Site logo

4 Letter Malayalam Words: Complete List

Malayalam WordsEnglish Translation
ശകലംFragment
പാപംSin
മുഴംCubit
വളരെVery
കുറെSome
ഓരിലOrila
വിഷംPoison
അൽപംA little bit
ഹൽവാHalwa
ബോളിBole
കദളിChili
നരകംHell
ശമനംSedation
ഉദരംDenav
തോഴിCompanion
ശേഷിFaculty
നീചംSweak
കുളിBath
ഭവനംHome
വീട്House
വസതിResidence
ഗൃഹംThe house
ലോപംLoad
മീതെFarther
അതിർBorder
പോറൽPorell
ഹാനിInjury
ഉരസൽUrasal
കുരുNut
ക്ഷമPatience
ഗുണംQuality
കുഴിPit
ഇഞ്ചInca
വാദിPlaintiff
വേദനPain
നോവ്Nove
നേടൽAdvantage
ചലനംMotion
ചൊടിIdber
കൂടെAnd
ഭരണംControl
ഭരണംControl
ബഹളംCommotion
ഉണ്മReally
വരവ്Arrival
വീരൻVeeran
പതനംThe downfall
യുഗംThe Age
വേട്Need
അകലെAway
രോഗംSickness
ആഗമംAugment
വ്യഥComplaint
രോഗംSickness
കലഹംConflict
സമരംStrife
പോലെLike
ശേഷംAfter
ഉപരിSubordinate
കൽപംGod
യുഗംThe Age
ഹേതുThat is the
ഏറിയMost
യാതനAgony
ഒത്തUnique
കരാർAgreement
കൃഷിFarming
ഹന്തHana
രോഗംSickness
ഇല്ലNo
ഭാവംAttitude
വായുAir
ആൽബംAlbum
ബീയർBeeear
ബിയർBeer
ഉഷാർUshar
അഥവാOr
ഒത്തUnique
കാരംProceedings
സർവംSurvief
അഖിലAkhila
കൂറ്Loyalty
മുതലCrocodile
ഭാഗംSection
ഓഹരിStock
അംശംSegment
ബത്തBattuta
ബത്തBattuta
സൂചനIndication
ഡയറിDairy
ദൈവംGod
ബദാംAlmond
ദാനംGift
നീളെNine
വേറെElse
മാറിSwitched
ലിപിScript
കൂടിToo
ഉയരംAltitude
ദൂതൻThe angel
ആമേൻAmen
അമീബAmiba
കാമംLust
ഗോദാGod
രക്ഷSalvation
തമാശFun
കേളിKey
ബാണംBan
ചായംPaint
ശാപംCurse
കുലംSleest
വംശംLitam
അതുംThat too
ദേവതGoddess
കോപംAnger
രോഷംFurious
കോണ്Con
മൃഗംBeast
വണ്ണWall
കടകംDebt
നാശംHavoc
ലോപംLoad
ഉടനെImmediately
ചിതൽCheek
നീറ്Resent
ഗാനംThe song
ഗീതംSong
എതിർOpposite
പകരംInstead
നിഴൽShadow
ഗുദംRectum
തീരെAyesome
വല്ലNeed
മാറിSwitched
വീട്House
മുറിApartment
സൂചനIndication
ഛേദംഛ ഛ
നീതിJustice
ഗുരുDean
ചമയംRhyme
വേഷംRole
ഭൂതംDemon
ഉദയംRen
ജനനംBirth
രൂപംLook
പദവിStatus
ഇടുകPut
സമയംTime
ഭാഗംSection
ധാരണAssumption
പേടിFear
വാസനSmell
കനാൽThe canal
അറബിArabic
വളവ്Curve
ചാപംLion
മേഖലZone
ഇല്ലNo
കളരിGymnasium
രംഗംScene
വാദംHearing
രാഗംTune
ഗാനംThe song
ഇടവംTasma
പടക്Bird
കവചംShield
ചമയംRhyme
മേഘംCloud
ഗർവംPrize
വിഷംPoison
ഭാഷാLanguage
ധമനിArtery
ഭാഗംSection
ആശയംDependence
പോലെLike
ദൂഷണDisturbation
കായംKayam
രാഹുRahu
ഉദയംRen
യോഗിYogi
തപസ്Tapas
ചാരംAsh
ചാരംAsh
യാചനSupputy
രൂപംLook
മൂഢൻFoolish
കഴുതDonkey
കായംKayam
ശപഥംTheir sight
വാദംHearing
മുതൽSince
അഭയംRefuge
കാസംCrowm
വലിയLarge
അഭയംRefuge
നേരേStraight
നേരെAnd straight
വീതംWeight
ഉടനെImmediately
സാരംInsurance
കണികSteam
ഹാജർAttendance
കൂടിToo
ഉരസൽUrasal
ലേലംAuction
ധീരതCourage
വേദിPlatform
ആൻറിAndi
ചെവിEar
പരശുPraseh
ഉവ്വHallow
തകരംHand
ശിശുInfant
പൈതൽPeree
ശിശുInfant
പുറംPage
കായൽLake
കുളിBath
പണയംRomance
ബോളിBole
ബാലിBali
ഗോളംGlobe
ഉണ്ടUnda
ബലൂൺBalloon
തൈലംOintment
ചരട്Cord
വിഷംPoison
വളകൾBaints
തീരംCoast
കൊടിFlag
സദ്യAll the
ചെളിMud
പല്ൽTelle
പട്ടClamp
ബറോഡBaroda
കുഴൽTube
വേലിFence
അതിർBorder
വാരംWeek
ഹേതുThat is the
നീചൻNicken
അധമതQuality
ലജ്ജShame
നാണംShame
താലംEquel
ജയിൽPrison
വാവൽWall
കുളിBath
ദൺഡ്Dund
ബത്തBattuta
പരശുPraseh
ബസാർBazaar
ആകുകBecome
ചഷകംTraditional
ദൺഡ്Dund
കരടിBear
താടിBeard
കാടൻQuail
താളംRhythm
അവിൽIn the
കമനിCamani
അഴക്Azh
ആകുകBecome
ശയ്യBaked
ചമയൽCrum
തേനറHoneyer
ബിയർBeer
ബീയർBeeear
യാചനSupputy
യാചനSupputy
മൂലംBy
ആജ്ഞOrder
കൽപനAdding
ശേഷംAfter
നന്മGoodness
ലാഭംProfit
ജീവിOrgan
വയറ്Belly
താഴെBelow
കീഴെUnder
മേഖലZone
താഴെBelow
അധമംThe verbal
ദാനംGift
ബത്തBattuta
തോഴൻCompanion
നൽകൽGiving
പണയംRomance
മീതേUpon
ഉപരിSubordinate
ഭരതൻBharathan
ഭീമൻGiant
ഭൃഗുThe cliff
വലിയLarge
ചട്ടRegulation
തടവറDiscovery
കിളിbird
കുലംSleest
ഉദയംRen
വംശംLitam
കഷണംPiece
ലേശംLikeam
ഖൺഡംKondon
ശകലംFragment
പാവൽPowel
കലിമKalima
കരിമBlackbase
ഡംഭൻDumphan
ഉൽബംPbum
പ്രഭlight
മുടിHair
തുണിCloth
ദോഷംEvil
കലരൽCrack
ചാഴിCyzhi
കട്ടBlock
ഗോലിGoli
മൂഢൻFoolish
മടയൻThe return
ഭോഷൻFool
കുലംSleest
നിണംStop
വാശിSakshi
ധമനിArtery
പൂവ്Flower
ദോഷംEvil
ഊതുകLion
തല്ൽTalal
ദൺഡ്Dund
ഈച്ചFly
ഭൂമിEarth
മൂടൽFog
ഫലകംTemplate
തോണിCanoe
കുറിNote
ചോളിChayi
ദേഹംDrop
മേനിSeer
ശങ്കShanka
കുരുNut
തലയണPillow
ഉരുളPales
കരാർAgreement
തടവ്Imprisonment
അടിമSlave
എല്ൽEll
എല്ലNot to
മജ്ജBone marrow
മൂഢൻFoolish
മടയൻThe return
മൂഢൻFoolish
തീരംCoast
അതിർBorder
ബോറൻBoran
കവരൽThe Kava
തലവൻHead
കുരുNut
അതിർBorder
തീരംCoast
പൗരൻCitizen
കുടൽBowels
ബൗളർBowler
ബാലൻBalan
വാറ്Warr
വലയംCircle
വളയംRing
കൈവളPair
ബ്രാBra
ശിശുInfant
പറയൽSaying
ധീരൻDerious
ധീരതCourage
ഭേഷ്Bhaz
അകലംSpace
വീതിWidth
ദൂരംDistances
ഭംഗംFury
അവധിHoliday
ഉടവ്Yog
മാറ്Change
ഉയിർUir
ജീവൻLife
ആസനംEarthiness
വംശംLitam
ജാതിCaste
കട്ടBlock
സേതുSethu
പാലംBridge
ലഗാൻLagan
തീരംCoast
കീലംEpel
വലിയLarge
തരകൻTharkar
ജാതിCaste
വംശംLitam
കുലംSleest
സഹജൻFrequency
ചതവ്Bruise
ഉരസൽUrasal
പരിചShield
എരുമBum
ബൂഫേBoafe
കായംKayam
രൂപംLook
ദേഹംDrop
സൗധംHam
ബൾബ്Bulb
ഗോളംGlobe
ഉണ്ടUnda
ഉരുളPales
അളവ്Volume
ഋഷഭംFifty
മൂരിMoi
അലസൻAlusal
സേതുSethu
ഭാരംWeight
ഹോമംHomes
മാളംCollector
ഉടയൽThe courses
മുഖംFace
ത്വരThova
ഘോഷംVhying
തള്ൾThaalole
ജഘനംGrave
ഗൺഡംLawdown
മൂളൽThe deceased
മൂലംBy
പകരംInstead
മുറിApartment
താളംRhythm
തടവറDiscovery
മാവ്Flour
ഗണനംGrade
കലനംInstrument
ശിശുInfant
കൂവൽCooking
വിളിCall
അള്ൾAlley
ഏഷണിStress
ആവുകBe
ജയിൽPrison
ദീപംLamp
വേണുWenu
ഗഞ്ചGanja
തോണിCanoe
വിധിDestiny
നിഴൽShadow
Four letter Malayalam words and their English translation

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment