Site logo

13 Letter Malayalam Words: Complete List

Malayalam WordsEnglish Translation
അഷ്ടദിക്പാലകർAshtadikpalakar
തൊണ്ണൂറാമത്തെThe ninetieth
ആപ്ലിറ്റ്യൂഡ്amplitude
ആട്ടോമാറ്റിക്Automatic
തെറ്റായ വിവരംWrong information
ഒരു വൈരക്കല്ൽA touchstone
നല്ല തരക്കാരൻGood guy
പൊള്ളയായ ചിരിA hollow laugh
വളരെയധികം വിലToo expensive
പരിഹാസ്യനാവുകBe ridiculous
വ്യക്തമായ നുണAn obvious lie
ചില കാര്യങ്ങൾsome things
മുല്ലപ്പൂനാറിMullapunari
ക്രിസ്ത്വബ്ദംChrist
നാണിപ്പിക്കുകembarrass
നാണിപ്പിക്കുകembarrass
അവഹേളിക്കുന്നContemptuous
സംക്ഷേപിക്കുകbroadcast
ചലം ഉള്ള കുരുAbscess with movement
രാജി വയ്ക്കുകResign
ഉദരസംബന്ധിയായAbdominal
അപഭ്രംശിക്കുകDisrupt
ഇഷ്ടമില്ലാത്തdislike
കാത്തിരിക്കുകwait
നിലനിൽക്കുന്നLasting
പ്രാപ്തിയുള്ളRest
പൊളിച്ചുകളയുകDismantle
നീക്കിക്കളയുകPress
അറയ്ക്കത്തക്കNavest
വെറുക്കത്തക്കContemptible
നിഷ്ഫലമാക്കുകEvolve
അലസിപ്പിക്കുകAbort
ഞങ്ങളെപ്പറ്റിWe about us
മിനുക്കാനുള്ളPolishing
ഉരച്ച് കൊണ്ട്With ruins
സംക്ഷേപിക്കുകSum
വലിപ്പംകുറച്ചSize
സംഗ്രഹിച്ചതായSumpectful
പെട്ടെന്നുള്ളSudden
അസാന്നിദ്ധ്യംAbsent
അസാന്നിദ്ധ്യംAbsent
നിരുപാധികമായിAbsolutely
ഉപാധിയില്ലാതെWithout the option
കുറ്റവിമുക്തിAdjustment
വിമോചനം നൽകുകProvide letters
വലിച്ചെടുക്കൽAvoid
സംക്ഷേപിക്കുകSum
ആകാരമില്ലാത്തImpaireless
ചിന്താമഗ്നയായThinking
ദുർവ്വിനിയോഗംComplement
തൊട്ടിരിക്കുകTouch
അക്കാദമി അംഗംAcademy member
ത്വരിതപ്പെട്ടAccelerated
ശബ്ദക്രമീകരണംVideo arrangement
ഉച്ചാരണചിഹ്നംUtworm
ക്രാധപാരവശ്യംCrucchamation
സിംഹാസനാരോഹണംThe age of semi
സഹായക ഗ്രന്ഥിGift
അവിചാരിതസംഭവംCoverful resource
അറിയാതെ തന്നെWithout knowing
യാദൃച്ഛികമായിCoincliness
പ്രകീർത്തിച്ചClawed
അനുരൂപമാക്കുകCompatulate
പൊരുത്തപ്പെടൽMatch
പക്കമേളക്കാരൻCome on
കൂടെച്ചെല്ലുകRope
നിർവ്വഹിക്കുകPerform
വിശദീകരിക്കുകDemonstrate
ഉത്തരവാദിത്തംResponsibility
ഉത്തരവാദിത്വംResponsibility
കുതിരക്കോപ്പ്Cavodil
സാധനസാമഗ്രികൾInspects
മുദ്രവയ്ക്കുകIndicate
അധികാരം നൽകുകGive authority
കുന്നുകൂട്ടുകSure
സമാഹരിക്കുന്നConsulting
തെറ്റുകൂടാത്തUnknown
ശപിക്കപ്പെട്ടCursed
കുറ്റംചുമത്തൽCondemnation
കുറ്റംചുമത്തൽCondemnation
നിന്ദിക്കുന്നDisigrayed
നിന്ദിക്കുന്നDisigrayed
നിന്ദാപൂർവ്വംNandically
പരിചിതമാക്കുകFructured
തുറുപ്പ്ഗുലാൻTuruppurn
അമ്ലീകരിക്കുകAcid
സാധിച്ചകാര്യംDependency of
ആർജ്ജിക്കുന്നDiligence
അമ്ലീകരിക്കുകAcid
ശബ്ദസംബന്ധമായDoin
ബോധിപ്പിക്കുകAccommodate
സമ്മതിക്കുന്നAdmit
നേടിയ സ്വത്ത്The property acquired
ആർജ്ജശീലമുള്ളGirded
മോചിപ്പിക്കുകDeliver
വികാരപാരുഷ്യംEmotion
ഞാണിൻമേൽക്കളിThe rod of me
മറുവശത്തേക്ക്To the other side
പ്രകൃതിക്ഷോഭംNatural Natural
പ്രവർത്തനരീതിMethodology
ഊർജ്ജസ്വലമായിEnergy
യഥാർത്ഥസ്ഥിതിThe real state
മൂർച്ചയാക്കുകSharp
സൂക്ഷ്മബുദ്ധിComprehension
ബുദ്ധികൂർമ്മതUnderstanding
അനൗപചാരികമായിInformally
മന്ദം മന്ദമായGrant
അനുരൂപമാക്കുകCompatulate
അനുസൃതമാക്കുകComply
ചേർത്തു പറയുകAdd and say
സങ്കലനം ചെയ്തBlended
ആകെത്തുകയാവുകBe the sum total
വിലാസം എഴുതുകWrite the address
പ്രാവീണ്യമുളളValued
മതിയായിരിക്കൽIf enough
കൂറുകാണിക്കുകCurlure
വിടാതിരിക്കുകDon’t leave
തൊട്ടിരിക്കുകTouch
ക്രമീകരിക്കുകArrange
ഇടപാടുതീർക്കൽTransaction
കാര്യനിർവാഹകൻAdministrator
കാര്യനിർവാഹകൻAdministrator
സ്തുത്യർഹമായിAs a praise
നാവിക സേനാപതിNavy soldier
സ്തുത്യർഹമായിAs a praise
സ്വീകാരയോഗ്യതAcceptance
പ്രവേശനാനുമതിEntrance
അംഗത്വം നൽകുകPlease enter membership
പ്രവേശനാനുമതിEntrance
നിസ്സംശയമായുംUndoubtedly
സത്യം പറഞ്ഞാൽIf truth tell
കൗമാരപ്രായമായTeethy
വളർത്തുപുത്രൻThe foster
അണിഞ്ഞൊരുങ്ങൽWatering
നൈപുണ്യത്തോടെWith skillfully
ദൂഷിപ്പിക്കുകRemove
മായം ചേർക്കുകAdd the Mayam
ദുഷിപ്പിക്കുകCorrupt
അഗമൃഗമനാസക്തൻAround of the elder
പോഷിപ്പിക്കുകNourish
മുമ്പിലെത്തിയReached by
സ്ഥാനക്കയറ്റംPowering
അനുകൂലമാക്കുകFavor
പോഷിപ്പിക്കുകNourish
അനുകൂലസന്ദർഭംInvlogue
ആകസ്മിക സംഭവംConditional event
ക്രിയാവിശേഷണംAdverb
സൂചിപ്പിക്കുകIndicate
പരസ്യംചെയ്യുകAdvertise
പരസ്യം ചെയ്യൽAdvertising
ബുദ്ധിപൂർവ്വംWisely
കരുതിക്കൂട്ടിDeliberately
സോഡയും മറ്റുംSoda and more
സഹൃദയത്വമുള്ളHearted
സൗന്ദര്യപരമായAesthetic
സുന്ദരകലാരാധനBeautiful work
കലാവിജ്ഞാനീയംKalam
ഉപചാരശീലമുള്ളRichful
ഭാവം നടിക്കുകPretend the pretense
അസ്വാഭാവികമായAbnormally
കരുണയുണർത്തുകMerciful
കരുണയുണർത്തുകMerciful
സ്പർശിക്കുന്നTouching
ഹൃദയസ്പർശിയായTouching
ഹൃദയസ്പൃക്കായHeartbearing
അനുരാഗപൂർവ്വംInappropriately
വിവാഹ നിശ്ചയംSCEP
അംഗീകാരം നേടൽAdmission to Approval
യോജിപ്പിക്കുകJoin
ദ്യഢീകരിക്കുകTo plead
സമ്മതിക്കുന്നAdmit
വാസ്തവസ്ഥാപനംReality
ഉറപ്പിക്കുന്നAffirmative
അനുബന്ധിക്കുകConcern
മുദ്രവയ്ക്കുകIndicate
കൂട്ടിചേർപ്പ്Horticide
പീഡിപ്പിക്കുകTorture
ഭയപ്പെടുത്തുകTerrify
നിലത്തിലേക്ക്To the ground
എരിഞ്ഞുകൊണ്ട്
ദിക്കില്ലാത്തBiken
നേരത്തെ പറഞ്ഞSaid early
നേരത്തെ പറഞ്ഞSaid early
കൂട്ടിമുട്ടിയCompeated
വ്യത്യസ്തമായിDifferently
പ്രതിനിധിത്വംRepresentative
വാർത്താ വാഹകൻNews solder
കാര്യകർത്താവ്The Lord
കൂമ്പാരമാക്കൽHeaper
കൂന്പാരമാക്കൽBreakque
അധികാരോന്നമനംIncrease
ഗൗരവതരമാക്കുകMake the serious eye
കോപോദ്ദീപകമായClash
ആക്രമിക്കുന്നInvade
കൈയേറ്റക്കാരൻHer
കൈയേറ്റക്കാരൻHer
പീഡിപ്പിക്കുകTorture
ഭയാക്രാന്തനായBeautiful
ശരീരലാഘവമുള്ളStaying
ശരീരലാഘവമുള്ളStaying
പൂർവ്വകാലത്ത്In ancient
യാതനയോടു കൂടിWith suffering
യാതനയോടു കൂടിWith suffering
കർഷകപ്രവൃത്തിFarmer work
കാർഷികവ്യത്തിThe agrover
കാർഷിക വിജ്ഞൻAgricultural knowledge
കരയ്ക്കടിഞ്ഞ്After the land
പീഡിപ്പിക്കുകTorture
പീഢിപ്പിക്കുകTorture
ലക്ഷ്യമാക്കുകTarget
ഉന്നംവയ്ക്കുകUnim
ലക്ഷ്യമാക്കുകTarget
ലക്ഷ്യമാക്കിയAimed
ലക്ഷ്യമാക്കുകTarget
തുറന്നപ്രദേശംOpen area
എയർ ഹോസ്റ്റസ്Air Hostess
നേരമ്പോക്കായിFor the morning
നേരന്പോക്കായിFor the tender
വായുനിബദ്ധമായErrang
ആകാശഗമനയോഗ്യതExcellence
കഴമ്പില്ലാത്തRapid
കാറ്റുപോലുള്ളWindy
ഭൗതികമല്ലാത്തOril
(ചുരുക്കരൂപം)(Alan)
ഗുണസാമ്യമുള്ളWlyering
രക്തബന്ധമുള്ളBadground
ആപത്സൂചകധ്വനിThe dangeruddu
ഭയപ്പെടുത്തുകTerrify
ഉൾപ്പേടിപൂണ്ടIndependent
ഒരു തരം മദ്യംA kind of alcohol
ഒരുജാതി മദ്യംA separate liquor
കണക്കിൻറെ പടിThe step of the figure
പുറനാട്ടുകാരൻExternal
താഴത്തിറങ്ങുകGet down
പൊരുത്തപ്പെടൽMatch
വിറച്ചുകൊണ്ട്By stirring
വ്യത്യാസമില്ലThere is no difference
മറ്റെല്ലാവരുംEveryone else
എല്ലായിടത്തുംEverywhere
അങ്ങനെയാകട്ടെThat’s it
എന്നാൽപ്പോലുംBut even
എങ്കിൽപ്പോലുംEven so
മുഴുവൻ ദൂരവുംThe entire distance
ഇന്നുവരേയുള്ളThose
രൂപകത്തിലുള്ളDesign
ഈശ്വരസ്തോത്രംThe Ishwaresthan
തീവ്ര സംവേദനംIntensive sensation
വിനിയോഗിക്കുകUtilize
വിനിയോഗിക്കുകUtilize
നിർണ്ണയിക്കുകDetermine
നീക്കിവയ്ക്കൽOpening
വീതം വയ്ക്കുകPower
ഉത്തരവു നൽകുകEnter the order
വിട്ടുവീഴ്ച്ചEffective
അനുവദിക്കുന്നAllowed
വാൽമുളകു പൊടിTelling lust powder
ചൂണ്ടിപ്പറയുകOut
സൂചിപ്പിക്കുകIndicate
വശപ്പെടുത്തുകResolve
മോഹിപ്പിക്കുകGlamorous
വശീകരിക്കുന്നSedation
യോജിപ്പിക്കുകJoin
സംയോജിപ്പികുകCombine
സഖ്യം ചെയ്യുകAllow
മാതൃവിദ്യാലയംMother’s school
ഭിക്ഷകൊടുപ്പ്Suchs
തലയ്ക്കു മീതെOver the head
അകന്നുള്ള നിലThe ones
വർണ്ണാനുസാരേണWallers
അങ്ങനെയാകട്ടെThat’s it
സൂക്ഷ്മ ശരീരംMicroorganism
ഒന്നിരാടമുള്ളOn the other hand
എന്നുവരികിലുംNevertheless
ഉയർന്ന സ്ഥാനംHigh position
പരക്ഷേമകാംക്ഷExcursional
നിസ്വാർത്ഥനായHaiture
അടുക്കറകളുള്ളWith claws
എല്ലായപ്പോഴുംEven always
ആയിരിക്കുന്നുIs to be
ലോഹം കലർത്തുകMix the metal
വാരിക്കൂട്ടുകRoot
കലാസക്തിയുള്ളArmy
പരിസരസ്വാധീനംPrice-use
പരിസരസ്വാധീനംPrice-use
വ്യാപിക്കുന്നSpreading
രണ്ടർത്ഥമുള്ളCome-minded
ചാഞ്ചല്യമുള്ളConsensias
സഞ്ചരിക്കുന്നTravel
സ്ഥിരമല്ലാത്തUnstead
അഭിവൃദ്ധമാകുകBack up
ഗുണപ്പെടുത്തൽAdolescence
പ്രായശ്ചിത്തംAtonement
സുഖസൗകര്യങ്ങൾComfortable
സുഖസൗകര്യങ്ങൾComfortable
അമേരിക്കൻ ഭാഷAmerican language
സുഗന്ധിക്കല്ൽEngineer
സൗഹൃദഭാവമുള്ളFriendly
സൗഹാർദ്ദപരമായFriendly
സ്നേഹശീലമുള്ളLoving
മിത്രഭാവമുള്ളAlit
അസ്ഥാനത്തിലായUndured
ക്രമം തെറ്റിയThe order is wrong
ചുറ്റപ്പെട്ട്Beside
അസന്മാർഗ്ഗികതInsatiable
ശൃംഗാരശീലമുളളCorgecious hamlets
ഉത്തേജകമരുന്ൻTo stimulo
മതിയാവോളമുള്ളAmple
വിശദീകരിക്കുകDemonstrate
അറുത്തു കളയുകSlaughter
മുറിച്ചുകളയുകCut away
മന്ത്രത്തകിട്Educational
ചിരിപ്പിക്കുകLaugh
സന്തോഷഭരിതനായGood thing
ചൂതുകളി സ്ഥലംPlace of the hot
വിനോദകേന്ദ്രംEntertainment
വളരെ ചെലവേറിയVery expensive
കഥയില്ലാത്തവൻWho is not a cat
കാലഗണനാസ്ഖലനംEcology
പഴഞ്ചനായ ആശയംOld concept
ഗുദസംബന്ധിയായRich
വേദനാരാഹിത്യംPainty
വേദനയില്ലായ്മPurpose
സാദ്യശ്യാഭാസംSeshashopean
അപഗ്രഥക്ഷമമായAnaliment
ക്രമമില്ലാത്തRability
ബഹിഷ്കരിക്കുകBoycott
പൂർവ്വികന്മാർThe ancestors
പുരാതനകാലത്ത്In ancient times
മരവിപ്പിക്കുകFreeze
പരിശുദ്ധഹൃദയൻThe Hong Heart
കോപിപ്പിക്കുകAnger
ഇംഗ്ലീഷാക്കുകIn the English
ആംഗലീകരിക്കുകAngry
ജീവകാന്തശക്തിThe beauty
ജീവിപ്പിക്കുകEnrink
ചൈതന്യം നൽകുകGive the spirit
ആവേശപൂർണ്ണമായExcact
സർവജീവത്വവാദംSurprise
ചരിത്രാഖ്യാനംHistorical
ഇനാമൽ ചെയ്യുകInnamal
പിടിച്ചടക്കുകCatch out
അനുബന്ധിക്കുകConcern
വർഷംതോറുമുള്ളYearful
ആണ്ടുതോറുമുളളAnnual
കുറിപ്പെഴുതുകCry
വിളംബരംചെയ്യൽExpelling
സ്വൈര്യക്കേട്Concept
സാംവത്സരികമായInfinite
വാർഷികഗ്രന്ഥംAnnual book
പ്രതിസംവത്സരംPer cent
വൃർത്ഥമാക്കുകChop
വാർഷിക ഗ്രഹണംAnnual eclipse
വേദനസംഹാരിയായTogether
അഭിഷേകംചെയ്യൽAnointing
അജ്ഞാതനാമകനായUnknown
മറ്റുള്ളവരുടെOthers
സമാധാനം പറയുകRejoin
എതിർത്തുനിൽപ്Opposite
വിരോധിയാക്കുകCurb
ശീതമേഖലയിലുളളGreen sector
മുൻചരിത്രങ്ങൾForeholds
നരവംശശാസ്ത്രംAnthropology
ദോഷവസ്തുക്കളുEvil
അന്തിക്രിസ്തുAntichrist
മുമ്പേ അറിയുകLearn before
മുൻകൂർ ജാമ്യംBail in advance
മുൻകൂർ ജാമ്യംBail in advance
മുൻകൂർ ജാമ്യംBail in advance
രാജ്യദ്രാഹപരംThe tribundity
ദേശവിരുദ്ധമായNoissing
പുരാതനകാലത്തെIn ancient
വിഷാണുനാശകമായVasheter
വിരോധാലങ്കാരംCome on
ഉത്കൺഠാകുലമായExcelling
ത്വരിതഗതിയായിAccelerated
സ്വതന്ത്രമായിIndependently
അകറ്റിനിർത്തൽKeeping away
ഉന്മേഷക്കുറവ്Refresh
ത്രികോണ ശീർഷംTriangular title
തേനീച്ചക്കൂട്Beehive
കെട്ടിച്ചമച്ചThinner
പരമചന്ദ്രായനംThe Paramachandan
വിശ്വാസത്യാഗിApostile
പാർട്ടിത്യാഗിPartyy
ഈശ്വരപ്രേഷിതൻThe Ishwar Spring
ഉറച്ച അനുയായിSurely followed
ഞെട്ടിക്കുന്നShocking
പുറമേ കാണുന്നIn addition to
പ്രത്യക്ഷമായിApparently
പ്രസിദ്ധീകരണംPublication
അനുബന്ധിക്കുകConcern
സഹജഗ്രഹണശക്തിAffirmation
സമുചിതമാക്കുകMotivation
അഭിനന്ദിക്കുകAdmire
പ്രയോഗക്ഷമമായApplicationful
പ്രവേശനാർത്ഥിEntrance
നടപ്പിലാക്കുകImplement
ലേപനം ചെയ്യുകPlease the auction
നിർണ്ണയിക്കുകDetermine
തീരുമാനിക്കുകDecide
ഏർപ്പെടുത്തുകIssue
നിശ്ചയിച്ചതായDefinitely
സാധനസാമഗ്രികൾInspects
പങ്കുവയ്ക്കുകShare
പങ്കുവെയ്ക്കൽShare
മൂല്യനിർണ്ണയംEvaluation
നിർണ്ണയിക്കുകDetermine
മൂല്യനിർണ്ണയംEvaluation
അഭിനന്ദനീയമായCompliment
അഭിനന്ദിക്കുകAdmire
മൂല്യനിർണ്ണയംEvaluation
ഗുണഗ്രാഹ്യമായPositive
മനസ്സിലാക്കുകUnderstand
തൊഴിൽപരിശീലനംEmployment training
സന്ദർഭോചിതമായThe contextual
വിനിയോഗിക്കുകUtilize
അനുവദിച്ച തുകAmount Allow
അഭിനന്ദിക്കുകAdmire
സദൃശ്യമാക്കുകGuard
മതിപ്പുകണക്ക്Impressen
ഏകദേശസാദൃശ്യംThe approximate body
മുന്നാരത്തുണിThermer
കൃത്രിമ തടാകംArtificial lake
അറെബ്യൻ മുല്ലThe Aerbal Mulla
കൃഷി യോഗ്യമായEligible
സ്വേച്ഛാപരമായDirty
നിർണ്ണയിക്കുകDetermine
മാദ്ധ്യസ്ഥ്യംMadrasdess
പുരാതനകാലത്തെIn ancient
ചരിത്രാതീതമായProcifimary
ആർച്ച്ബിഷപ്പ്Archbishop
അർക്കദിയോക്കൻArkedio
ആർച്ച്ഡീക്കാൻTo archive
വളച്ചവാതിൽവഴിThrough the page
ഈജിയൻ സമുദ്രംThe Egyptian Sea
തച്ചുശാസ്ത്രിThach delise
തച്ചുശാസ്ത്രംStab
വളച്ചവാതിൽവഴിThrough the page
ഉത്തരധ്രുവരേഖNorth Pole
ചോതി നക്ഷത്രംChiyote
കൃഛ്റസാധ്യമായAdvary
അത്യധ്വാനിയായEra
പ്രവർത്തനരംഗംFormerial
വാദിക്കത്തക്കExtradible
തർക്കിക്കുന്നAranding
വിവാദപ്രിയനായThe controversy
എഴുന്നേൽക്കുകstand up
കുലീനാധിപത്യംThe archabatratulation
അഭിജാത വർഗ്ഗംIndication of the director
പ്രഭുജന വാഴ്ചGrooming reign
ആഭിജാത്യമുള്ളVerative
ആഭിജാതകുടുംബംBetter family
സംഖ്യാ ശ്രേണിNumeric range
ശ്രണീസങ്കൽപനംVarnagaram
നോഹയുടെ പേടകംThe probe of Noah’s
ഇത്തിൾപ്പന്നിEtilpur
സന്നദ്ധസൈന്യംNations
തൽക്കാല സന്ധിFinally
കവച്ചം ധരിച്ചWat
നാലുദിക്കിലുംIn four hundred
എല്ലായിടത്തുംEverywhere
ഏർപ്പെടുത്തുകIssue
സജ്ജീകരിക്കുകProvide
ക്രമീകരിക്കുകArrange
അങ്ങേയറ്റത്തെExtreme
അണിനിരത്തുന്നRally
ധാർഷ്ട്യമുള്ളArrogant
യുദ്ധോപകരണശാലWater sanction
യുദ്ധ തന്ത്രംWar strategy
കൈമിടുക്കുള്ളCouncil
ഒരു മുൾച്ചെടിA thorn
കൃത്രിമബുദ്ധിArtificiality
കൃത്രിമശ്വസനംArtificial rise
യുദ്ധായുധങ്ങൾWarpage weapons
വലിയ തോക്കുകൾLarge firearms
കൈപ്പണിക്കാരൻCoverer
ചമൽക്കാരമുള്ളCure
കലാസുന്ദരമായിAs a crime
ദൃഷ്ടാന്തമായിAs an illustration
നിസ്സഹായാവസ്ഥHelpless
അത്രയും തന്നെThat is
കഴിയുന്ന അത്രThat’s why you can
വളരെ ഭദ്രമായിVery heavily
ആയാൽ തന്നെയുംIf then it is
അത്രയും തന്നെThat is
തീപിടിക്കാത്തUntils
എഴുന്നേൽക്കുകstand up
ഉദ്ഗമിക്കുന്നEmbraping
ഉദിച്ചുയരുന്നRising
സ്വർഗ്ഗാരോഹണംAscension
സങ്കല്പിക്കുകConceive
രോഗാണുരഹിതമായRogenhable
ചീഞ്ഞുപോകാത്തWith not rotten
നാണംകുണുങ്ങുകBeing warm
ചാന്പലിൻറേതായOf the cubes
തീരത്തിലേക്ക്Ashore
ശ്വാസം മുട്ടൽShortness of breath
ശ്വാസനിരോധിനിLongy
ആക്രമിക്കുന്നInvade
ഒരുമിച്ചുകൂടൽGroup
തീരുമാനിക്കുകDecide
ദൃഢമായി പറയുകStrikely
പ്രസ്താവിതമായStated
മൂല്യനിർണ്ണയംEvaluation
നിരന്തരോദ്യമംConstant
നിർണ്ണയിക്കുകDetermine
വിനിയോഗിക്കുകUtilize
ക്രമീകരിക്കുകArrange
സജ്ജീകരിക്കുകProvide
തീരുമാനിക്കുകDecide
ഒന്നിച്ചുചേരൽTogether
അനുരൂപമാക്കുകCompatulate
തരം തിരിക്കുകTurn the type
സ്ഥിരപ്രത്യാശFixed hope
നിസ്സംശയമായുംUndoubtedly
നക്ഷത്രചിഹ്നംAstron
ചലിച്ചുകൊണ്ട്By moving
താരാകൃതിയുള്ളTaragous
നക്ഷ്ത്രമയമായUnitely
രണ്ട് വശത്തുംOn both sides
ക്ഷുദ്ര ഗ്രഹംMalicious planet
ജ്യോൗതീഷികമായOctober
ജ്യോതിഷപൺഡിതൻAstrologyponder
ബുദ്ധിശാലിയായHopeless
വേറെ വേറെയായിOther than
രക്ഷാകേന്ദ്രംSalivity
അപകടകരമാംവിധംDangerously
അത്രയെങ്കിലുംAs much
മരണനിമിഷത്തിൽIn death of death
പരമാവധി തീയതിMaximum date
ഉച്ചസ്ഥാനത്ത്In the afternoon
ചിത്രരചനാമുറിPictures for the painter
മല്പിടിക്കാരൻThe mulcher
അന്തരീക്ഷവായുInmospher
പ്രായശ്ചിത്തംAtonement
വളരെ ക്രൂരമായVery cruel
പൈശാചികകൃത്യംSatellualism
ജപ്തി ചെയ്യുകConclude
ഇഴുകിച്ചേർന്നAbonducted
ഉപരോധിക്കുന്നBlock
ആക്രമിക്കുന്നInvade
പുരുഷപ്രാപ്തിMaleiness
പ്രയത്നിക്കുകWork
ശുശ്രൂഷിക്കുകMinister
അകന്പടിക്കാരൻAkko
ഹാജരായുള്ളയാൾThe attender
സന്നിഹിതരായവർThose who were present
പരിചരിക്കുന്നNote
പരിചരിക്കുന്നNote
ബദ്ധശ്രദ്ധനായLord
ഉപചാരശീലമുള്ളRichful
നിയമകാര്യസ്ഥൻLegendous
ശ്രുതികൂട്ടുകDisgrace
തവിട്ടുനിറമായBrown
ശ്രവണശാസ്ത്രംSaving
കണക്കുപരിശോധനCentral
പെരുപ്പിക്കുകMultiple
ലക്ഷണശാസ്ത്രംSymptoms
ഗാംഭീര്യമുള്ളMajorous
പ്രവേശനാനുമതിEntrance
പഴയ നല്ല കാലംOld good times
വിശ്വാസനീയമായReliable
നിർണ്ണയിക്കുകDetermine
പ്രാമാണികത്വംPrisoning
പ്രമാണ പുരുഷൻDocumentation
അപ്രതിബന്ധകരംIrrelict
പ്രവേശനാനുമതിEntrance
സ്വേച്ഛാധിപതിTitle
സ്വഹസ്തലിഖിതംStrong
സ്വയമേയുള്ളത്Automatic
മോട്ടോർ വണ്ടിMotor cart
സരൂപക്രോമസോം.Sarupatosome.
അത്യാഗ്രഹമുളളGiant
ദുരാഗ്രഹമുള്ളBitter
പണത്തിലാശയുളളMoney
ദൃഢമായി പറയുകStrikely
സാമാന്യത്തോത്Generalist
ശരാശരിയാക്കുകMake an average
പക്ഷിശാസ്ത്രംBird-friend
പരിവർജ്ജ്യമായBasicored
തുറന്നു പറയുകOpen open
കാത്തിരിക്കുകAbide
എഴുന്നേൽക്കുകstand up
ഉദ്ബുദ്ധനാകുകInnovation
ഉണർത്തപ്പെട്ടWaters
കുഴപ്പത്തിലായIn trouble
കക്ഷ്യസ്കന്ധംCatrough
ആകാശനീലനിറമായLeft
ആടിന്റെ ശബ്ദംThe sound of the goat
നാനാവിധ ശബ്ദംNanational voice
ഒരിനം രോഗബീജംOne
ഭൂതകാലത്തുള്ളIn the past
പിൻതുണയ്ക്കുകInvent
പിന്തുണ നൽകുകProvide support
ക്ലേശം നിറഞ്ഞFull of hardship
പ്രധാന അവലംബംMajor References
തറുതല പറച്ചിൽCondition of the bright
ഒരിനം ചതുരംഗംCircated Chiscuit
സാമൂഹികസ്ഥിതിSocial state
വ്യതിചലിക്കുകDeviate
പിന്നോക്കമായിBackwards
പിന്നോട്ടുള്ളBehind
ദൂരെയുളള കാട്Jungle
സൂക്ഷ്മജീവികൾMercingies
ദൗർഭാഗ്യകരമായUnfortunately
താന്തോന്നിയായThreathat
നഷ്ടക്കച്ചവടംLos
ചീത്ത മനുഷ്യൻThe bad man
നേടിയെടുക്കുകAchieve
കരിമ്പിൻചണ്ടിSugarchool
ഭാണ്ഡക്കെട്ട്Blaching
പ്രവൃത്തിമേഖലAction areas
താല്പര്യസ്ഥലംInterest
ചുട്ടെടുക്കുകBake
പതിമൂന്നെണ്ണംTreight
ചുട്ടെടുക്കുകBake
തൂക്കി നോക്കൽHanging
തൂക്കംനോക്കുകWeigh
ശക്തിസന്തുലനംStrengtheness
വൃക്ഷശൂന്യമായChireless
കഷണ്ടിത്തലയായBallery
കഷണ്ടിയാവുന്നRusheable
ഭാൺഡം കെട്ടുകBlaze
പരിമളലേപനൗഷധംParulstructure
ലഘുസ്തംഭശ്രണിBarely
കബളിപ്പിക്കുകDeceive
നേന്ത്രക്കായ്Line
വാദ്യമേളക്കാർOctober
കെട്ടുന്നചരട്Bruise
ദൂരത്തു തള്ളൽThrough the distance
നിക്ഷേപിക്കുകDeposit
വിലക്കപ്പെട്ടForbidden
വിരുന്നൂട്ടുകFuck
പരിഹസിക്കുന്നRidiculous
ജ്ഞാനസ്നാനജലംWater
വക്കീൽത്തൊഴിൽUnder the laws
അഭിഭാഷകവൃന്ദംAttorney
രുചികരമാക്കിയDestructive
വീണവായനക്കാരൻThe reducing
അടിസ്ഥാനപരമായBasic
നഗ്നപാദത്തോടെBarefoot
ഒത്തു തീർപ്പ്Meeting
അനുകൂല ഇടപാട്Progo transaction
ചെന്നുമുട്ടുകGo
അലങ്കാരബോട്ട്Ornornbot
പട്ടിയുടെ കുരPoor’s bark
നുര ധാരളമുള്ളCarpent
വട്ടു പിടിച്ചCasted
പട്ടാളത്താവളംBase
പട്ടാളക്യാംപ്The military
പട്ടാളത്താവളംBase
പ്രസവിക്കാത്തUnfair
വഴി അടയ്ക്കുകClose the way
കോട്ട കെട്ടുകFasten
ശുദ്ധമല്ലാത്തPurple
ലജ്ജാശീലമുള്ളBashful
അന്തമില്ലായ്മInnuation
ക്ഷാരഗുണമുള്ളApicable
അടിസ്ഥാനപരമായBasic
ശക്തികേന്ദ്രംStudy Center
കേന്ദ്രസ്ഥാനംCentral
നിയന്ത്രിതമായRestricted
സ്നാനത്തൊട്ടിBaptize
കുളിപ്പിക്കുകBathe
സ്നാനം ചെയ്യൽBaptism
കൊഴിപ്പിക്കുകDrop
നിസ്സാരകാര്യംRisk of trivial
പട്ടിയുടെ കുരPoor’s bark
ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽBay of Bengal
സന്തോഷമായുള്ളPleasant
ക്ഷമ നശിക്കുകDestroy patience
ജീവിച്ചുപോവുകBe alive
കാലഹരണപ്പെടുകExpire
പരിഭ്രമിക്കുകParable
മണികൾകോർക്കുകCorcate bells
ചെറുവേട്ടനായ്Thousand
പക്ഷിക്കൊക്ക്Beak
പുഞ്ചിരിക്കുകSmile
പുഞ്ചിരിതൂകുകSmile
മുതിര മുതലായവFar since
ചെലവുവഹിക്കുകExcuse
സ്വാധീനിക്കുകInfluence
റോന്ത് ചുറ്റൽRonton
ഹൃദയമിടിക്കുകKeep heart
താളംപിടിക്കുകRearpolore
റോന്തുചുറ്റുകBundle
പച്ചക്കാമദേവൻThe green temple
സൗന്ദര്യമുള്ളBeautiful
സൗന്ദര്യമുള്ളBeautiful
മനോഹാരിതയുള്ളThe beauty
ഭംഗിയുള്ളകൊടിBack
സുന്ദരമാക്കുകBeautiful
കഠിനാദ്ധ്വാനിHardwork
ആയിത്തിരിഞ്ഞുIt was another
മാടിവിളിക്കുകBare
അനുരൂപമാക്കുകCompatulate
പരിഗ്രഹിക്കുകTake
ശയ്യോപകരണങ്ങൾSayupatoms
കിടക്കറ സഖാവ്The Karkara comrade
തേനീച്ചക്കൂട്Beehive
ഒരു തരം ശബ്ദംA kind of sound
വലിയ കരിവണ്ട്Big Karivan
അകപ്പെടുത്തുകRite
യോജിപ്പിക്കുകJoin
കബളിപ്പിക്കുകDeceive
മുമ്പെത്തന്നെBefore
സുഹൃത്താക്കുകMake your friend
പരിഭ്രാന്തമായConvenant
വിസമ്മതിക്കുകDisagree
ദരിദ്രമാക്കുകBe poor
വെറുക്കത്തക്കContemptible
പെട്ടെന്നു പോSuddenly go
പ്രവർത്തനരീതിMethodology
പെരുമാറ്റരീതിBehavior
പിന്നോക്കമായിBackwards
നിരീക്ഷിക്കുകObserve
നോക്കിക്കാണുകWatch
ഉണ്ടായിരിക്കൽBeing
ആഭരണങ്ങളണിഞ്ഞJewelery
ഏമ്പക്കം വിടൽEagement gap
വിശ്വാസിക്കുകRe
ആപത്സൂചക നാദംThe danger counsel
പ്രധാനസുന്ദരിMainsandari
രാജ്യം എന്നിവAnd the country
വേദനയാൽ കരയുകCry by pain
ബെനാമി ഇടപാട്Benami transaction
ജഡ്ജിയുദ്യോഗംJudge Advertise
വക്രീകരിക്കുകVaccine
പിറകോട്ടുവളയൽPiral
യോഗ്യമല്ലാത്തInvolved
അനുഗ്രഹിക്കുകBless
പരോപകാരതത്പരതOriginity
ബംഗാളിഎരുക്ക്Bengali
തീവ്രമല്ലാത്തUnworthy
മരവിപ്പിക്കുകFreeze
കപ്പൽ പള്ളിയറThe ship churchy
ശല്യം ചെയ്യുകDamage
ചുറ്റിക്കൂടുകAround it
ചെറു പുരട്ടുകApply small
കലുഷീകരിക്കുകStop
മോഹിപ്പിക്കുകGlamorous
സൂചിപ്പിക്കുകIndicate
തെറിപ്പിക്കുകShoot
പണയം വയ്ക്കുകPledge
വെറ്റിലക്കൊടിCutlekked
സൂചിപ്പിക്കുകIndicate
വിശ്വാസവഞ്ചകൻFaithful
വഞ്ചിക്കുന്നുCheating
വിവാഹവാഗ്ദാനംIdeal
കൂടുതൽ നല്ലത്More good
ചില സമയങ്ങളിൽIn some times
പരിഭ്രാന്തമായConvenant
മോഹിപ്പിക്കുകGlamorous
അവിശ്വസനീയമായIncredible
അളക്കാനാവാത്തUnamical
പുസ്തക വിവരണംBook Description
സത്ക്കരിക്കുകMultipulate
ദ്വിഭാര്യത്വംHoneyerity
ഒരു നോവൽ രൂപംA novel form
ബാങ്ക് നോട്ട്Bank note
വിൽപനച്ചീട്ട്Sellingcheet
കൊക്കുരുമ്മുകSqueeze
ജൈവവൈവിദ്ധ്യംBiodiversity
ജീവചരിത്രകാരൻBiographer
കുടുംബന്ത്രണംFamily
താക്കോൽപ്പല്ൽThe Kakulat
പ്രദേശക്കാഴ്ചResearch
ദുഃഖപൂർണ്ണമായExcusless
കയ്പുരുചിയുളളPotent
വിദ്വേഷത്തോടെWith hate
വായിട്ടലക്കുകRead
ആഭിചാരപ്രയോഗംSmost Making
ബ്ലാക്ക്ബോർഡ്Blackboard
ഒരു പഴ വർഗ്ഗംA fruit race
ദുഷിപ്പിക്കുകCorrupt
നീക്കംചെയ്യുകRemove
ഇരുട്ടിലാക്കൽDarkness
വെളുപ്പിക്കുകBleach
രുചിയില്ലാത്തTasteless
നിർവ്വികാരമായInnovative
അച്ചടിക്കാത്തUnfused
മനസ്സിലാകാത്തUnnecessary
ഉച്ചത്തിലുള്ളLoud
ലജ്ജാരഹിതമായിShamefully
വർണ്ണോജ്ജ്വലതColor gift
വികാരവിക്ഷോഭംEmotional defect
പുറങ്കുപ്പായംCoat
ആളിക്കത്തുന്നFlashing
വെളുപ്പിക്കുകBleach
രക്തമൊലിക്കുകTake blood
പണം പിടുങ്ങുകGet rid of money
ദുഷിപ്പിക്കുകCorrupt
ഹാനി വരുത്തുകHarmon
അധൈര്യപ്പെടുകRelevant
ഒന്നിച്ചുകലരൽGetting together
ശുഭാശംസ നേരുകGet ready to praise
ശുഭാശംസ നേരൂകGood Goodness
അനുഗ്രഹിക്കുകBless
വിവേകശൂന്യമായUnwise
കണ്ണു കെട്ടുകBind
കണ്ണു ചിമ്മുകThe eyes are
പരമമായ ആനന്ദംApplied pleasure
അമിതമായി വേവൽExcessive waiver
ചിന്തിക്കാത്തUnnecessary
ആഹ്ളദം നിറഞ്ഞFukish
പൊട്ടുവെള്ളരിPotestler
നിർവ്വികാരമായInnovative
രക്തമില്ലാത്തBlooding
സന്താന പരമ്പരSantal series
രക്തപങ്കിലമായBlood
അഭിവൃദ്ധമാകുകBack up
ഒപ്പിയെടുക്കൽSignature
ഉച്ഛ്വസിക്കുകDisoff
പൂപോലെഉലയുന്നLike flower
കബളിപ്പിക്കുകDeceive
സ്വാധീനിക്കുകInfluence
മന്ദബുദ്ധിയായDumb
ഋജുപ്രകൃതിയായRunic
മുഖം ചുവക്കുകBreak the face
വീമ്പുപറയുന്നBlemphas
വീമ്പുപറച്ചിൽVebaging
വീമ്പുപറച്ചിൽVebaging
തോണിക്കാരന്റെOf the Thonner
ശരീരസംബന്ധമായBarral
തിളച്ച് തൂവുകAdd the boiling
ഗർജ്ജിക്കുന്നRover
ശബ്ദമുഖരിതമായWithhogin
ചങ്കൂറ്റമുള്ളChaisitive
പേടിയില്ലായ്മFright
വാഗ്വൈഭവമുള്ളGuest
വീമ്പുപറയുന്നBlemphas
വിമാനം എന്നിവThe aircraft
ഹൃദയപൂർണ്ണമായHeartbative
ഉത്തമവിശ്വാസംExcellence
കരാർ തൊഴിലാളിAgreement worker
വിജയസൂചക ദീപംSuccess Lieth
വിശേഷാൽ ആദായംEventually yield
അസ്ഥിമാത്രനായThe bone
കൈക്കൂലിപ്പണംHeld
കൂറ്റൻ തിരമാലHuge wave
ബോർഡോമിശ്രിതംPortion of the borders
തൊട്ടിരിക്കുകTouch
മുഷിപ്പിക്കുകDull
ധരിക്കപ്പെട്ടWhamished
ജനിച്ചുവളർന്നDemonstrated
ആത്മ സുഹൃത്ത്best friend
ബുദ്ധിമുട്ടുകWise
കടലാസ്സു പൂവ്Parchemsu flour
കൂട്ടിപ്പറയുകCompliment
അകസ്മിക ആഘാതംInjushy impact
ബാദ്ധ്യസ്ഥമായOblivionate
ബൂർഷ്വാവർഗ്ഗംThe bourgeography
കുടിച്ചുമറിയൽDrinking
ശക്തിപരീക്ഷണംTrespers
മുട്ടുകുത്തുകKneel
ശരീരാന്തർഭാഗംThe body of the body
ശരീരന്തർ ഭാഗംThe bodyantd part
ചെറുപ്പക്കാരൻYoung
ബഹിഷ്കരിക്കുകBoycott
ശക്തിവരുത്തുകCause strength
ഭുജംപോലെയുള്ളThe like
ഭുജംസബന്ധിയായArm
ഉന്മേഷദായകമായRefrescenerative
ബ്രായ്ക്കറ്റ്Bracket
വീമ്പ് ഇളക്കൽHeart shape
ബ്രഹ്മഫിലോസഫിBrahmapilosphi
മസ്തിഷ്കജ്വരംBrainstream
മന്ദപ്രജ്ഞനായSmaller
ഗതിനിയന്ത്രണംFulfillment control
വിഭാഗങ്ങളുള്ളCategories
വെറ്റിലക്കൊടിCutlekked
ബ്രാണ്ടിമദ്യംBrandmath
പിച്ചളപൊതിയുകRit
ബഹളമയമായ കലഹംThe joyful riot
കഴുതക്കരച്ചിൽIncontperate
ലജ്ജയില്ലാത്തIdyless
ലജ്ജയില്ലാത്തIdyless
വിശ്ലേഷിക്കുകVide
തകർക്കുന്നയാൾThe crushing
ചെറുതരം വീപ്പChildren wheel
പ്രഭാത ഭക്ഷണംBreakfast
മാറിടം ഇളക്കൽMothering rivight
പുറത്തു വിടുകLeave out
ചെവിയിൽ പറയുകSay in the ear
സ്തംഭിക്കുന്നStaggering
മദ്യം വാറ്റുകWrite alcohol
വട്ടം കൂട്ടുകCompute
കോഴ കൊടുക്കുകChip
കൈക്കൂലിപ്പണംHeld
വാങ്ങൽ എന്നിവPurchase
വധുവിന്റെ വിലThe groom’s price
വധുവിന്റെ സഖിThe bride’s smak
വധുവിൻറെ തോഴിThe bride’s boat
സംയമനാത്മകമായConflicting
തെളിച്ചമാർന്നBrightness
ആരാധാനാപാത്രംParbridge
നന്മ വരുത്തുകDo good
ബുദ്ധികൂർമ്മതUnderstanding
അടിപണിയിക്കുകTo
വേഗം ഒടിയുന്നBreaking
വികസിപ്പിക്കൽDeveloping
ലഘുവിവരണപത്രംBitage
ചുട്ടുപൊരുയുകRocket
തകർക്കപ്പെട്ടBroken
ഹുണ്ടികക്കാരൻHUNDICHER
ആലോചനാമഗ്നമായBroken
ഭയപ്പെടുത്തുകTerrify
ഭയപ്പെടുത്തുകTerrify
ഭയപ്പെട്ടവരായFearful
പിംഗലവർണ്ണമായHiddle
തീറ്റ തിന്നുകEat feed
ചതയ്ക്കുന്നവൻThe one who crushes
ഞെരിക്കുന്നവൻTrailer
അടിയുടെ ആഘാതംThe impact of the bottom
ശുചീകരണോപകരണംSanitation
വൃത്തിയാക്കുകTidy
ചുള്ളിക്കമ്പ്Cherikkha
ഉണ്മയില്ലാത്തVirtue
പച്ചക്കാമദേവൻThe green temple
കോന്ത്രപ്പല്ൽStipper
അടിയറവു പറയുകSay the urgency
പൊടിപ്പിക്കുകGrind
കൊമ്പ് വാദ്യംHarvest of horn
കൊന്പ് വാദ്യംCounte Month
കുഴലൂത്തുകാരൻMix
അടിസ്ഥാനമാകുകBe basic
അടിസ്ഥാനമാവുകBe the basis
ഗോളാകൃതിയാവുകGet the spherical
ഉന്തിനിൽക്കുകStraight
ഭയപ്പെടുത്തുകTerrify
വാർത്താവിവരണംNewsmate
വെള്ളിക്കട്ടിSilver
വരിയുടച്ച കാളThe bull of the line
പിന്നിലാക്കുകReverse
നിരർത്ഥ ഭാഷണംState Spong
അഭിനന്ദിക്കുകAdmire
പ്ലവനശീലമുള്ളPlanty
സന്തോഷഭരിതമായRelated
ഉത്സാഹഭരിതമായConceive
പീഡിപ്പിക്കുകTorture
ഒരു തരം സസ്യംA kind of herb
ഉദ്യോഗസ്ഥഭരണംBuriarl
കുത്തിക്കവരുകPierce
എരിച്ചു കളയുകConvert to
അഗ്നിബാധിതമായFire
വെന്തുരുകുന്നVulture
മാളമുണ്ടാക്കൽBroking
കുഴിച്ചുമൂടുകDig
ഗറില്ല യുദ്ധംGourilla War
ഒരു ധാന്യഅളവ്A cerage
പടർന്നു തഴച്ചThe spread over the
ഉപജീവനമാർഗ്ഗംLivelihood
വാണിജ്യനികുതിCommerce tax tax
ബിസിനസ്സുകാരൻBusinessman
പിരിച്ചുവിടുകDisband
മോശപ്പെട്ട കൈBad hand
കൂട്ടിമുട്ടുകCollide
തള്ളിനിൽക്കുകReject
പരിഹാസ പാത്രംMocking vessel
ചിത്രശലഭംപോലെLike a bundle
വഴുവഴുപ്പുള്ളLaub
താമസ്സിക്കാതെWithout lily
സാന്ദർഭികമായിIncidental
തീകൊണ്ടുള്ളത്Saying
മനഃപാഠമാക്കുകRemember
ആത്മാർത്ഥമായിGenuinely
വളരെ വേഗത്തിൽbefore you could say Jack Robinson
മടക്കത്തപാലിൽIn return
യാദൃശ്ചികമായിCoincidentally
താമസ്സിക്കാതെWithout lily
വലിയ അളവുകളിൽIn large quantities
സുവിസ്തൃതമായിGood
ആ സമയം കൊണ്ട്In that time
പശുത്തൊഴുത്ത്The cow’s edit
ഗൂഢാലോചനാസംഘംSingle Letter
വലിപ്പുപെട്ടിPullbox
നങ്കൂരച്ചങ്ങലVery goodchool
കോഴിച്ചിനപ്പ്The chicken
താളാത്മക ചലനംRubborn motion
സ്വേച്ഛാധിപതിTitle
കൂട്ടുകച്ചവടംPartnership
ശല്യം ചെയ്യുകDamage
ആപത്ഗ്രസ്തമായCentral
ചുണ്ണാമ്പുള്ളLimenum
കാൽചുണ്ണാമ്പ്The middle sperm
കണക്ക്കൂട്ടുകConquigue
കണക്കുകൂട്ടുകCompute
പ്ലാൻ ചെയ്യുകPlan the plan
നിർണ്ണയിക്കുകDetermine
കാൽക്കുലേറ്റർCalculator
പരുത്തിത്തുണിBarrage
കാലിക്കോ തുണിCalico cloth
ഓർമ്മയിൽ വരുകCome in memory
കാറ്റില്ലാത്തCreathable
ഇളക്കം കൂടാതെIn addition to shock
ഇളക്കമില്ലാതെWithout stirring
ഒരു തരം ഹുക്കA kind of huca
കാളക്കുട്ടികൾThe calfs
ബാഹ്യദളപുഞ്ജംOperable oblation
ഒരുതരം വിമാനംA kind of aircraft
പ്രച്ഛന്നവേഷംThe evidence
പട്ടാളത്താവളംBase
മടക്കുകകട്ടിൽIn the fold
കോളേജ് വളപ്പ്Campus
കോളേജ് പരിസരംCollege premises
കുന്നുകൂട്ടുകSure
വെട്ടിക്കളയുകCut
കുത്തിക്കളയുകSpite
നിഷ്കളങ്കമായിInnocently
മനസ്സുതുറന്ന്Beating
ദുഷിപ്പിക്കുകCorrupt
ടിന്നിലുള്ളത്What is in tin
തിരുസഭാ ചട്ടംTirupabi
പ്രാർത്ഥനാവേളPrivacy
മധുരസ്വരമുള്ളSweetish
അപഭാഷഗുപ്തഭാഷSpinguishing language
കിണുകിണുങ്ങുകSmell
പട്ടാളപ്പാളയംThe peacete death
കുതിരച്ചാട്ടംThe horse
പട്ടാളത്താവളംBase
Thirteen letter Malayalam words and their English translation

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment