദ്ധതിPlan
ഓങ്ങുകRun
നോട്ടംLook
വിമാനംAirline
സ്ഥിതിBearings
കാറ്റ്Wind
വിമാനംAirline
ലോലമായTicklish
ഇടനാഴിCorridor
അജ്മീർAjmer
സജാതീയVijayadaya
ജാഗ്രതCaution
ഞെട്ടൽShock
വിരണ്ടRare
ഭീതമായHouseless
രസവാദിEnjoyment
ചാരായംAlcohol
മൂപ്പൻElder
ജാഗ്രതCaution
ഉപനാമംSubliver
മറുപേർAnd the other name
ഇതരമായNotable
വിദേശിForeigner
പരദേശിForeign
അകൽച്ചAchle
നിരന്നAdorned
ഭക്ഷണംFood
ക്ഷാരംAmky
എല്ലാംAll
സമസ്തംAlternando
സർവ്വംSURRISHY
മുഴുവൻFull
തളർന്നTired
എങ്ങുംWherever
സകലരുംAnd all
രൂപകകഥThe design
വിരോധംConcept of
ഊടുവഴിSomething
ഉപവീഥിSubney
മൈത്രിMaitri
സഹകരണംCooperation
വിഭജനംIntersection
നല്കുകGrant
അലവൻസ്Allowance
ആകർഷണംAttraction
മിത്രംMrit
മഹാനായZeal
ഉപകാരംbenefit
ധർമ്മംDilemma
നെടുകെMore
വശത്ത്On the side
ചേർന്ൻAddin
വശത്ത്On the side
അകന്ന്Rightly
അകൽച്ചAchle
കഷണ്ടിBald
ഉറക്കെLoud
ആകട്ടെLet it
പ്രതിമStatue
മാറ്റംSwitch
തർക്കംDispute
മാറ്റംSwitch
പകരമായHousing
കാറ്റ്Wind
സൂര്യൻThe sun
ഉന്നതിIn the peak
എല്ലാംAll
ഉയർച്ചRise
എന്നുംAnd there is also
അനവരതംInfarity
കൂട്ട്Coat
സംയോഗംCoalition
വിനോദംEntertainment
പരിസരംVicinity
ശ്ലേഷംSoon
അർത്ഥംMeaning
അത്യാശEmancival
ഭേദഗതിAmendment
സൗമ്യതGentle
ഹൃദ്യതHortiness
നടുവിൽIn the middle
പിശകായError
മൈത്രിMaitri
മൊത്തംSum
ആസക്തിAddiction
വിപുലംExtensive
ധാരാളംPlenty
വിശാലതBroadness
സാഹസികAdventurer
വിനോദംEntertainment
ലേഹ്യംLense
വിഡ്ഡിWiddy
നാഗപടംNagadata
മോശമായWorst
തുല്യതEquivalent
സാമ്യംResemble
അനന്തൻAnanthan
കാരണവർCauses
ഗോത്രംTribe
ആശ്രമംMonastery
തപസ്വിBabu
പിന്നെThen
മറ്റുംAnd more
അങ്ങനെAnd so
ചെറുകഥShort story
മോശമായWorst
തിരികെBack
ദേഷ്യംAngrily
ചൂണ്ടൽChoint
തോട്ടിBroke
ഉത്കൺഠExcellent
മനഃപീഡThe mindpaida
പ്രാണിInsect
ആകർഷണംAttraction
ഉണർച്ചFake
വിരോധംConcept of
വിരോധംConcept of
ചിലങ്കSomantic
നൂപുരംNeveloper
ഉപഗൃഹംLog
വാർത്തNews
പരസ്യംAdvertising
ക്ലേശംDiscomfort
അസഹ്യതInvasion
വേറൊരുAnother
ഉത്തരംAnswer
വിവാദംControversy
വിരോധംConcept of
മത്സരംCompetition
ശത്രുതHostile
എതിരായVersus
മുമ്പെBefore
മുന്പെPrevious
പൂമുഖംPorch
മുന്നറFright
ഉമ്മറംThreshold
പഴഞ്ചൻOlder
ശൃംഗികThe Neighbor
ആന്റിനAntenna
മുന്നറFright
കടമ്പ്Power
അപകർഷംMentions
എതിരായVersus
വിരോധംConcept of
വിരോധംConcept of
അടകല്ൽAvision
ഉൽകണ്ഠThe none
യാതൊരുNo
ഏതാനുംA few
കണ്മഷിShame
ആരാനുംWhoever
ഏതോയാൾWhich one
അവശ്യംThe …
എന്തുംAnything
എങ്ങുംWherever
ശീഘ്രംShout
വേറായിRemarks
അകറ്റിAway
ജാഡ്യംJudgment
സുഷിരംSinus
ദ്വാരംHole
സൂക്തംVerse
നീതികഥThe latexity
നേതാവ്Chief
തോന്നൽFeeling
അപേക്ഷApplication
അപ്പീൽAppeal
ഉത്ഭവംOrigin
അപ്പീൽAppeal
ഉപാംഗംThe move
ആസക്തിAddiction
കരഘോഷംApplause
പ്രശംസBoast
കണ്മണിClarie
ഉപകരണംAppliance
പറ്റിയAfford
ഉപയോഗംUse
അപേക്ഷApplication
ഹർജ്ജിHarjeeji
പറ്റുകCousin
നിയമനംAppointment
ബന്ധനംArrest
സമീപനംApproach
ആസന്നതArinity
എത്തുകArrive
സമ്മതംCompliance
അനുമതിPermission
ഉപയോഗംUse
അപഹരണംLarceny
സമ്മതംCompliance
അടുത്തNext
ശരിയായCorrect
സമീപനംApproach
പ്രവണതTrend
യോജ്യതSummonism
ജലഭൃതംThe garden
അറേബ്യArabia
മല്ലികMallika
ചാരായംAlcohol
ആർക്ക്to whom
രഹസ്യംThe secret
മർമ്മംMystery
മുഖ്യതMain
വില്ലൻThe villain
ശില്പിCraftsman
കട്ടിളWavod
ചാരായംAlcohol
തീവ്രതIntensity
രൂക്ഷതAggressive
മൈതാനംStadium
അങ്കണംSum
അരങ്ങ്Stage
വിവാദംControversy
വഴക്ക്Quarrel
തർക്കംDispute
യുക്തിReason
വാദഗതിArgument
തരിശായBarren
ഊഷരമായHigh
കുലീനൻThe noble
കണക്ക്Account
യുദ്ധംBattle
കൊമ്പ്Horn
കങ്കണംClash
കൈത്തളGarnish
സൈന്യംThe army
അടുത്തNext
റാക്ക്Rack
ചാരായംAlcohol
വിധാനംAd
പദ്ധതിPlan
മിച്ചംSurplus
നിരോധംConfinement
ബന്ധനംArrest
തടസ്സംInterference
എത്തുകArrive
പാഷാണംPask
സൂത്രംThe plea
കപടമായSly
വ്യാജംFake
പ്ലാവ്jackfruit tree
കപടമായSly
ചേമ്പ്Champ
നിലയിൽDuring your
ഇതേവരെUntil
നിയമേനLegal
ഒരളവിൽIn a value
കൂടാതെas well as
ഇനിയുംAnd yet
കൽനാര്Kalmar
ഉയർച്ചRise
പ്രഭലതEthimism
ആരോഹണംAscend
ഉയർച്ചRise
ഉന്നതിIn the peak
ഉയർന്നHigh
ഉയർച്ചRise
ഉന്നതിIn the peak
സോപാനംSoapay
ഉയർച്ചRise
ആരോഹണംAscend
കയറ്റംClimb
ഉയർച്ചRise
തപസ്വിBabu
ഋഷിമാർRishes
ആരോപണംAllegation
വിളറിയPercent
ആശ്രമംMonastery
ആരായുകExplore
ചോദ്യംQ.
കുറുകെAcross
ചാഞ്ഞ്Lean
നോട്ടംLook
രൂക്ഷതAggressive
താർമഷിTharman
അർത്ഥിAnnad
ആഗ്രഹംWish
രൂക്ഷതAggressive
ശ്വസനംInhalation
വാതശൂലValeshula
ആസ്സാംAssam
അക്രമംViolence
ഒളികൊലRelaxing
നരഹത്യGhome
മൂല്യംValue
വിചാരണTrial
പരീക്ഷExamination
സമ്മതംCompliance
അനുമതിPermission
മൂല്യംValue
നികുതിTax
ഉദ്യമംAdvancement
അവധാനതThe incessance
ആഗിരണംAbsorption
ഉപകാരംbenefit
കൂട്ട്Coat
അനുമതിPermission
ജാമ്യംBail
ഉറപ്പ്Warranty
അസംശയംInn
ഇളക്കിStirred
ഉണർന്ൻAwaren
പ്രതിഭTalent
ആശ്രമംMonastery
അരുകിൽNot
മുകളിൽthe above
ഒടുവിൽFinally
എന്നാൽBut
തിന്നുAte
കുറുകെAcross
പരമാണുAtom
ആണവഘനംThe nuclear
മുകളിൽthe above
മോശമായWorst
ബന്ധനംArrest
സ്നേഹംLove
തൊങ്ങൽBrings
ആസക്തിAddiction
അക്രമിAccha
ആക്രമിThe attack
എത്തുകArrive
കൈവരികCome on
കൈവന്നCaptive
നേട്ടംGain
ഉദ്യമംAdvancement
അക്രമംViolence
ജാഗ്രതCaution
ഉപചാരംCompliment
ജാഗ്രതCaution
വക്കീൽDaker
ആകർഷണംAttraction
ഹൃദ്യതHortiness
ധർമ്മംDilemma
ലക്ഷണംSymptom
ആരോപണംAllegation
വഴുതിനIn spite of
ധൈര്യംCourage
വിചാരണTrial
ശ്രവണംListen
കാണികൾShiva
സദസ്സ്Audience
സദസ്യർAudience
സഭാതലംSun
സദസ്സ്Audience
വർദ്ധനHuge
ശുഭകരംGreat
ശുഭമായGood
അനുമതിPermission
നിയോഗംMission
അവകാശംRight
അനുമതിPermission
ആത്മകഥAutobiography
ഫലകാലംEfforts
തുണയായGift
ഉപയോഗംUse
സാധ്യതPossibility
ശരാശരിAverage
പറക്കൽFlying
ആർത്തിeager to get something
ഉപേക്ഷDeposit
വിമുഖതReluctance
റാത്തൽRatel
അറിഞ്ഞKnowledge
അകന്ന്Rightly
കുഴഞ്ഞAwkward
വൈകൃതംMeeting
അശൗശലംEasiest
തോലുളിThe shoulder
കോടാലിAx
കോടാലിAx
അനവരതംInfarity
സാകേതംSavel
സമാംശംProfit
ജല്പനംMiretles
ജല്പകൻThe armor
വായാടിOnfoot
വായാടിOnfoot
കുഞ്ഞ്Babe
അലപ്പ്Lane
വിരൂപൻLove
കാമുകിGirlfriend
ബാലിശംIn the case
കുടിയൻDrink
കീടാണുThe taught
പിന്പേPinpa
പൃഷ്ഠംThe lives
മുമ്പ്Before
തിരിയേThee
പിമ്പേPimpe
ഗൂഢമായConcentrom
പിൻബലംBackable
പിൻവശംFrequent
പുറകിൽIn the back
ജലാശയംBlood
രോഗാണുBacteria
ജീവാണുLife
രോഗാണുBacteria
മോശമായWorst
ശത്രുതHostile
ചിഹ്നംInsign
അടയാളംSign
ലക്ഷണംSymptom
അളകരടിMeasurement
കർട്ടൻCartan
ബാഗ്സ്Bags
ധാരാളംPlenty
ജാമ്യംBail
തുല്യതEquivalent
ത്രാസ്Thrash
മിച്ചംSurplus
തുലാസ്Tulasu
ബലരാമൻBalaran
നീചമായValue
കഷണ്ടിBald
ക്ലേശംDiscomfort
നൃത്തംDance
വീരഗാഥVerbal
പരമ്പ്Seer
മുളയരിMulandi
കെട്ട്Package
ബന്ധനംArrest
കൂടാരംTent
പ്രഹരംBlow
തല്ലുകHit
കങ്കണംClash
ബാങ്ക്Bank
പാപ്പർPaper
അപഹാസംRape
തടസ്സംInterference
കിരാതൻKiradhan
വിദേശിForeigner
മൃഗീയതBlindness
ദുഷ്ടതWickedness
ഉരിയുകR
ശൂന്യതVoid
മരവുരിTrees
അക്ഷതുThe axis
തരിശായBarren
വന്ധ്യInfusorious
തടസ്സംInterference
വക്കീൽDaker
ഹീനമായHicite
അധമമായValimine
പ്രഹരംBlow
ക്രൂരൻCruel
ബാറ്റ്Bath
വവ്വാൽBat
ദീപശിഖTeepeepeep
ലാത്തിLati
തട്ടുകBump
യുദ്ധംBattle
മത്സരംCompetition
പോർമഴുWrite
ഊതനിറംPurpose
വഴന ഇലFlexible leaves
ഇടവരികStrain
തയ്യാർReady
സമ്മതംCompliance
കൊക്ക്Crane
ബീക്കർBeaker
കിണ്ടിKindi
തടിമരംTense
ഉത്തരംAnswer
തുലാസ്Tulasu
സ്ഥിതിBearings
മൃഗീയതBlindness
റോന്ത്Roth
പ്രഹരംBlow
ലക്ഷണംSymptom
മനോഹരൻBeautiful
ആംഗികംAngest
ആംഗ്യംThe gesture
ഉറക്കംSleep
പളളിയറPolyearm
കിടക്കBed
കട്ടിൽThe mattress
ഉറക്കറSleep
കട്ടിൽThe mattress
ഭ്രമരംRampa
പുങ്ങ്Pun
ബില്വംBilver
ഋജുരേഖLock lines
പിണയുകVary
മുമ്പ്Before
പ്രാക്Prak
മുന്പേBefore
ഇതുവരെYet
മുമ്പേBefore
ഇതിനകംAlready
തുലഞ്ഞImpaired
തെണ്ടിBeggar
ഭിക്ഷുBhimi
തെണ്ടിBeggar
തെണ്ടൽTendulkal
ഇരക്കൽDistribution
അകലെപോPawn
വേണ്ടിFor
ഉപകാരംbenefit
അർത്ഥംMeaning
പിമ്പേPimpe
താങ്ങ്Thang
കഴഞ്ഞ്Calp
ആശ്രയംTrust
പുറകിൽIn the back
ജീവിതംLife
കക്കുകWatch
തേട്ടൽThe wreaken
ഉപരോധംBarn
വിചാരംThrough
അഭിമതംRivalry
കരുതുകAssume
മണിമേടManeeshester
കൺഠമണിVerbany
രൂപവതിThe maximum
കന്നാൻIntellnan
കുക്ഷിClan
ആമാശയംStomach
ഉദരശൂലElderseshu
ഓമനയായOmena
പ്രയസിProcess
വല്ലഭൻValbhan
പ്രിയൻPriiran
അടിയിൽAt the bottom
തല്ലുകHit
ഭൂഭാഗംThe earth
അടികുകBeat
തോൽവാർLolvar
ബനാറസ്Banaras
ബെഞ്ച്Bench
കുനിവ്Bible
ചരിയുകSlope
കുനിയൽKunistic
അടിയിൽAt the bottom
കുറവായLess
ഉപകാരംbenefit
ഉപകാരിBenefactor
ഹിതകരൻHitakaran
ഉപകാരംbenefit
സംഭാവനContribution
ദയയുളളApparent
പ്രവണതTrend
പൈതൃകംHeritage
വിയോഗംThe US
അരികിൽOn the edge
കൂടാതെas well as
കുടയുകBeef
പന്തയംBet
വഞ്ചകൻCheater
യോഗ്യൻEligible
ഉന്നതിIn the peak
നടുവിൽIn the middle
ഉള്ളിൽWithin
ചെരിവ്The inclination
പാനീയംDrink
സഞ്ചയംTraj
വിലാപംLament
വിലാപംLament
കരുതുകAssume
ഞെട്ടൽShock
ഭീമമായMassive
ഗോരോചനGoraken
ഭാഗവതംPart
പ്രവണതTrend
വിമുഖതReluctance
മാംസളതFleefast
ഒഴുകുകFloat
തുലയുകArect
വിമുഖതReluctance
അരിവാൾPruning
യുഗ്മകEdge
ബന്ധനംArrest
ജീവകണംAlive
പൂവരഷ്Flower
പൂവരശ്Pooresh
കുരുവിThe sparrow
ഉത്ഭവംOrigin
പ്രസവംChildbirth
അവതാരംAvatar
കാട്ടിCatti
കൊത്ത്Come
കടവായ്Shopback
തിക്തതDefect
കൈപ്പ്Bitter
കയ്പ്പPalm
മങ്ങിയDense
ഇരുണ്ടDark
കറുത്തBlack
ഘോരമായSorrow
ഉഴുന്ൻThe plun
കരിമീൻCarp
കൊല്ലൻKollam
കരുവാൻCome on
ബ്ലാഡർBlader
ബ്ലേഡ്Blad
അപവാദംSlander
കുറ്റംCrime
അപരാധംBlame
വിളറിയPercent
അനുനയംThe accused
പൊട്ടൽBreast
തുറന്നOpen
ദീപ്തിRare
എരിയുകBurn
വിളറുകPlace
തണുത്തCold
മങ്ങിയDense
കളങ്കംBlemish
കുഴയുകConfuse
കൂട്ട്Coat
വാട്ടംThe work
ഉണക്കംRaug
ഗൂഢമായConcentrom
കുരുടൻPit
തിമിരംCataract
തമസ്സ്Tamas
മിന്നൽLightning
മുക്തിRuination
മോക്ഷംSalvation
പൊള്ളൽBurns
ആനന്ദംPleasure
ചീർത്തPeak
കുറ്റിPost
തടസ്സംInterference
ഉപരോധംBarn
വിഡ്ഢിStupid
കുലീനതSin
ഗോത്രംTribe
വിളറിയPercent
സംഹാരംContand
വിടരുകPatch
പുഷ്പംFlower
വിരിയൽVealial
കളങ്കംBlemish
പുള്ളിSpot
പ്രഹരംBlow
ചീറ്റൽCheetah
ആപത്ത്Hazard
ഊതുന്നBlunt
സ്ഥാനംPost
നീലയായBlue
തുരിശ്Thanurish
രൂപരേഖOutline
വിദൂഷിRavathi
ഭോഷ്ക്Liar
അബദ്ധംAft
അപരാധംBlame
മങ്ങുകFade
കളങ്കംBlemish
ദൂഷ്യംDistance
മങ്ങിയDense
അരുണിമBlush
കൊറ്റൻKotan
ഭക്ഷണംFood
അടിച്ചStruck
വീമ്പ്Wrong
വീമ്പ്Wrong
ബോട്ട്The boat
ഉന്തുകShove
ആട്ടുകGo
തോങ്ങൽThings
ചെണ്ട്Cross
തോലുളിThe shoulder
ഗാത്രംGot
മെയ്യ്May
തടസ്സംInterference
പരാജയംFailure
വെള്ളംWater
ജ്വലനംAnticipation
ധീരമായCourageous
ധൈര്യംCourage
ഉപധാനംMessage
പൂട്ട്Lock
കുറ്റിPost
ഭാഗ്യംGood luck
ബന്ധനംArrest
കെട്ട്Package
ബന്ധനംArrest
തടങ്കൽDetention
ബന്ധനംArrest
സുശീലംSuzhi
മാറിടംThe marry
പൊട്ടൻfool
ലഘുലേഖBrochure
ഉപകാരംbenefit
പ്രീതിPleasure
വർദ്ധനHuge
ബൂട്ട്Boots
ബൂത്ത്Booth
വീഞ്ഞ്Champagne
സുഷിരംSinus
ദ്വാരംHole
ഛിദ്രംSchyme
തുരന്നDrill
തുളച്ചPiercing
മുഷിവ്Bump
ജനിച്ചBorn
പിറന്നBorn
വഹിച്ചBore
നെഞ്ച്Chest
മാറിടംThe marry
മനസ്സ്Mind
മേധാവിHead
യജമാനൻMaster
വീക്കംSwelling
രണ്ടുംBoth
കുപ്പിBottle
പൃഷ്ഠംThe lives
ചാട്ടംHop
തുള്ളൽDuel
ഉറപ്പ്Warranty
ചാട്ടംHop
ബൗൺഡേൺBowband
കുനിവ്Bible
വില്ല്Bow
ആവനാഴിJealousy
കുനിയൽKunistic
പാത്രംThe vessel
ഉരുളുകRoll
ചിമിഴ്Chimila
പെട്ടിCase
ഭൃത്യൻServant
ബാല്യംChildhood
വിഡ്ഢിStupid
കെട്ട്Package
കങ്കണംClash
കാപ്പ്Coffee
താങ്ങ്Thang
പിന്നൽThe backing
പ്രതിഭTalent
ബുദ്ധിIntelligence
മനസ്സ്Mind
ബുദ്ധിIntelligence
കൊമ്പ്Horn
വിഭാഗംSection
ഓങ്ങുകRun
പിച്ചളZinc
വീമ്പ്Wrong
ഗർവ്വംPragar
വീന്പ്Wendberry
ധീരമായCourageous
ശൗര്യംFair
ആഡംബരംLuxury
ധൈര്യംCourage
കൊളളാംWell
മൂശാരിCohard
കന്നാൻIntellnan
മൂശാരിCohard
ഛിദ്രംSchyme
റോട്ടിRotti
റൊട്ടിBread
വിശാലതBroadness
അകൽച്ചAchle
വിള്ളൽCrack
തകർച്ചCollapse
തകർച്ചCollapse
പ്രാതൽBreakfast
പൊട്ടൽBreast
തിരയടിSearch
തകർച്ചCollapse
മാറിടംThe marry
മനസ്സ്Mind
നെഞ്ച്Chest
പ്രാണൻPran
നിമിഷംInstant
ശ്വാസംBreath
അടക്കംBury
ശ്വസനംInhalation
ശ്വാസംBreath
പൃഷ്ഠംThe lives
നിതംബംHip
മാതിരിMode
വർഗ്ഗംCategory
സംസാരംTalk
ഇഷ്ടികBrick
കട്ടകൾCuts
മണവാളൻThe bridegroom
ലഘുവായSimple
പെട്ടിCase
അടക്കംBury
കാന്തിMakant
ദീപ്തിRare
ഗന്ധകംSulfur
കടൽജലംSea water
കുഞ്ചിLag
തോലുളിThe shoulder
ഭീമമായMassive
ലഘുരേഖLightline
ലഘുലേഖBrochure
തകർന്നBroken
തളർന്നTired
ഏജന്റ്Agent
ദല്ലാൾBroker
ദ്രാണർThe Braner
വെൺകലംThe vendor
സന്തതിSeed
വർഗ്ഗംCategory
സൂപ്പ്Soup
സഹജീവിAssociate
സഹകാരിAssociate
സഹോദരൻBrother
വരുന്നComing
വളർന്നGrowing up
പുരികംEyebrow
നെറ്റിForehead
തലോടുകTherate
ഹീനമായHicite
ക്രൂരതBrutality
മൃഗീയതBlindness
നിർദയൻFundament
ക്രൂരതBrutality
നീർപോളPollar
ആൺമിയൽMale
ആൺമുയൽMale rabbit
തൊട്ടിBucket
മൊട്ട്Bud
മുകുളംBud
പല്ലവംPalwon
ബജറ്റ്Budget
പോത്ത്Poth
കോമാളിClown
ഭയഹേതുFrightened
പണിയുകBuild
പുരപണിThe Home
വീക്കംSwelling
സ്ഥൂലംOn months
തടിച്ചFat
മൂഢനായFoolish
വിഡ്ഢിStupid
ഏറുകാളErd
മുഠാളൻAnnappointment
നിതംബംHip
പൃഷ്ഠംThe lives
പ്രഹരംBlow
തട്ടുകBump
കുലയായStub
കടലൊടിSea
ഭാണ്ഡംWallet
കെട്ട്Package
തിണ്ട്Wick
പടുപണിGarnan
അബദ്ധംAft
പൊങ്ങ്Buoy
പ്ലവനംPlanet
ഉൻമേഷംUttation
ലഘുവായSimple
സങ്കടംGrievance
ക്ലേശംDiscomfort
നഗരജനംCity
ശവദാഹംGrave
ചാക്ക്Sack
വീർത്തSwollen
എരിയുകBurn
പൊള്ളൽBurns
വാട്ടംThe work
കരിച്ചRandom
കുരുതിBlade
പൊത്ത്Por
തളർന്നTired
ഇടപാട്Transaction
കാര്യംThing
ചുംബനംKiss
റെയിഡ്RAID
നെഞ്ച്Chest
തകർന്നBroken
തകർന്നBroken
ഇരമ്പൽDawn
എന്നാൽBut
മാത്രംOnly
ശരവ്യംAuto
തുഞ്ചംTunn
സംഭാരംSimmering
ചപലമായTaffast
സംഭാരംSimmering
നിതംബംHip
നിതംബംHip
താങ്ങ്Thang
വാങ്ങൽPurchase
ഇരപ്പ്Vrug
മുരളുകGrowl
ഗുംജനംGoa
അരികിൽOn the edge
കൊണ്ട്By
വശത്ത്On the side
ചേർന്നJoined
ആൾ വശംThe man side
അൽപ്പംlittle bit
ഫലമായിAs a result
ബദലായിAlternatively
ഉപനാമംSubliver
ഗതകാലംMoon
ഉപരുചിIgual
സാക്ഷിWitness
ടാക്സിTaxi
കുടീരംThe tomb
അലമാരിCupboard
ജൽപിതംFlight
കൊക്കൽCoconut
വിളറിയPercent
ഇളയമകൻThe younger son
പഞ്ചരംPancurkar
പജ്ഞരംProgate
കേക്ക്Cake
നീറ്റൽNetal
നീറ്റൽNetal
എണ്ണുകCount
അശ്മരിAssyria
കലണ്ടർCalendar
അപേക്ഷApplication
തഴമ്പ്Fury
ആറ്റുകRot
ശാന്തതCalm
ഒട്ടകംCamel
ക്യാമറThe camera
കൂടാരംTent
പടവീട്Camper
ശിബിരംShibear
കഴിയുകMay
ജനാവലിChannesday
അർബുദംCancer
മിഠായിCandy
പുണ്ണ്Hice
കളങ്കംBlemish
വിനാശംDistinction
ഇറിച്ചIrriated
ഇറച്ചിMeat
നരഭോജിCannibal
ക്രൂരതBrutality
സൂത്രംThe plea
വിതാനംThe layout
കെഞ്ചൽKenchel
കപടഭാഷPromotion
ശാഠ്യതStrong
പർവ്വംPraise
കാണ്ഡംStems
സർഗ്ഗംSlights
ഭൂഭാഗംThe earth
വോട്ട്Vote
Six letter Malayalam words and their English translation

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment