Site logo

12 Letter Malayalam Words: Complete List

Malayalam WordsEnglish Translation
മകം നക്ഷത്രംMakam Nakshatra
സപ്തസ്വരങ്ങൾseven tones
എട്ട് നിമിഷംEight minutes
ആർട്ടിഫിഷ്യൽArtificial
അൽപം അമിതമായA bit overwhelming
ഒരിനം കണ്മഷിA kind of eyeliner
ഗുരുകുല വാസിA resident of Gurukula
കർപ്പൂരതുളസിcamphor tulsi
ഒരു മലവർഗ്ഗംA mountain
അൽപ്പംമാത്രംJust a little
കരിക്കച്ചോലംKarikaholam
കനത്ത പ്രഹരംheavy blow
ഒത്ത മനുഷ്യൻOne man
ചില കാരണങ്ങൾSome reasons
ഇലപൊഴിച്ചമരംDeciduous tree
ഉപേക്ഷിക്കുകLeave
തരംതാഴ്ത്തിയdowngraded
ഇളവു ചെയ്യുകRelax
ശമിപ്പിക്കുകcalm down
പിതാവായ ദൈവംGod the Father
സംഗ്രഹിക്കുകSummarize
സംക്ഷേപസംജ്ഞSansampsangjna
പ്രഥമ ജ്ഞാനംFirst knowledge
ഉദരസംബന്ധമായAbdominal
തുടക്കക്കാരൻBeginner
പതിവില്ലാത്തout of the ordinary
വഴിപിഴയ്ക്കൽmisdirection
ജുഗുപ്സിതമായJugupciteda
ജീവനില്ലാത്തlifeless
വിലയില്ലാത്തworthless
ജ്വലിക്കുന്നflaming
പ്രകാശമാനമായRelease
ശുദ്ധിസ്നാനംHarest baptism
ഉപേക്ഷിക്കുകLeave
പതിവില്ലാത്തVanity
കപ്പലിലേക്ക്To the ship
രക്ഷാസങ്കേതംProvision resolfer
സന്യാസാശ്രമംMonastar
പാർപ്പിടങ്ങൽHousing
ഇല്ലാതാക്കുകDelete
കൊടിയ അറപ്പ്High Army Areas
പൂർണ്ണപരാജയംFull victory
അങ്ങുമിങ്ങുംAnd you will
കള്ളമില്ലാതെWithout a lie
മാന്ത്രികപദംMagicalist
ഉരിഞ്ഞുകളയുകDisgust
പിന്നിലാകാതെNot on
എടുത്തുകളയുകTake
സംഗ്രഹിക്കുകSummarize
ഒളിച്ചോടിയവൻThe one who breathes
ഹാജരില്ലായ്മAttendance
അസന്നിഹിതനായIncense
ഹാജരില്ലാത്തAbsent
പറയാതിരിക്കൽNot saying
നിരുപാധികമായUnconditional
സ്വതന്ത്രമായFree
സമ്പൂർണ്ണമായComplete
പരിപൂർണ്ണമായPerfect
കുറ്റനിവാരണംThe offensive
സ്വേച്ഛാഭരണംT
ആകർഷിക്കുന്നAttract
മതിമയക്കുന്നMargin
സാരമെടുക്കുകTrain it
സംഗ്രഹിക്കുകSummarize
രൂപമില്ലാത്തFigless
അന്യമനസ്കമായAlien
അമൂർത്തീകരണംAbstraction
യുക്തിഹീനമായIrrational
പ്രച്ഛന്നമായFreedful
തെറിപ്പദങ്ങൾTherapeutic
അതലസ്പർശിയായ50 –
അഗാധമായ കുഴിDeeply pit
പൺഡിതോചിതമായBendic
പണ്ഡിതസഭാംഗംScholarly
അക്യൂമലേറ്റർAcumalater
അനുമതി നൽകുകGive permission
അംഗീകരിക്കുകApprove
വേഗത കൂട്ടുകFasten
സ്വരബലചിഹ്നംVirtual
ഊന്നിപ്പറയുകEmphasize
ഊന്നിപ്പറയുകEmphasize
വിശ്വസിക്കുകBelieve in
അംഗീകരിക്കുകApprove
സ്വീകരിക്കുകAccept
പരിശോധിക്കുകTest
പ്രവേശനമാർഗംEntrance
സഹകരിക്കുന്നCooperative
ആകസ്മികസംഭവംDepending on incident experience
യാദൃച്ഛികമായCoincidence
സ്വീകരിക്കുകAccept
അംഗീകരിക്കുകApprove
ഉന്നത ബഹുമതിHigh
പ്രശംസിക്കുകBoast
പാർപ്പിക്കുകHold up
ഒത്തുതീർപ്പ്Compromise
സ്ഥല സൗകര്യംLocation facility
അനുബന്ധവസ്തുAccompaniment
ഒത്തുതീർപ്പ്Compromise
പൊരുത്തമുള്ളMatching
അക്കാരണത്താൽFor that reason
അടുത്തുകൂടുകAssemble
കണക്കുകൂട്ടൽCalculation
ഉത്തരവാദിയായResponsible
കണക്കെഴുത്ത്Account
കണക്കപ്പിള്ളBookkeeper
ഉടുപ്പിക്കുകClothe
സജ്ജീകരണങ്ങൾSettings
വിശ്വസിക്കുകBelieve in
അംഗീകരിക്കുകApprove
വിശ്വസ്തകരണംRelatedright
അടിഞ്ഞുകൂടുകAccumulate
പ്രയോജനപരമായBeneficial
കർമ്മവിഭക്തിPeriodic devotion
അന്യായക്കാരൻAnonymony
അപവാദമടങ്ങിയIgnorant
ശൗക്തികാമ്ലംThe tightness
ഗ്രീക് വംശജൻGreek origin
സങ്കടപ്പെടുകAffirm
സന്പാദിക്കുകAffront
സമ്പാദിക്കുകEarn
പ്രാപ്തിമാനംAssam
വേദനിക്കുന്നHurming
ശബ്ദശാസ്ത്രംPoyderous
അനുഭവപ്പെടുകFeel
ജലസംബന്ധിയായAquatic
കൈക്കലാക്കുകTribute
സമ്പാദിക്കുകEarn
സ്വന്തമാക്കൽOwnership
വിടുതൽ നൽകുകProvide liberation
വെറുതെ വിടുകJust leave
കുറ്റവിമോചനംAcquittal
കായികാഭ്യാസിPhysicine
വിലങ്ങനെയായിIt was the case
സമാധാന നടപടിPeace action
കർമ്മോത്സുകൻCarmoaster
കർമ്മ പദ്ധതിAction
പ്രേരണക്കാരൻThe motivation
പ്രസരിപ്പോടെWith radiation
കർമ്മോന്മുഖൻKarmichan
ചുറുചുറുക്ക്Diligence
പാരമാർത്ഥികൻParamakar
യഥാർത്ഥത്തിൽActually
പരമാർത്ഥമായിThe upright
ചികിത്സാവിധിMedicine
വരിപ്പീച്ചിൽInclosure
അതിനിടയ്ക്ക്In the meantime
ആദിമ മനുഷ്യൻThe original man
യുക്തമാക്കുകAdapt
ചേർക്കത്തക്കUtcable
കാലാനുഗുണമായValuable
കൂടുതൽ പറയുകTell more
അനുബന്ധവേതനംRelationships
ചേർക്കുന്നത്Adding
അണലിപ്പാന്പ്Annalipunp
അണലിപ്പാമ്പ്NairAppompmpamp
ആസക്തമാക്കുകAdmend
ശീലമായിപ്പോയAshaly the habit
പ്രസംഗിക്കുകPreach
സംബോധനചെയ്യൽAgreement
പര്യാപ്തമായിAs well enough
പിന്തുണ നൽകൽSupporting support
ഘടിപ്പിക്കുകConnect
യാത്രാവന്ദനംTravelutage
യാത്രാവന്ദനംTravelutage
പാർശ്വസ്ഥമായLater-
സ്ഥാനം മാറുകSwitch
മാറ്റിവെക്കൽReplap
അവധി വയ്ക്കൽTaking leave
തീർപ്പാക്കുകSettle
വിധിനിർണ്ണയംJudgment
ചെറിയ മാറ്റംSmall change
ഭരണസംബന്ധമായAdministration
പ്രശംസനീയമായGlorious
അത്ഭുതകരമായിMiraculous
നാവികസേനാപതിAdmiral
യുദ്ധക്കപ്പൽBattleship
ആരാധനാപാത്രംAlcohol
കൗതുകപ്പെടുകGetting out
പ്രശംസിക്കുകBoast
സ്വീകരിക്കുകAccept
അംഗീകരിക്കുകApprove
സമ്മതപൂർവ്വംCultipated
ഗുണദോഷിക്കുകAffect
അനുശാസിക്കുകProcedure
സ്വീകരിക്കുകAccept
ദത്തെടുക്കുകAdopt
പ്രയോഗിക്കുകApply
ഏറ്റുകൊള്ളുകOverwhel
അംഗീകരിക്കുകApprove
സ്തുത്യർഹമായPraise
ബഹുമാനിക്കുകRespect
അലങ്കരിക്കുകDecorate
ചാതുര്യമുള്ളLestorless
പുകഴ്ത്തുന്നExcellence
പ്രശംസാപരമായSpell
പ്രായംതികഞ്ഞEnd of
പരസ്ത്രീഗാമിWife
ന്യായരഹിതമായReluctable
ദുർമ്മാർഗ്ഗിDurgmakkarg
വിശ്വാസലംഘനംInfringement
പരപുരുഷസംഗമംProstitution
പരസ്ത്രീഗമനംWoman
പ്രായപൂർത്തിAdults
നേരത്തെയാകുകBe early
പുരോഗതിനേടുകAd
പിഴപ്പിക്കുകBuck
പിഴപ്പിക്കുകBuck
പതിവില്ലാത്തVanity
പരസ്യമാക്കുകAdvertise
അനുശാസിക്കുകProcedure
ഗുണദോഷിക്കുകAffect
ദുരപദിഷ്ടമായDoing raw
വിവേകപൂർവ്വംWisely
ഉപദേഷ്ടാക്കൾAdvisers
ന്യായം പറയുകSay justice
വായുപ്രവേശനംAir era
വിമാനത്താവളംAirport
ആകാശസഞ്ചാരകലThe sky airlines
ആകാശസഞ്ചാരകലThe sky airlines
സൗന്ദര്യബോധംCaste
ദൂരത്തുനിന്ൻJust bowringan
ഇണങ്ങിച്ചേരൽFunious
ഉപചാരശീലമുളളFest learning
രോഗഗ്രസ്തമായSick
സ്നേഹപൂർവ്വംLovely
പ്രമാണപത്രികCommissioner?
ദത്തെടുക്കുകAdopt
ഘടനാസാദൃശ്യംThe structure
പരസ്പരാകർഷണംIntercourse
ശപഥം ചെയ്യുകThomfeed
ഘടിപ്പിക്കുകConnect
ഒപ്പുചാർത്തൽSignature
ധിക്കരിക്കുകDisobey
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻAfghanistan
ക്രമംതെറ്റിയUnrighteous
ശങ്കിക്കുന്നScared
പിൻഭാഗത്തുളളRestore
സ്ത്രീലമ്പടൻFemale-bedroom
ആലോചിച്ചശേഷംAfter consulting
അനന്തരഫലങ്ങൾConsequence
സന്ധ്യാച്ഛവിThe dial
അനന്തരഫലങ്ങൾConsequence
സംഘട്ടനത്തിൽIn the conflict
പ്രതികൂലമായിAn adversely
ഏജന്റുസ്ഥാനംAgent
കാര്യപരിപാടിAgenda
പ്രകൃതിശക്തിNatural force
പ്രകോപനപരമായProvocative
സംഗ്രഹിക്കുകSummarize
മൊത്തമാക്കുകHave a whole
സമാധാന ലംഘനംPeace of the peace
ഊർജ്ജസ്വലമായEnergetic
ബഹളം കൂട്ടുകIncrease the demon
സമരം നടത്തുകConduct
ജ്വലിക്കുന്നKindless
അജ്ഞേയതാവാദംEntiserism
ഉദ്വോഗത്തോടെWith the umbrella
വേദനയോടുകൂടിWith pain
വേദനാപൂർവ്വംPainful
വേദനയോടുകൂടിWith pain
വേദനാപൂർവ്വംPainful
ഭൂമിവിഷയകമായLibage rational
അനുകൂലിക്കുകAfford
പൊരുത്തമുള്ളMatching
കൃഷിശാസ്ത്രംAgriculture
കരയ്ക്കടിഞ്ഞLanded
സഹായിക്കുന്നHelp
എയ്ഡ്സ് രോഗംAIDS Distance
ഉദ്ധേശിക്കുകEuts
ലക്ഷ്യംവെച്ചEen aimed
പരസ്യമാക്കുകAdvertise
കാറ്റത്തിടുകCrowat
എയർഹോസ്റ്റസ്Airhostess
വിമാനാക്രമണംWimana to
വിമാനാസ്ഥാനംThe State
വിമാന കമ്പനിAirline Company
വിമാന കന്പനിAirline next
വിമാനത്താവളംAirport
ലോലഹൃദയമുള്ളLoyalty
അല്പം തുറന്നSlightly open
ഭാവൈക്യമുള്ളBavistiness
ചുറുചുറുപ്പ്Mural
പൂർണസന്നദ്ധതFull eye
വെള്ളപ്പാൺഡ്White house
അമിതമദ്യപാനിOverdose
മുഴുക്കുടിയൻFull
മദ്യപാനസന്നിDrinking
മുറിയിലെ മൂലThe corner of the room
ഉപനഗരാധികാരിTo order
ഒരുതരം മദ്യംA kind of alcohol
യാദൃച്ഛികമായCoincidence
പരദേശത്തുള്ളInland
മനോരോഗവൈദ്യൻPatients
ജ്വലിക്കുന്നKindless
നിലംപതിക്കുകStretch
അണി നിരത്തുകRelease ran
ഒരേമാതിരിയായSame
പോഷകഗുണമുള്ളNutritious
ജീവനോടുകൂടിയLife
എല്ലാറ്റിലുംAt all
എല്ലാം തയ്യർAll the thirre
അക്കാരണത്താൽFor that reason
സകലവ്യാപിയായAll-Superior
ശമിപ്പിക്കുകRecover
വിവരിച്ചപോലെAs described
രൂപകാലങ്കാരംThe fruition
അന്തരാർത്ഥകഥThe inner man
ശമിപ്പിക്കുകRecover
ഇടുങ്ങിയ പാതNarrow path
ഒറ്റയടിപ്പാതObtained
ശബ്ദാവർത്തനംSofference
സ്ഥാനം നൽകുകEnter position
പങ്കുവയ്ക്കൽSharing
സ്ഥാനം നൽകുകEnter position
അംഗീകരിക്കുകApprove
അനുമതി നൽകുകGive permission
പരാമർശിക്കുകRefer to
അടുപ്പിക്കുകDraw
വശീകരണ പാടവംThe entry
പ്രലോഭനപരമായTemptation
വിദ്യാദാത്രിStudent
സർവ്വശക്തനായAlmighty
കറ്റ്യാര വാഴKatarai banana
പ്രത്യേകമായിSpecifically
നെടുനീളത്തിൽIn the sephal
ഉന്നതപരവ്വതംHighlights
അകാരാദിക്രമംCoupor
ലിപിവിന്യാസംLiphinia
അപ്പോഴേക്കുംBy this time
മുന്പേ തന്നെBefore it
നേരത്തെതന്നെEarly
മുമ്പേ തന്നെBefore
ഇതിനകം തന്നെAlready
സുരക്ഷിതമായിSafely
ഒരു നക്ഷത്രംA star
മാറ്റപ്പെട്ടDisbelievable
ഒന്നിടവിട്ട്Alternate
വേറെ മാർഗ്ഗംOther ways
മനുഷ്യസ്നേഹംHuman love
സ്ഫടികക്കാരംCrystal
അടുക്കറകളുളളPosted
നിത്യഹരിതമായEver heavy
അവിദഗ്ദ്ധമായLociques
അന്ധാളിക്കുകPulam
കുന്തിരിക്കംKunction
സംശയാത്മകമായDoubling
അനേകാർഥമുള്ളMessive
ദ്വയാർഥമുള്ളBloodable
അഭീഷ്ട വസ്തുStill object
അധികാരാസക്തിOpposen
മാങ്ങാപ്പൊടിMedding powder
ശ്രേയസ്കരമായRecordful
ഉത്തരവാദിയായResponsible
സുഖസാമഗ്രികൾHealthy Army
സുഖദസാഹചര്യംHophetic
അമേരിക്കനിസംAmericanism
കുപ്പിക്കല്ൽBottle
ഗന്ധകക്കല്ല്Bell
പ്രിയങ്കരമായFavorite
സൗഹാർദത്തോടെWith friendliness
പ്രവാഹമാപിനിThe city
വെടിക്കോപ്പ്Ammunition
യുദ്ധസാമഗ്രിWaramentargi
യുദ്ധസാമഗ്രിWaramentargi
പടക്കോപ്പുകൾBaking
സ്മൃതിഭ്രംശംMemorial
പ്രേമഭരിതമായLove
പ്രേമശീലമുളളLemon
ചെമ്പകശ്ശേരിShemp Kassery
ആമ്പിയർ അളവ്Ampere quantity
ശബ്ദവർദ്ധിനിSounds
ഉചിതമാംവണ്ണംAppropriate
അംഗവിച്ഛേദനംMovieption
രമിപ്പിക്കുകReaction
ഉല്ലാസകരമായിFigurely
വിടർന്ന പൂവ്Rupiterated flower
വിളർച്ചയുള്ളAnemia
അപഗ്രഥനീയമായExecutable
പരിശോധിക്കുകTest
വിഗ്രഹിക്കുകAlert
അപഗ്രഥിക്കുകAnalyze
അപഗ്രഥനീയമായExecutable
അപഗ്രഥനപരമായAnalyzed
അപഗ്രഥിക്കുകAnalyze
അരാജകത്വവാദിAnarchy
ആഭ്യന്തരകലഹംDomestic tract
മനുഷ്യ ശരീരംThe human body
പൂർവ്വസൂരികൾOlds
പൈതൃകസ്വത്ത്Heritage
പണ്ടുകാലത്ത്In the past
ആൺകേന്ദ്രീയതMalekoonthra
ഉഭയലിംഗമുള്ളRural
ഒരു ഔഷധസസ്യംA medicine
വിളർച്ചയുള്ളAnemia
നന്മയുള്ളയാൾGood person
കുപിതനാക്കുകEndorse
ദേഷ്യപ്പെട്ടAngry
വലിയ മത്സ്യംBig fish
സാക്സൺ വംശജൻSaxon origin
ശാരീരിക വേദനPhysical pain
ആക്ഷേപിക്കുകReputation
കഠിനവിദ്വോഷംHirty disaster
കഠിനവിദ്വേഷംHard hate
കാൽച്ചിലമ്പ്Calput
കാൽച്ചിലമ്പ്Calput
കാൽച്ചിലന്പ്Palicle
പുരാവൃത്ത കഥFeast of story
ഉൾപ്പെടുത്തൽInclusion
പിടിച്ചടക്കൽCapture
കൊന്നൊടുക്കൽIncreasingly
വർഷംതോറുമുളളYearly
വാർഷികോത്സവംAnnusation
ഭാഷ്യമെഴുതുകReluctantly
പരസ്യമാക്കുകAdvertise
ഉപദ്രവിക്കുകHarass
മുഷിപ്പിക്കൽBoring
ബുദ്ധിമുട്ട്Difficulty
അലോസരപ്പെടുകIrritate
അനുവാർഷികമായResemient
വാർഷിക വേതനംAnnual wage
നിരുപദ്രവമായDisclosed
എണ്ണപുരട്ടുകOil
പേരറിയാത്തആൾUnanswer
ഉത്തരം പറയുകAnswer
മറുപടി നൽകുകReply Reply
മറുപടി പറയുകReply
പ്രത്യുത്തരംReplified
പ്രതിരോധകമായImmunity
ദേഷ്യപ്പെടുകAnni
ദക്ഷിണധ്രുവംSouth Pole
പൂർവഗാമിത്വംAncestor
അതിപുരാതനമായOf course,
നിർധൂമാംഗാരംNeeded
മനുഷ്യജനകമായHuman interest
നരവിജ്ഞാനീയംSidewhith
നരവംശശസ്ത്രംAnthropology
പ്രതിദ്രവ്യംIdeal
ഉദ്ദേശിക്കുകIntend
പൂർവ്വജ്ഞാനംOwnow
അഞ്ജനക്കല്ല്Noce
പൂർവ്വികൻമാർFor ancestors
പൂതിനാശകൗഷധംFlowing down
വിഷാണുനാശിനിVirus
എതിരായുള്ളത്Opposite
വിപരീതാർത്ഥംThe opposite means
ചിതൽപ്പുറ്റ്Chelts
ചിന്താകുലനായServant
ഉദ്വേഗജനകമായInniest
ഒരാളെപ്പോലുംEven one
ഒട്ടും തന്നെAt the same time
എന്തെങ്കിലുംAny
എന്തെങ്കിലുംAny
ഏതു വസ്തുവുംEverything is
ഹൃദയരക്തധമനിGive heart
പ്രഭാതസന്ധ്യDwarf
പ്രത്യേകമായിSpecifically
സ്വകാര്യമായിPrivately
വർണ്ണവിവേചനംVararview
നിരുത്സാഹനായDiscouraged
അർദ്ധവീക്ഷണംArise
സമ്പൂർണ നാശംComplete destruction
ഖേദപൂർവ്വമായApathetic
സംഘപരിത്യാഗംGroup of group
ഈശ്വരപ്രഷിതൻThe Ishwar Susher
ധരിപ്പിക്കുകBear
അലങ്കരിക്കുകDecorate
തുണിത്തരങ്ങൾFabrics
പ്രത്യക്ഷമായManifest
അപേക്ഷിക്കുകSue
കാണപ്പെടുന്നVisible
ആന്ത്രവീക്കംAlway
അന്ത്രവീക്കംAnother
സംബന്ധിക്കുകEducate
ഭോഗേച്ഛയുള്ളLustful
ഹർജ്ജിക്കാരൻHarjiti
അപേക്ഷാ ഫോറംApplication Form
പ്രയോഗോപകരണംDonation
പ്രയോഗിക്കുകApply
അപേക്ഷിക്കുകSue
സംബന്ധിക്കുകEducate
പ്രയോഗിക്കുകApply
അപേക്ഷ നൽകുകApplication
നിശ്ചയിക്കുകAppoint
ഭാഗംവയ്ക്കുകPart
സാന്ദർഭികമായDecontable
സുഗ്രാഹ്യമായCommugunate
കൃതജ്ഞതയുള്ളGratient
അനുമാനിക്കുകAssume
ആസന്നമാക്കുകImmediately
അടുത്തു വരികCome
അടുക്കാവുന്നBaseable
അംഗീകരിക്കുകApprove
പ്രശംസാപരമായSpell
വിനിയോഗിക്കൽEdit
ഉചിതരൂപത്തിൽInitial form
വിനിയോഗിക്കൽEdit
സ്വന്തമാക്കൽOwnership
പ്രശംസിക്കുകBoast
അംഗീകരിക്കുകApprove
മാപ്പുസാക്ഷിGrass
പ്രശംസാപരമായSpell
അടുത്തെത്തുകGet closer
അടുപ്പിക്കുകDraw
അനുലഗ്നവസ്തുPailing object
അനുയോജ്യമായിSuitable
ശ്വസന ഉപകരണംRespiratory device
ജലസംബന്ധിയായAquatic
തൊട്ടിപ്പാലംThe cradlepayment
ജലസംബന്ധിയായAquatic
കഴുകനെപ്പോലെLike the eagle
അനാഥക്കുഞ്ഞ്Disgrace
കൃഷിയോഗ്യമായEceptive
വിധികർത്താവ്Judge
മധ്യസ്ഥന്മാർMednesday
വള്ളിക്കുടിൽIn Vallikud
അർദ്ധ വൃത്തംHarth circle
വളച്ചു വാതിൽBlaze door
പ്രധാന ശത്രുThe main enemy
പ്രമുഖ ശത്രുThe major enemy
ധർമ്മാധികാരിDharmufacturer
വില്ലാളിവീരൻAround the archloveeran
വാസ്തുശില്പിArchitect
വാസ്തു വിദ്യArchitecture
ഉത്തര ധ്രുവംNorthern Pole
ജ്വലിക്കുന്നKindless
തീവ്രാഭിലാഷംRound
വികാരതീക്ഷണതVocability
100 ച.മീറ്റർ100-sq.m.
മേഖല ഭാരവാഹിCentral Bearner
പ്രാകൃതഭാഷണംThe natural disobedience
വാദപ്രതിവാദംContribution
ആവിർഭവിക്കുകDeviate
പരിഷ്കാരിയായAllude
ഗണിതശാസ്ത്രംMathematics
കണക്കുകൂട്ടൽCalculation
കൈയുള്ള കസേരThe handed chair
യുദ്ധസാമഗ്രിWaramentargi
ആയുധ ധാരിയായArmorness
കൈനിറയെയുള്ളHandsome
ശാസ്ത്രാഗാരംScrute
ഉണർത്തുന്നവൻThe awakening
വാറ്റുചാരായംVotes
തയ്യാറാക്കുകPrepare
ചട്ടവട്ടങ്ങൾBenithwatas
കൂവക്കിഴങ്ങ്Coiowatos
കലാസംവിധായകൻThe article
ചാതുര്യമുള്ളLestorless
ശബ്ദവ്യജ്ഞനംSoundware inspection
വലിയതോക്കുകൾGreatly
മെക്കാനിക്ക്Mechanic
കലാമർമ്മജ്ഞൻThe art of the art
ശിൽപവിഷയകമായArchitative
ചതിവില്ലാത്തDeceived
കഴിവില്ലാത്തIncompetent
സ്വാഭാവികമായNon-naturative
നിഷ്കളങ്കമായCandid
പരമാർത്ഥമുളളAre the
അകൃത്രിമാമായIniquity
അവിഭാജ്യഭാഗംThe integral part of
ആദ്യ ചുവടായിAs the first step
യഥാർത്ഥത്തിൽActually
ആഹ്ലാദിക്കുകSurely
യഥാർത്ഥത്തിൽActually
എന്ന പ്രകാരംAs as
വളരെ ദരിദ്രംVery poor
അക്ഷരം പ്രതിThe letter defend
തീരെ മെലിഞ്ഞA little lean
അതുപോലെതന്നെLikewise
സ്വാധീനശക്തിInfluence
ആരാഞ്ഞെറിയുകThroughout
ജിതേന്ദ്രിയൻJitadrian
വിറ്റാമിൻ സിVitamin C
കാരണത്വാരോപംHarmony
കാരണത്വാരോപംHarmony
ലജ്ജയോടുകൂടിWith embarrassment
ധൂസരവർണ്ണമായThursdays
സ്വകാര്യമായിPrivately
അന്വേഷിക്കുകInquire
അപേക്ഷിക്കുകSue
അപേക്ഷിക്കുകSue
അർത്ഥവത്തായിIn meaning
അർത്ഥവത്തായിIn meaning
നിശ്ചേഷ്ടമായFestle
ശതാവരിച്ചെടിAsparagus
പ്രത്യേക വശംThe particular side
ശബ്ദപാരുഷ്യംVoice meaning
അപവാദം പറയുകSay an exception
ലില്ലിച്ചെടിTulip
സ്ഥാനാഭിലാഷിTransgressive
രൂക്ഷമാക്കുകAggravate
കാംക്ഷിക്കുകLook
നശിപ്പിക്കുകDestroy
വിചാരണായത്നംTrial effort
പരീക്ഷിക്കുകExamine
പരിശോധിക്കുകTest
സമ്മേളിക്കുകConvene
ഘടിപ്പിക്കുകConnect
അംഗീകരിക്കുകApprove
സമർത്ഥിക്കുകConclude
നിശ്ചയിക്കുകAppoint
ദൃഢപ്രസ്താവംStatistology
നിഷ്ക്കപടമായFluencant
നിശ്ചയിക്കുകAppoint
ആദായനിർണ്ണയംAlternation
മുതൽക്കൂട്ട്Size
ശപഥം ചെയ്യുകThomfeed
നിശ്ചയിക്കുകAppoint
നിയോഗാഭ്യാസംAdministration
ദഹിച്ചുചേരുകDigest
ഉൾച്ചേർക്കുകEmbed
പിന്തുണക്കുകSupport
സമ്മേളിക്കുകConvene
കൂട്ടുകെട്ട്Companionship
തരംതിരിക്കുകClassify
ശാന്തനാക്കുകCalm
ശമിപ്പിക്കുകRecover
ഏറ്റെടുക്കുകtake over
സ്വീകരിക്കുകAccept
അനുമാനിക്കുകAssume
ഒളിച്ചുവെച്ചHideful
അഹങ്കാരമുള്ളProud
ഉറപ്പു നൽകുകAssure
ദൃഢീകരിക്കുകIntonate
സുനിശ്ചിതമായPromidic
വിശ്വാസ്യമായReliable
ചെറുഗ്രഹങ്ങൾBottoms
ജന്മനക്ഷത്രംHernicutory
ശ്വാസംമുട്ടൽSuffocating suffers
ഉത്തേജിതമായിStimulated
ഉത്സാഹത്തോടെIn diligent
ആശ്ചര്യകരമായSurprising
അത്ഭുതകരമായിMiraculous
ഖഗോളശാസ്ത്രംCamouval
ജ്യോതിർവിദ്യJetronography
സൂത്രശാലിയായThe Platiya
തീക്ഷണബുദ്ധിClever
വേർപെട്ടതായിAs separated
അശ്വിനീദേവകൾInvnovogs
വളരെ അടുത്ത്Very close
മുമ്പൊരിക്കൽFormer
ഏതു സമയത്ത്?At what time?
നിരീശ്വരവാദംAtheism
നിരീശ്വരവാദിAtheist
സാഹിത്യസമാജംLiterary Summar
നിരീശ്വരവാദിAtheist
മല്ലയോദ്ധാവ്His blood
കായികാഭ്യാസിPhysicine
കായികാഭ്യാസംPhysical Education
കായികവിദ്യകൾThe famous sports
ദേശപടപുസ്തകംEvents of the world
വഴക്കുതീർന്നGood
ഘടിപ്പിക്കുകConnect
ബന്ധിപ്പിച്ചConnected
സ്നേഹബദ്ധമായInfinite
രൂക്ഷവിമർശനംIntense
സൈനികാക്രമണംThe military attack
എത്തിച്ചേരുകReach
പങ്കുകൊള്ളുകShave
ശ്രദ്ധിക്കുകpay attention
സംബന്ധിക്കുകEducate
സാന്നിദ്ധ്യംPresence
കാത്തിരിക്കൽWait
ഹാജർ പുസ്തകംThe appearance of the attendance
സാന്നിഹിതനായPresited
ഹാജരായിരുന്നIn attendance
പാർശ്വവർത്തിThenoat
ഉപചാരശീലമുളളFest learning
ദത്താവധാനമായApartment
നേർമവരുത്തുകMake your mind
തെളിവു നൽകുകEnter the evidence
അടുപ്പിക്കുകDraw
ആകർഷിക്കുന്നAttract
ആകർഷകണ ശക്തിExclusive power
പരസ്പര ഘർഷണംMutual friction
ഏകതാളമാക്കുകUniform
അമിതോത്ക്കൺഠAmnothetwork
ലേലം ചെയ്യുകAuction
ധിക്കാരമുള്ളArrogant
കടുസാഹസികനായTender
നാണമില്ലായ്മCojur
കർണ്ണഗോചരമായEarly
കേൾക്കത്തക്കConvaxable
പ്രക്ഷകമൺഡപംPracticizing
വ്യത്തികെട്ടIncorrect
എന്തെങ്കിലുംAny
പ്രഭാതസന്ധ്യDwarf
ശുഭോദർക്കമായFluent
ശുഭമുഹൂർത്തംGood terror
തെക്കൻകാറ്റ്SouthKat
തീവ്രവിരക്തിIntroduce
വിശ്വാസ്യമായReliable
വിശ്വസനീയമായReliable
സമർത്ഥിക്കുകConclude
ദൃഢീകരിക്കുകIntonate
പ്രാമാണികമായPremarial
ആധികാരികമായിAuthentic
ശാസനാരീതിയിൽIn the state
ഭരണാധികാരികൾRulers
സമ്മതം നൽകുകEnter consent
അംഗീകരിക്കുകApprove
മോട്ടോർവാഹനംMotor vehicle
സ്വച്ഛാധിപതിPhetune
യാന്ത്രികമായAutomatic
മോട്ടോർവണ്ടിMotele
ഉപകരിക്കുന്നExercable
സഹായിക്കുന്നHelp
സഹായ മെത്രാൻHelp bishop
പ്രയോഗിക്കുകApply
ഉറക്കം ഉണരുകSleep
യൗവനാരംഭകാലംThe day of youth
മേല്ക്കെട്ടിTax
കോങ്കണ്ണുള്ളGot
ഭൂഗോളാക്ഷരേഖUnderground
ആകാശവർണ്ണമായCelest
ചെറിയ കുട്ടിThe little boy
നാനാവിധശബ്ദംNavana thway
പെരുംകുരങ്ങ്Their
ചെറിയ കുട്ടിThe little boy
ശിശുപാലനാലയംMaltis
കുട്ടിക്കാലംChildhood
മദ്യാസക്തനായThankful
നേരത്തേയുള്ളEarly
പ്രതികരണമായിIn response
അപവാദം പറയുകSay an exception
ഏഷണി പറച്ചിൽSix-riser
വഴുതിപ്പോകുകSlipp
ധർമ്മഭ്രംശകൻDharma
തിരികെ പോവുകGo back
പിൻനോക്കുന്നPaying
വിപരീതദിശയിൽIn the reverse
പിന്നിലേക്ക്Backwards
ജീവണുശസ്ത്രംLiveans
മോശമായ അവസ്ഥBad condition
ഇഷ്ടമില്ലാതെWithout
അന്ധാളിക്കുകPulam
കൈക്കലാക്കുകTribute
കരസ്ഥമാക്കുകCast
യുദ്ധസാമഗ്രിWaramentargi
തൂക്കിനോക്കൽWeighing
സമതുലിതാവസ്ഥBalance
പ്രാസാദശൃംഗംGentle
മൊട്ടത്തലയായModal
കഷണ്ടിത്തലയൻKasardha Sithale
കഷണ്ടിത്തലയൻKasardha Sithale
നിർത്ഥ ഭാഷണംSubscribe
ബാലേ നർത്തകിBalley dancer
വോട്ടുപെട്ടിVote
രസകരമല്ലാത്തUnable
നേന്ത്രപ്പഴംBanners
ഏത്തപ്പഴങ്ങൾSenior
വഴക്കു പറയുകSay the quarrel
വിനാശകരമായത്Dangerous
പൊട്ടിത്തെറിExploded
പുറത്താക്കുകExpel
ദൂരത്താക്കുകMarry
രാജ്യഭ്രഷ്ട്Countries
നദിയുടെ തീരംThe shores of the river
കളിയാക്കുന്നTease
അപഹസിക്കുന്നScurty
അപരിഷ്കൃതമായSculpt
മുള്ളുകളുള്ളSprong
ക്ഷുരകസ്ത്രീArticle
വെറും കാലോടെJust with
പ്രയാസത്തോടെWith difficulty
വില്പനക്കരാർSalitararar
തള്ളിക്കയറുകReign
ചില ജഡ്ജിമാർSome judges
തോക്കിൻ കുഴൽThe skin tube
കണക്കാക്കാതെWithout accounting
പരിഗണിക്കാതെregardless of
അധാർമ്മികമായImmoral
വിലകെടുത്തുകPrices
ലജ്ജാശീലമുളളShame
സഭാകമ്പമുള്ളCongregatory
വളരെ ലളിതമായVery simple
പരന്ന പാത്രംFlat vessel
നദീതടപ്രദേശംRiver area
മുഖ്യപ്രമാണംThe main ration
ജാരസന്തതിയായThe Barkant
ഘടിപ്പിക്കുകConnect
ചിന്താകുലനായServant
സൂര്യപ്രകാശംSunshine
കുളിപ്പിക്കൽBathing
നീന്തൽക്കുളംSwimming pool
കുളിത്തൊട്ടിBlokey
തടിപ്പിക്കുകSweep
വാക്പ്പയറ്റ്Vaccyat
യുദ്ധമുന്നണിBattlefield
യുദ്ധസഞ്ചലനംBattle
യുദ്ധക്കപ്പൽBattleship
ക്ഷുദ്രാഭരണംMalice
നിലവിളിക്കുകYell
ആക്രാശിക്കുകAmaking
അങ്ങാടിപ്പാതThe motbound
അർത്ഥമാക്കുകMean
വിവാഹിതരാകുകGet married
സന്തോഷിക്കുകRejoice
നീർത്തുളളികൾNeedlesslights
പ്രകാശിക്കുകShine
വണ്ടിത്തണ്ട്Flights
മന്ദഹസിക്കുകDrunk
സ്വീകരിക്കുകAccept
പ്രസിവിക്കുകPraise
വഹിക്കത്തക്കHub
സഹിക്കത്തക്കBearable
പരിചാരകന്മാർCariciaries
പതിവായ യാത്രRegular Journey
തോൽപ്പിക്കുകBeat
മുക്ത്യരുളുകMuttri
മുക്തിയരുളുകDirect rope
താളംപിടിക്കൽThe rhythm
സ്ത്രീപ്രിയൻWoman
ഭംഗിവരുത്തിയGreat
സൗന്ദര്യമുളളBeautery
ഭംഗിവരുത്തുകAddress
മനോഹരമാക്കുകPleasant
അലങ്കരിക്കുകDecorate
ശാന്തമാക്കുകCalm
ശമിപ്പിക്കുകRecover
മെച്ചപ്പെടുകImprove
അലങ്കരിക്കുകDecorate
ചമഞ്ഞൊരുങ്ങൽCrushing
യോഗ്യമാക്കുകQualify
യോജിച്ചതാകുകFit
ശ്രഷ്ഠതരമായിAs a listening
നേരത്തേതന്നെEarly
മലീമസമാക്കുകMalimize
അനുകൂലിക്കുകAfford
ഹർജ്ജിക്കാരൻHarjiti
ബുദ്ധിഹീനമായSensitive
ഇരക്കപ്പെട്ടDefective
പിച്ചച്ചട്ടിBrass
തുടക്കക്കാരൻBeginner
ചെളിപുരട്ടുകMudd
തോൽപ്പിക്കുകBeat
നേരം പോക്കുകGo on
ഭീമാകാരമായത്Giant
ഭൂതകാലത്തിലെIn the past
കുടിശ്ശികയായArrival
ശ്രദ്ധിക്കുകpay attention
കൃതജ്ഞതയുള്ളGratient
കൃതോപകാരിയായEquity
ആവശ്യമാക്കുകEnable
വിശ്വസിക്കുകBelieve in
ഒരു വിഷമൂലികA tightness
മുക്കുറയിടുകMuke
തീത്തുരുത്തിSteppy
സ്വദേശിയാവുകAcult
പിന്തുടരുന്നFollowing
പ്രിയപ്പെട്ടFavorite
പ്രിയമുള്ളവൻDear one
തല കുനിക്കുകBlind the head
വിലയില്ലാത്തExpensive
ധർമ്മസ്വത്ത്Dharmaswat
പള്ളിസ്വത്ത്The Pallikuat
ഉപകാരപ്രദമായOrious
പ്രയോജനകരമായBeneficial
ഉപകാരമുള്ളത്Used by
അനുകൂലിക്കുകAfford
അനുകമ്പയുള്ളCompassable
കാരുണ്യമുള്ളMercy
ഇല്ലാതാക്കുകDelete
നങ്കൂരസ്ഥാനംThe Nankanese
അപേക്ഷിക്കുകSue
അഴുക്കാക്കുകFry
ചട്ടംകെട്ടുകRotate
കണ്ണട ധരിച്ചWearing glasses
തുണയില്ലാത്തSupport
നല്ല മാതൃകകൾGood models
ചലിപ്പിക്കുകStart
സമ്മാനിക്കുകPresent
വാതുവയ്ക്കുകBet
അംഗീകരിക്കുകApprove
വെറ്റിലത്തടംVeterani
വിശ്വാസഘാതകൻBeart the English
വിവാഹനിശ്ചയംEngagement
മെച്ചപ്പെട്ടImproved
ഉറക്കെ കരയുകCry out loud
ശ്രദ്ധിക്കുകpay attention
അന്ധാളിക്കുകPulam
മയക്കപ്പെട്ടSoft
പരസ്യമാക്കുകAdvertise
അതിദൂരത്തായിBowold
തർക്കാതീതമായCentral
സംശയാതീതമായിSuspicious
അതിരുകടന്നത്Excessive
നിർണ്ണയാതീതംDiscrept
സ്വാധിനശക്തിSolution of Safe
അടിസ്ഥാനമായിBased
പുസ്തകംപ്രമിBook
മദ്യാസക്തനായThankful
ഇരട്ടമുനയുളളAdulent
ഇരുചക്രവാഹനംTwo-wheelers
സൽക്കരിക്കുകSolution
അപേക്ഷിക്കുകSue
ആവശ്യപ്പെട്ടAsked
മഹാവിസ്പോടനംBuoper
വലിയവ്യാപാരിGlassiapara
ദ്വിഭർതൃത്വംTopority
എതിരഭിപ്രായംOppression
കടന്നൽക്കൂട്Goout
ഇരുപക്ഷമുള്ളTwist
പിത്തപ്രകൃതംBigger
മഹാകോടീശ്വരൻMahakodhishwaran
ചവറ്റുതൊട്ടിTrash
മുടക്കം വരികRepair
ബന്ധിക്കുന്നConnecting
ജീവരസതന്ത്രംLifeship
നശിപ്പിക്കുകDestroy
കയ്പുരസമുള്ളTrusts
ഭ്രമാത്മകമായConstructive
നാക്കടിക്കുകTurtle
കലപിലപറച്ചിൽPowering
ബ്ലാക്ക് കളർBlack Color
കറുത്ത കണ്ണ്Black eye
കറുത്ത മറുക്Black
കരിങ്കുരങ്ങ്Incumbin
കറുത്തപൊട്ട്Black drink
കറുപ്പിക്കുകDarken
എടുത്തുകളയുകTake
കൊല്ലപ്രമുഖൻKilling
അപവാദം പറയുകSay an exception
ശൃംഗാരച്ചിരിChildren
ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലംThe vacant space
ലജ്ജാരഹിതമായShame
കത്തിക്കാളുകMiss
പ്രകാശിക്കുകShine
ജ്വലിക്കുന്നKindless
നിറം പോക്കുകStraw color
നിറമില്ലാത്തColorless
നിരുത്സാഹമായNullive
ചോര ഒലിക്കുകToke the blood
മിശ്രമാക്കുകMake it
യോജിപ്പിക്കൽCombining
കലർപ്പുശേഖരംStrategy
ആശീർവദിക്കുകAsser
നല്ലതുവരട്ടെGood luck
സ്വർഗ്ഗീയമായHeavenly
പുഴുക്കുത്ത്Must
നശിപ്പിക്കുകDestroy
കണ്ണുകാണാത്തBlind
ഇരുട്ടാക്കുകBypake
കണ്ണുകാണായ്കTightness
അറിവില്ലായ്മIgnorance
അഗ്നിസ്ഫുരണംFealing
കണ്ണുചിമ്മുകBlink
കടക്കൺനോട്ടംDeadking
അപാക വീക്ഷണംOpaccrase Viewpoint
കുതിരക്കണ്ണടHordeness
ബ്രഹ്മാനന്ദംBrahman
സന്തുഷ്ടമായിHappy happy
തടിപ്പിക്കുകSweep
വീർപ്പിക്കുകTo swell
കെട്ടിടസമൂഹംBuilding communities
ഗതാഗതം തടയുകPrevent transport
വഴിയടയ്ക്കുകGuide
രാജ്യം വളയുകCountry
തടസ്സപ്പെട്ടInterrupted
പുള്ളിക്കാരൻPermal
ചുറുചുറുക്ക്Diligence
ചോരത്തിളപ്പ്Dropping
രക്താർബ്ബുദംLeukur
രക്തവർണ്ണമായBlood
രക്തവർണ്ണമായBlood
രക്തംവാർക്കൽBlooding
രക്തം പുരണ്ടBlood patron
യൗവ്വനവിലാസംDesponition of Yowavan
അബദ്ധം പിണയൽTrail
പുഷ്പിതാവസ്ഥThe Push of the Push
കറുത്തപുള്ളിBlackupille
കാറ്റടിക്കുകWind
കാറ്റ് വീശുകWind the wind
വീമ്പിളക്കുകBrag
ഊതുന്ന ശബ്ദംThe blinking sound
നശിപ്പിക്കുകDestroy
ആക്രാശിക്കുകAmaking
വിലപിക്കുന്നMoan
ഉദ്വേഗജനകമായInniest
ദുഃഖഭാവമുള്ളGrossary
ഒരു ജാതി പഴംA caste fruit
പ്രിയപ്പെട്ടFavorite
നിഷ്കളങ്കമായCandid
കളിപ്പിക്കുകPlay
കുത്തനെയുള്ളStack
മുനയില്ലാത്തInout
ഇരുട്ടാക്കുകBypake
ആക്രോശിക്കുകShout
ആക്രാശിക്കുകAmaking
വീമ്പിളക്കുകBrag
പൊറുതിക്കാരൻForgetning
വീമ്പടിക്കുകDominate
അഭിമാനിക്കുകBe proud
വമ്പുപറച്ചിൽMissing
ശ്രദ്ധാർഹമായCareless
ശരീരമുള്ളതായBodyful
രൂപമില്ലാത്തFigless
പായൽ പ്രദേശംSolide area
സങ്കോചിക്കുകIll mix
സന്ദേഹിക്കുകAssociate
തിളപ്പിക്കുകBoil
തിളച്ചുതൂവുകBoil
ബഹളപൂർണ്ണമായThe burdens
നിർല്ലജ്ജമായDefective
അതിവ്യക്തമായHighlight
മിന്നൽപ്പിണർSlightening
അണ്വായുധങ്ങൾFutways
കുരുട്ടു മരംKonnown wood
അസ്ഥികോശങ്ങൾBustal cells
ഗ്രന്ഥവിഭാഗംAuthor
നോട്ടുബുക്ക്Notebook
പുസ്തകജ്ഞാനംBook knowledge
പുസ്തകപ്പുഴുCommutage
കണക്കപ്പിള്ളBookkeeper
അപരിഷ്കൃതനായStaged
പുറത്താക്കുകExpel
നന്മ ചെയ്യുകDo good
അമിതമദ്യപാനംOvergrowth
കുടിക്കൂത്ത്Drift
മുഴുക്കുടിയൻFull
മുഴുക്കുടിയൻFull
ശക്തിയായ ഇടിThe power decline
സമീപസ്ഥമാവുകNearby
മടുപ്പിക്കുകTire
തുരക്കുന്നവൻThe scratcher
മുഷിയുന്നതായYor
ജന്മസിദ്ധമായBirthful
ആശ്ലേഷിക്കുകEmbrace
സസ്യശാസ്ത്രംBotan
ഉഭയകക്ഷികളുംBoys and birds
ഉപദ്രവിക്കുകHarass
അലോസരപ്പെടുകIrritate
ഗതാഗതസ്തംഭനംDisporting
വാങ്ങപ്പെട്ടBrewed
ബയന്റ് ചെയ്തBeaned
നിർബന്ധിതനായForced
കെട്ടപ്പെട്ടTender
അതിരില്ലാത്തAbsent
ഔദാര്യതയുള്ളGracious
ഇടത്തരക്കാരൻMiddle
ഇടത്തരക്കാരൻMiddle
തല കുനിക്കുകBlind the head
വള്ളിക്കുടിൽIn Vallikud
ഉരുണ്ടുപോകുകMean
കുട്ടിക്കാലംChildhood
ബാലസ്വഭാവമായBalaceful
വമ്പുപറച്ചിൽMissing
വന്പുപറച്ചിൽGiant
ബ്രഹ്മപുരാണംBrahma
ബ്രാഹ്മണബാലൻBrahmin Balan
കൃഷ്ണപരുന്ത്Krishnaapuran
മുടി പിന്നുകPain the hair
ചിത്രത്തയ്യൽFilmail
ഓർമ്മക്കുറവ്Remembering
ഉപദേശക സമിതിAdvisory committee
കുറ്റിക്കാട്Bush
ബ്രയ്ക്കിടുകBreak up
വാണിജ്യമുദ്രCommercial slip
ചൂടുവയ്ക്കുകHot
മുദ്രകുത്തുകBrand
ഉല്പന്ന നാമംAdvancement Name
ധിക്കാരമുള്ളArrogant
അടിപിടികൂടുകReplenise
തടിച്ച മാംസംFat meat
പന്നിയിറച്ചിPork
കർണ്ണകഠോരമായPerfigored
മഞ്ഞനിറമുള്ളYellow
വിശ്വാസവഞ്ചനBeen deceitful
വാഗ്ദാനലംഘനംPromise
വേർപെടുത്തുകOnly separate
നശിപ്പിക്കുകDestroy
ആശംസകൾ നേരുകGet good luck
വാഗ്ദാനലംഘനംPromise
തകർക്കുന്നത്Breaking down
തകർക്കുന്നവൻThe crushing
പ്രഭാതഭക്ഷണംBreakfast
ഉച്ഛ്വാസവായുOfficer
പ്രകടമാക്കുകDemonstrate
അടക്കം പറയുകSay bury
വിശ്രമിക്കുകRest
വാ പിളർക്കുകClip the mouth
അത്ഭുതാവഹമായWonderful
ജനിപ്പിക്കുകEra
കോഴ കൊടുക്കൽBribery
കടിഞ്ഞാണിടുകBride
നിയന്ത്രിച്ചManaged
സംക്ഷിപ്തമായConcise
പ്രകാശപൂരിതംDimsyrum
ജ്വലിക്കുന്നKindless
തെളിഞ്ഞആകാശംClear rife
തിളക്കത്തോടെWith the sparkle
ബുദ്ധപ്രഭാവംBuddhism
നശിപ്പിക്കുകDestroy
നശിപ്പിക്കുകDestroy
ആസന്നമാക്കുകImmediately
കൊണ്ടുവരുന്നBringing
താഴെവീഴ്ത്തൽBounding
കോപാകുലനാകുകBe angry
വിശാലവായുള്ളApplaud
വിശാലമാക്കുകBroaden
വീതി കൂട്ടുകIncrease
വിശാല മനസ്കതWearing mindset
നിശിതവിമർശനംAcute criticism
വിശാലമായ പാതThe wide range
ഭഗ്ന ഹൃദയനായBhagno heart
പൊട്ടിയവസ്തുTore
വിക്കിവിക്കിWikisource
ദല്ലാളിവട്ടംDidrol station
ശ്വാസനാളരോഗംLearning
ശാന്തസ്വഭാവിSantastroorus
അടിച്ചുവാരുകSweep
ഉടപ്പിറന്നവൻThe one who has made
ഭാര്യാസഹോദരൻRainry brother
സന്യാസിസമൂഹംMonastery
തവിട്ടു നിറംBrown
തവിട്ടു നിറംBrown
ഈഷൽ പിംഗലമായThe boast
മെല്ലെ തൊടുകTouch slowly
തട്ടിമാറ്റുകCamouflage
തള്ളിക്കളയുകdismiss
കുറ്റിക്കാട്Bush
പരുക്കൻമട്ട്Rccu
മൃഗതുല്യമായിIncreased
കുമിളയാകുന്നBubble
പരുക്കൻ തുണിRough cloth
അങ്കുരിക്കുകRite
ബുദ്ധസന്യാസിBuddhist monastery
ബുദ്ധസന്യാസിBuddhist monastery
മനുഷ്യചർമ്മംHumanity
അലോസരപ്പെടുകIrritate
തിരുവങ്കണ്ണൻThe Thiruvanantanna
കൊമ്പുവാദ്യംMass
നിർമ്മാണരീതിConstruction
നിർമ്മിക്കുകBuild
നിർമ്മിതരൂപംConstructed form
തയ്യാറാക്കുകPrepare
നിർമ്മിക്കുകBuild
ഭീമകായനായ ആൾThe man of the giant
മൂരിക്കുട്ടൻRichtan
കട്ടിപ്പൊന്ൻStudy
ഉപദ്രവിക്കുകHarass
സമുദ്രച്ചുവർOceans
മുയൽക്കുഞ്ഞ്Rabbit
പറക്കുന്നതായPremature
പ്രചോദനത്താൽBy inspiration
പിറുപിറുക്കൽGrucment
ഭാരം കയറ്റുകGet the weight
ആധിപത്യപരമായAirportfulness
നഗരപ്രതിനിധിUrban Grandi
കവർച്ചക്കാരൻThe robbery
ശവസംസ്ക്കാരംFuneral
നിരാകരിക്കുകDisapprove
വികട കേളിയായCarichand
ഹാസ്യാനുകരണംHassium
ദൃഢശരീരമുള്ളIntense
ദഹിപ്പിക്കുകDigest
തപിപ്പിക്കുകExpress
ചാമ്പലാക്കുകChampagon
കത്തിത്തീരുകGet the knife
ദഹിപ്പിക്കുകDigest
ഉണങ്ങുന്നതായDrink
പൊള്ളുന്നതായOrange
ജ്വലിക്കുന്നKindless
അഗ്നിപർവ്വതംVolcano
മന്ത്രിക്കുകDense
അന്വേഷിക്കുകInquire
ആവിർഭവിക്കുകDeviate
പൊട്ടിത്തെറിExploded
പൊട്ടിത്തെറിExploded
വിട്ടു കളയുകStink
ഉപേക്ഷിക്കുകLeave
വ്യാപൃതനാകുകWork
കുറ്റിക്കാട്Bush
കുറ്റിച്ചെടിHedge
ബാഹുല്യമുള്ളExcited
ഉത്സാഹിക്കുകEnremitate
തിടുക്കമുള്ളQuickly
കാര്യബഹുലമായCommunication
കുസൃതിക്കാരൻManager
നശിപ്പിക്കുകDestroy
പ്ലാശുവൃക്ഷംThe planfield
പരിഹാസപാത്രംRidicule
വണ്ണമേറിയ തലVarious head
ഷെയർ വാങ്ങുകBuyer buy
പതിഞ്ഞ ശബ്ദംFewer voice
ടെലിഫോൺ വിളിCall of telephone
മന്ത്രിക്കുകDense
കുശുകുശുപ്പ്Deceing
പ്രാപ്പിടിയൻPapimant
ഏതു വിധേനയുംAny way
പതിവായല്ലാതെUnless regular
സമ്പാദിക്കുകEarn
ജലമാർഗ്ഗമായിAs a watering
പരിഹാസവാക്ക്Mockery
അതീതസംഭവങ്ങൾObservative
ആഭരണപ്പെട്ടിJewelry
സ്വകാര്യമുറിFreeter room
മുഴുവൻ എണ്ണംThe whole number
ഗണപ്പൊരുത്തംArriving
താളാത്മാകമായCurrent
ഇരുന്നുണ്ണുകSit down
ഭിക്ഷതെണ്ടുകEdy
ലഘു ഭക്ഷണശാലSnack
അത്യാഹിതങ്ങൾEmergencies
കൊടും ദുരിതംGiver of mind
ഗണിക്കാവുന്നConcable
കണക്കുകൂട്ടൽCalculation
കാലിക്കോതുണിCalico
ചീട്ടിത്തുണിDeceit
പരിശീലന പാഠംTraining lesson
സന്ദർശിക്കുകVisit
ആവശ്യപ്പെട്ടAsked
ആജ്ഞാപിക്കുകDictate
വക്കീലാക്കുകContribution
സന്ദർശിക്കുകVisit
കാഠിന്യമുള്ളTough
ഹൃദയശൂന്യമായGarden
കഠിനഹൃദയത്വംSardonism
കഠിനഹൃദയത്വംSardonism
തൂവലില്ലാത്തUnfair
ശാന്തമാക്കുകCalm
നിശ്ചഞ്ചലമായEternal
ഫോട്ടോഗ്രാഫർPhotographer
പാളയമടിക്കുകCamp
താവളമടിക്കുകCarry up
പട്ടാളജീവിതംSoldier
ഉപേക്ഷിക്കുകLeave
കർക്കിടകമാസംKestestika
കപടമില്ലാത്തLiquid
നിഷ്കളങ്കമായCandid
പരീക്ഷാർത്ഥിExamination
ഉദ്യോഗാർത്ഥിUthaynar
പരീക്ഷാർഥികൾThe candidates
നിഷ്ക്കളങ്കതPenish
നിഷ്ക്കളങ്കൻShame
നശിപ്പിക്കുകDestroy
നരമാംസഭുക്ക്The voice of hellfaces
പീരങ്കിയുണ്ടRisk
സാധിക്കയില്ലUnable to
സൂത്രശാലിയായThe Platiya
വള്ളം തുഴയുകBoat
പ്രചരണക്കാരൻThe Product
Twelve letter Malayalam words and their English translation

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment