Site logo

11 Letter Malayalam Words: Complete List

Malayalam WordsEnglish Translation
പഞ്ചഭൂതങ്ങൾPanchats
ഏഴു ദിനങ്ങൾSeven days
അഷ്ടവസുക്കൾOthers
ചുമർപരസ്യംChamber Ad
സുവർണ്ണകാലംGolden age
ധാരാളം സമയംLots of time
ഊഹക്കച്ചവടംSpeculation
സുദീർഘസമയംLudirthrough Time
കഴിമുത്തങ്ങBeast
ജൈനപുരോഹിതൻJain priest
രീതിയിലുള്ളManner
നിസ്സഹായനായHelpless
ഉന്നതസ്ഥാനംHighest
ചാന്ദ്രദിനംLinese day
ഒരിനം ചെണ്ടCone
അമരത്തേക്ക്To the stern
പരിത്യജിച്ചUnlatigated
ഉപേക്ഷിക്കൽAbandonment
കയ്യൊഴിക്കൽCounsel
ഉപേക്ഷിക്കൽAbandonment
സന്യാസി മഠംMonk Math
സംഗ്രഹിക്കൽSummarization
സ്വയം ഒഴിയൽFaving self
സ്ഥാനത്യാഗംStationet
വ്യതിചലിച്ചDeviated
വെറുക്കുന്നHate
യോജിക്കാത്തUnit
അനുസരിക്കുകObey
അനുഗമിക്കുകCompassion
നിഷേധിക്കുകDeny
അസാധാരണത്വംUnnatural
ഇല്ലാതാക്കൽDeletion
ഇല്ലാതാക്കൽDeletion
പൊതുസ്വത്ത്Public and
വളരെ മോശമായExtremely bad
നിന്ദിക്കുകCondemn
കൊടിയഅറപ്പ്Baired
ഗർഭച്ഛിദ്രംAbhipression
സമ്പുഷ്ടമായProfessional
സംബന്ധിച്ച്Rise concerning
പുറംതിരിയുകBack
ഉരിച്ചുകളയൽDelicate
വൃത്തികെട്ടUntidy
സംഗ്രഹിക്കൽSummarization
സംഗ്രഹിക്കൽSummarization
കടലിനപ്പുറംBeyond the sea
അവിചാരിതമായUnrutiful
ആകസ്മികമായിAccidentally
ആകസ്മികത്വംAccidental
ഇല്ലാതാക്കൽDeletion
ഒളിവിൽപോവുകGo into hide
അസാന്നിധ്യംAbsence
അശ്രദ്ധമായിInadvertently
സംശയരഹിതമായSuspect
തീർച്ചയായുംof course
പാപമുക്തമായSinful
ഉപഭോഗിക്കുകConsume
ശ്രദ്ധേയമായNotable
വർജ്ജിക്കുകAbstain
വർജ്ജിക്കുകAbstain
ഭാഗികോപവാസംOtherwise
ഗുണാത്മകമായMinatical
പ്രയാസമുള്ളDifficult
പ്രത്യേകമായSpecialty
വേർതിരിക്കൽSeparation
അമൂർത്തഗുണംAbstraction
അസംബന്ധധാരണNights
സമ്പുഷ്ടമായProfessional
യഥേഷ്ടമുള്ളConsult
അപമാനിക്കുകinsult
അവഹേളനപരമായContempt
മര്യാദകെട്ടRuin
അഗാധ ഗർത്തംSabha prostrate
വളരെ മോശമായExtremely bad
പൺഡിതസഭാംഗംThe PaniDrica
പഴം നൽകാത്തUnfruit
വേഗം കൂട്ടൽHurry
ഉച്ചാരണഭേദംProspectus
കൈക്കൊള്ളുകAccept
തൃപ്തികരമായFair
സ്വീകരിക്കൽAccepting
സ്വീകരിച്ചുAccepted
അംഗീകരിച്ചുApproved
ഉപയോഗിക്കുകTake
സ്ഥാനാരോഹണംThe census
സംബന്ധമുള്ളComply
സദൃശമാക്കുകMake it
സമീകരിക്കുകSlamp
അനുരൂപീകരണംConquacience
പ്രശംസിക്കൽPride
ഉൾക്കൊള്ളുകCrace
കൊള്ളിക്കുകAccommodate
വഴങ്ങുന്നത്Groad
താമസസൗകര്യംAccidental
സ്ഥലസൗകര്യംSpacecraft
അനുഗമിക്കുകCompassion
കൂടെപ്പോവുകAccompany
കാര്യസിദ്ധിIslam
അനുവദിക്കുകLicense
തദനുസൃതമായിConductively
അതിൻപ്രകാരംAccordingly
കൈക്കിന്നരംHands
കണക്കാക്കുകCalculate
വിചാരിക്കുകSuise
അംഗീകാരമുളളApproval
വർദ്ധിക്കുകIncrease
ഉത്ഭവിക്കുകOrigin
സ്വരൂപിക്കൽBloating
കുറ്റാരോപകൻThe accused
കുറ്റാരോപണംAllegation
കുറ്റാരോപകൻThe accused
കുറ്റാരോപണംAllegation
ദുഷിക്കുന്നCorrupt
പഴിചുമത്തുകApply
നിന്ദിക്കുകCondemn
അഭ്യസിക്കുകLearn
പരിചയിക്കുകCarote
പ്രാഗല്ഭ്യംPrudent
കുരുതിക്കളംInnocence
പെരുമാറ്റം)Behavior)
സ്വഭാവപരുഷതMannatulation
അസിറ്റേറ്റ്Assitate
വേദനാജനകമായPainful
പുളിപ്പുള്ളAcid
അമ്ലമാക്കുകCharge
അനുവദിക്കുകLicense
അത്യുച്ചപദംThe adviser
പരിചയക്കാരൻAcquaintance
അനുസരിക്കുകObey
വഴങ്ങുന്നത്Groad
ആർജ്ജിക്കുകAcquire
എറ്റെടുക്കൽEtiquette
അത്യുഗ്രമായBottom
ക്രൂരവാക്ക്Crop
അങ്ങേപ്പുറംBe in you
അഭിനയിക്കുകAct
അനുസരിക്കുകObey
കോടതി നടപടിCourt action
പ്രവർത്തികൾActivities
പ്രരണക്കാരൻThe Prompt
ഉത്സാഹമുള്ളCheerful
യുദ്ധ സേവനംWar service
ഉത്സാഹാവസ്ഥConcern
പ്രവർത്തികൾActivities
ഉത്സാഹാവസ്ഥConcern
നാട്യക്കാരൻLentheman
അഭിനേതാക്കൾActors
തീർച്ചയായുംof course
നടത്തിക്കുകConduct
നിശിതബുദ്ധിAcquisite
അപരിമിതമായിUntcepted
ആദ്യമനുഷ്യൻThe first man
അനുരൂപീകരണംConquacience
അനുരൂപീകരണംConquacience
പ്രകീർണ്ണകംExpiry
പ്രകീർണ്ണകംExpiry
ശീലിച്ചുപോയAfter analyst
ആസക്തിയുള്ളToo
വിശേഷാലുള്ളEspecially
വിശേഷാലുള്ളEspecially
വിദഗ്ദ്ധനായExpert
അനുയോജ്യമായAppropriate
മതിയാംവണ്ണംIts sufficient
ശിഷ്യജനങ്ങൾShip the disciples
വിശേഷണപരമായEQUs
ന്യായാധിപതിThe judgment
നേരേയാക്കുകEnsure
നേരെയാക്കുകRectify
ഇണക്കാവുന്നEducate
സഹായസേനാപതിHelp
നിർവഹിക്കുകPerform
രക്ഷാധികാരിThe guardian
കുറ്റസമ്മതംConfession
കൈക്കൊള്ളുകAccept
അനുവദിക്കുകLicense
അനുവദിക്കുകLicense
തീർച്ചയായുംof course
ഉപദേശിക്കുകAdvise
ശാന്തോപദേശംQuestions
ഇളംപ്രായമായYoungberry
അനതീതകൗമാരൻEstablishesome
കൈക്കൊള്ളുകAccept
ദത്തെടുക്കൽAdoption
മിടുക്കുള്ളBright
വയസ്സെത്തിയOldered
മലിനമാക്കുകCorrupt
മായം ചേർത്തMayam Added
മായംചേർക്കൽMayam
വ്യഭിചാരിണിThe adulteress
പക്വതയാർന്നMature
പ്രാപൂർത്തിAbsolutely
വർദ്ധിക്കുകIncrease
പ്രതികൂലമായAdverse
ഉദാഹരിക്കുകExhort
അഭിലഷണീയമായDesirable
ഉപദേശിക്കുകAdvise
ഉപദേശകന്മാർAdvisor
ഉപദേശകസമിതിAdvisory Council
വ്യോമാക്രണംAirspace
ആകാശക്കപ്പൽThe sky ship
ബഹിരാകാശവുംAnd space
കലാബോധമുള്ളArtificable
ദൂരെ നിന്ന്From afar
മധുരവാക്കായBeckin sweet
മര്യാദയുള്ളPolite
വിനയപൂർവ്വംHumblely
സൗഹൃദത്തോടെWith friendship
സ്ഥിതിഗതികൾThe situation
വിശേഷകർമ്മംFeature work
മിഥ്യാഗൗരവംThe mythology
വേഷം കെട്ടൽBetween the role
ബാധിക്കുന്നAffect
മാനസികാവസ്ഥMood
ഉറപ്പിക്കുകStabilize
ദൃഢപ്രതിജ്ഞSanctuary
പ്രമാണീകരണംPocumentation
സമ്പത്തുള്ളRich
സന്പത്തുള്ളL
താങ്ങാനാവുകFind
വനവത്ക്കരണംForestry
നിന്ദിക്കുകCondemn
അവഹേളിക്കുകSmarter
അപമാനിക്കുകinsult
വിനോദ തൽപരൻRecreational Tales
കോപിഷ്ഠമായിAngry
പ്രദീപ്തമായPrinted
പുരോഭാഗത്ത്In the boys
മുൻപേ പറഞ്ഞBefore previous
പേടിച്ചരണ്ടFrightened
പിന്നീടുള്ളAfter
സായംപ്രകാശംSays
അനന്തരചിന്തThe consequence
വിരുദ്ധമായിIn contrast
പുരുഷാന്തരംEach of the
പ്രാചീനത്വംAntiquity
മുതിർന്ന ആൾSenior person
ഏജൻറുസ്ഥാനംAgent
കൃത്യവിവരണംAccuracy
സഞ്ചയിക്കുകClimb
ശക്തിവർദ്ധനEnergy
ഉഗ്രമാക്കുകPressure
സഞ്ചയിക്കുകClimb
ഒന്നുചേർന്നAnswer
ആകെത്തുകയായSotal
സമാഹരിക്കുകCompile
ആക്രമിക്കുകAttack
പ്രഥമാപകാരംFrimm
സമാധാനലംഘകൻPeaceful
ഉത്സാഹമുള്ളCheerful
ചൈതന്യമുള്ളFriendly
വേഗഗമനമുള്ളQuick
ഇളക്കിവിടുകStir
അസ്വാസ്ഥ്യംUnchange
വിക്ഷോഭകാരിMiscstore
ഇളക്കുന്നവൻHe who
പരിഹാസപ്പേർSolhaser
അജ്ഞയതാവാദിIgnorant
വേദനാജനകമായPainful
വേദനാജനകമായPainful
പ്രാണസങ്കടംAntharm temple
കൈക്കൊള്ളുകAccept
കരാർചെയ്യുകContract
സമ്മതിക്കുകAgree
സമ്മതിക്കുകAgree
ഒരുക്കമുള്ളFought
യോജിക്കുന്നAging
കരകയറിപ്പോയSearched by
മുമ്പിലാവുകNear before
സഹായം നൽകുകProvide assistance
ലാക്കാക്കുകLatch
ഉന്നം വെച്ചAdvertise
അലക്ഷ്യമായിDissolve
വിമാനസൈന്യംAir armra
വ്യോമഗതാഗതംAirline
വിമാനഗതാഗതംAir-up
എയർ ടെർമിനൽAir Terminal
വാതാനുകൂലനംBalance
കാറ്റുപമ്പ്Windberry
വായുവിലുള്ളAir
വിമാനത്തപാൽAirmail
ആകാശക്കപ്പൽThe sky ship
ഒരു ചരിവായിAs a slope
ജാഗ്രതയുള്ളLealous
ശ്രദ്ധയുള്ളApplent
ശുദ്ധചാരായംThe cleans
വാറ്റുമദ്യംThe volumes
ഏകാന്തസ്ഥലംLeisure
ഒതുങ്ങിയ അറThe confined cavity
ദൈവായത്തമായGodfly
ജാഗ്രതയുള്ളLealous
ഉത്സാഹമുള്ളCheerful
ശ്രദ്ധയുള്ളApplent
മറ്റൊരിക്കൽAnother
ഭ്രമാത്കമായUnamical
വേർപെടുത്തൽDistance
അന്യവത്കരണംAlienation
പ്രകാശമുള്ളLightful
അണിനിരത്തുകAlign
അണിനിരത്തിയArrived
ജാഗ്രതയുള്ളLealous
ഉത്സാഹമുള്ളCheerful
ക്ഷാരച്ചാരംFamine
പൂർണ്ണമായുംCompletely
ചുറ്റുപാടുംWill
എല്ലായിടവുംThroughout
തീർച്ചയായുംof course
സർവ്വജ്ഞമായTrinist
ലഘൂകരിക്കുകSimplify
വെറുംവാക്ക്Werewash
ഉന്നയിക്കുകAdvise
സ്വാമിഭക്തിHumbus
അന്യാപദേശകഥAndnar
വെറുപ്പുള്ളGrumpy
ലഘൂകരിക്കുകSimplify
സഹ്യമാക്കുകMigrate
ശമിപ്പിക്കൽSamipulation
ഇല്ലാതാക്കൽDeletion
ബന്ധപ്പെട്ടRelated
അനുവദിക്കുകLicense
കിഴിവുനൽകുകProceed
അനുവദനീയമായOptional
ലോഹക്കൂട്ട്Alloy
വശീകരിക്കുകAllure
സ്നേഹിക്കുകLove
ബന്ധുരാജ്യംRelation
മഹാ ബലവാനായGreatest
ദാനകർത്താവ്Giver
ഭൂരിപക്ഷവുംThe majority
അഗതിമന്ദിരംThe refense
ചെന്നിനായകംThe root
മേൽപ്പോട്ട്Promote
മുകളിലേക്ക്Up
പ്രത്യേകമായSpecialty
സമാന്തരമായിIn parallel
ഓരം ചേർന്ന്A combined with
അപ്പോഴേക്ക്By then
മുന്പേതന്നെFormer
ആഗ്രഹം പോലെAs desired
തീർച്ചയായുംof course
അതിനു പുറമെIn addition to it
പ്രത്യനുധാരIde
മറ്റൊരു വഴിAnother way
രണ്ടിലൊന്ന്Whether
ഉന്നതിമാപകംQualification
എല്ലാം കൂടിAll together
ഒട്ടൊഴിയാതെAllay it
പരോപകാരശീലംAltarialism
നിസ്വാർത്ഥതPrincess
പരോപകാരിയായAdmert
സർവ്വനേരവുംAllenity
തുടർച്ചയായിContinuously
രസമിശ്രധാതുThe receipt of the
രസമിശ്രലോഹംFunding
ഏകീകരിക്കുകConsolidate
കൂടിച്ചേരുകCombine
ഏകീകരിക്കുകConsolidate
പ്രതിപുരുഷൻPower
ചുറ്റുമുള്ളAround
സ്ഥാനകാംക്ഷUnattached
ഉൽക്കർഷേച്ഛMeteorship
അഭ്യൂദയേച്ഛImprovement
അതിമോഹമുള്ളAmomious
നീക്കാവുന്നSkinable
ഔഷധഗുണമുള്ളMedicinal
വഴങ്ങുന്നത്Groad
സംശോധിക്കുകSugg
നഷ്ടപരിഹാരംCompensation
റെഡ് ഇൻഡ്യൻRed Indian
ഗന്ധകക്കല്ൽSulfaking of
പ്രിയംകരമായFriendly
മദ്ധ്യത്തിൽIn the center
തെറ്റിപ്പോയFaulty
വെടിമരുന്ന്Smumber
മാപ്പാക്കുകCondone
കാമാസക്തനായKamopathy
പ്രമഭരിതമായOriginally
പരിണമിക്കുകAllev
ശൃംഗാരാഭാസംSringera
രഹസ്യപ്രേമംSidepoint
ആത്മാഭിമാനംSelf-respect
പര്യാപ്തമായSufficient
വർണ്ണിക്കുകColonize
വിസ്തീർണ്ണതAnxiety
ശസ്ത്രക്രിയSurgery
വിനോദപരമായിEntertained
അഭയകേന്ദ്രംShelter
പുഷ്പവികാസംPowering
രക്തക്കുറവ്Bloodding
ഗുദം പൊട്ടൽThe role of the rage
സംബന്ധമുള്ളComply
പദപരിച്ഛേദംDeadline
പരേതാത്മാവ്The Serve
പൂർവ്വികമായFuder
നങ്കൂരമിടുകWinn
ഏകാന്തസ്ഥലംLeisure
നങ്കൂരപ്പണംAnchor
പ്രാചീനൻമാർAncales
ഇതിനു പുറമെin addition to
സംഭവചരിത്രംThis engine
സ്വർഗ്ഗവാസിHeaven
ദേവദൂതപരമായDevasty
പരിശുദ്ധമായPastrous
ചൂണ്ടക്കാരൻThe chosen
മീൻപിടിത്തംCatch
മീൻപിടുത്തംFishing
ദേഷ്യത്തോടെWith anger
നീരു നിറഞ്ഞFilled with
വിമർശിക്കുകCriticize
ജന്തുസഹജമായAntibasive
മൃഗതുല്യമായBronition
മൃഗസംരക്ഷണംAnimal career
ചൂടുപിടിച്ചHeated
പെരും ജീരകംCuminome
ചരിത്രരേഖകൾHistorical documents
ഇല്ലാതാക്കൽDeletion
സ്മാരകാഘോഷംMessage
സ്വൈരക്കേട്The discomance
റദ്ദുചെയ്യൽRadhal
അസാധുവാക്കൽRevocation
വേദനാസംഹാരിPaintingness
അസ്വാഭാവികതUnnatural
അസാധാരണത്വംUnnatural
അജ്ഞാതാവസ്ഥUnknown
മുമ്പിലുള്ളBroched
മുന്പിലുള്ളBefore
ഉറുന്പുതീനിUrenpur
ഉറുമ്പുതീനിAnundete
അറുപഴഞ്ചനായAltar
പ്രാക്തനമായElegant
മുന്നേയുള്ളAdvancive
സങ്കീർത്തനംPsalm
സ്തോത്രഗീതംHymns
ധ്യാനശ്ലോകംMessage to meditance
പരാഗികർണ്ണംParagvel
പുഷ്പസഞ്ചയംThe flowering
പദ്യസമാഹാരംFoodful
ഹാസ്യജനകമായSensitive
പ്രതീക്ഷിതംExpected
ക്രമേണ കുറവGradually low
പൗരാണികകാലംAncient times
ഉദ്വേഗകരമായOfing
ഏതുനിലയിലുംIn any case
ഏതവസ്ഥയിലുംIn any case
ഏതു ദിവസവുംWhatever day
കാണാവുന്നത്Seeing
ഏതുസമയത്തുംAt any time
പൊന്നുഷസ്സ്Porsions
അതിവേഗത്തിൽFast
വിഭിന്നമായിDiminished
വേർപിരിഞ്ഞ്Separated
വികാരശൂന്യതEmbezzlement
നിർവ്വികാരതProvief
പൊട്ടിക്കുകExplode
വിഭിന്നമായിDiminished
മഹാ ദുരന്തംGreat tragedy
അരാഷ്ട്രീയംArrogation
പാർട്ടിവിടൽPartyloe
മതപരിത്യാഗംReligion
സ്വമതത്യാഗിThe rest of the religion
മതപരിത്യാഗിThe religious expressive
വേദപ്രചാരകൻScribe
ന്യായവാക്യംRighteous
അതിഭയാവഹമായStiff
വേദനാജനകമായPainful
പണിക്കോപ്പ്Putup
വെളിപ്പെടുകExpress
ഉദിച്ചുവരികRisen
പ്രകടമാക്കൽDemonstration
സന്തുഷ്ടനായHappy
അധീനമാക്കുകBe subjected to
ആപ്പിൾപ്പഴംHeaps
കണ്ണിലുണ്ണിIn the eyes
പ്രയുക്തമായRelevant
പ്രയോഗക്ഷമതAdvice
അപേക്ഷാഫോറംApplication form
അപേക്ഷിക്കൽAppercent
പ്രയുക്തമായRelevant
ഉപയോഗിക്കുകTake
പ്രയോഗിക്കൽApplying
നിയോഗിക്കുകAssign
തീരുമാനിച്ചDecided
വിഭാഗിക്കുകDivide
പങ്കുവെക്കൽSharing
പങ്കുവെക്കൽSharing
അനുയോജ്യമായAppropriate
സമാനാധികരണംEmpowerment
വിലയിരുത്തൽAssessment
ആസ്വദിക്കുകEnjoy
വിലമതിക്കുകValue
അഭികാമ്യമായDesirable
വിലക്കയറ്റംInflation
മൂല്യവൃദ്ധിDemand
പഠനപ്രക്രിയLearning process
അടുത്തുവരികNigh
അഭികാമ്യമായDesirable
അനുവദിക്കുകLicense
അംഗീകരിക്കൽAccepting
അംഗീകരിക്കൽAccepting
അനുമതി നൽകൽLicensing
അനുവദിക്കുകLicense
ശീമബദാം പഴംSheimabadam fruit
ഏപ്രിൽ മാസംApril month
ഉപരിവസ്ത്രംThroughout
പ്രവണതയുള്ളOf responding
അറബിക്കുതിരArabikhir
അറബ് രാജ്യംThe Arab country
തോന്നിയപോലെLike it seems
നിരങ്കുശമായOmensiveic
ഏകപക്ഷീയമായUnilaced
മാദ്ധ്യസ്ഥംFund
ലതാനികുഞ്ജംLataniyan
അർദ്ധവൃത്തംHighlight
പ്രധാനശത്രുThe major event
വാസ്തുവിദ്യArchitecture
ചരിത്രരേഖകൾHistorical documents
ഗ്രന്ഥപ്പുരLibrary
വളച്ചുവാതിൽIn bough
ഉത്സാഹമുള്ളCheerful
തീവ്രവികാരംAntery
ചെങ്കുത്തായSteep
ക്ലേശാവഹമായAffliction
ഭവിക്കുന്നുHaving
വിസ്തീർണ്ണതAnxiety
വിസ്തീർണ്ണംArea
വാദയുക്തമായCase
തർക്കിക്കുകArgue
തെളിയിക്കുകProve
വാദിക്കുന്നArguing
യുക്തിസഹമായArgumentative
ഉദ്ഭവിക്കുകOriginate
ഉത്ഭവിക്കുകOrigin
രാജാധിപത്യംThe kingdoms
കുലീനവർഗ്ഗംNo mean
അനുഭവഹീനനായFelt
യുദ്ധവിരാമംCampaign
വെടിനിർത്തൽCeasefire
കൈയില്ലാത്തIgnor
വസ്ത്രശേഖരംClowning
കവചം ധരിച്ചWeared armor
ശസ്ത്രസമൂഹംSurgical
ശസ്ത്രാഗാരംCapital
ശസ്ത്രസമൂഹംSurgical
സവിശേഷഗന്ധംSpecially smell
ചുറ്റുപാടുംWill
ചുറ്റുവട്ടംHostility
അണിനിരത്തുകAlign
അണിനിരത്തുകAlign
യുദ്ധവ്യൂഹംBattlefield
ചെന്നെത്തുകGo
പ്രാപിക്കുകObtain
എത്തിച്ചേരൽArrival
അഹങ്കാരിയായTragedy
കൂവ്വപ്പൂവ്Forge
കൂവ്വപ്പൊടിFlesh
കൂവ്വപ്പൊടിFlesh
എലിപ്പാഷാണംElephantasam
ഭാവനാസൃഷ്ടിImaginative
ധമനിയിലുള്ളArtery
പാതാളക്കിണർSheoloker
കൃത്രിമാമായAdaptable
സന്ധിവീക്കംDress
വിവേചകഭേദകംDisatheticism
കൂടിച്ചേരുകCombine
അസ്ഥിബന്ധനംLigene
അയഥാർത്ഥമായTransplant
അസ്വാഭാവികതUnnatural
കൃത്രിമത്വംManipulation
കൃത്രിമത്വംManipulation
അസ്വാഭാവികതUnnatural
കമ്മാളന്മാർThe Nummas
കലാപ്രദർശകൻThe art influx
അകൃത്രിമമായIncharative
എത്രയോ അത്രAs much as it is
തോന്നിയപോലെLike it seems
അതിതുഷ്ടനായEvil
ചരിവില്ലാതെWithout slope
ആരാഞ്ഞറിയുകAware
വയറുവീർക്കൽStomach
സ്ഥാപിക്കുകInstall
പുഴുക്കാത്തWorse
അതിന്റെ തടിIts wood
ചാരനിറമുള്ളGray
നാണക്കേടുളളVaccination
തീരത്തേക്ക്Ashore
ഏഷ്യാനിവാസിAsian mass
ഒരു വശമായിIn one side
കാഴ്ചപ്പാട്Perspective
വെള്ളില മരംThe silver wood
കറുത്ത കീല്Black key
ഒരുതരം താമരA kind of lily
പരുഷമാക്കുകHarsh
ഘോഷോച്ചാരണംGhosholder
ആഗ്രഹിക്കുകWish
അഭിലഷിക്കുകWish
വിമർശിക്കുകCriticize
ആക്രമിക്കുകAttack
ഹത്യചെയ്യുകHello
ആക്രമിക്കുകAttack
കുത്തിക്കൊലStorming
കൂട്ടംകൂടുകTumble
സ്ഥാപിക്കുകInstall
ഉറപ്പിക്കുകStabilize
കണക്കാക്കുകCalculate
വിലമതിക്കുകValue
നികുതിദായകൻThe taxpayer
അർപ്പിക്കുകOffer
ഏൽപ്പിക്കുകOverdue
സമാഗമസ്ഥാനംThe migration
പരിണമിക്കുകAllev
ഉൾക്കൊള്ളുകCrace
സ്വാംശീകരണംAssimilation
ദഹനപ്രക്രിയDigestive
ഉൾച്ചേർക്കൽIncompede
പങ്കുകൊളളുകSham
കൂട്ടുകൂടുകAssume
ഏകീകരിക്കുകConsolidate
ചേർച്ചയുള്ളCorresponding
പലതു കലർന്നMany of the
ഉറപ്പു നൽകൽMake sure
തീർച്ചയായുംof course
തീരുമാനിച്ചDecided
തീർച്ചയായുംof course
നിശ്ചയമായുംCertainly
അഷ്ടാധ്യായീAble to be Athradium
എഴുന്നേറ്റ്Arise
അത്ഭുതകാരണംWurry
കഷണംകഷണമായിIn the pieces
അശ്വമേധയാഗംAsvamian sacrifice
ചികിത്സാലയംClinic
അഗതിമന്ദിരംThe refense
ഭ്രാന്താലയംMoram
അന്തം വിട്ടThe end of the end
തുടർച്ചയായിContinuously
ഒറ്റയടിക്ക്At once
ഒറ്റയടിക്ക്At once
എല്ലാസമയവുംEvery time
തീർച്ചയായുംof course
തൊട്ടടുത്ത്Next
വഴക്കിടുന്നQuarrel
തോന്നിയപോലെLike it seems
സൗഹൃദയത്തിൽIn friendliness
ഉച്ചകോടിയിൽIn the summit
ഈ വഴി പോയാൽIf this way goes
ചാരവ്വാകമതംTrours
ദാഹിക്കുന്നThirsty
ഭൂപടപുസ്തകംMapbook
പരിതഃസ്ഥിതിDistribution
വായവ്യ ഭാരംThe mouth weight
പാപ പരിഹാരംSin fix
പ്രതിശാന്തിEntrevement
പാപനിവൃത്തിSinful
അഗ്രഭാഗത്ത്In the tip
കൊടുമുടിയിൽIn the peak
അതിക്രൂരമായMore
അതിക്രൂരമായMore
പിടിപ്പിച്ചCaused by
ആക്രമിക്കുകAttack
വിമർശിക്കുകCriticize
ഭർത്സിക്കുകBew
പ്രാപിക്കുകObtain
ഉദ്യമിക്കുകAdapt
പരിചരിക്കുകCare
കൂടെ വരുന്നAccompanied
അനുചരവൃന്ദംFortive
ശ്രദ്ധയുള്ളApplent
മെലിയിക്കുകLimelize
സാക്ഷിപറയുകWitness
ഉറപ്പിക്കുകStabilize
വശീകരിക്കുകAllure
മനോഹാരിതമായDiagar
ഹൃദയഹാരിയായImpressive
ഹേതുവാക്കുകDo it
പശ്ചാത്താപംRemorse
വിശ്രമസ്ഥലംResting
പ്രയോക്താവ്Listen
ധിക്കാരിയായDeformed
അഹങ്കാരമുളളProud
അധികപ്രസംഗംExcurs extra
ശ്രവണസാധ്യതAttraction of the
ശ്രവണസാധ്യതAttraction of the
ശ്രവണസാധ്യതAttraction of the
വർദ്ധിക്കുകIncrease
അധികമാക്കുകAdd
പ്രവചിക്കുകPredict
നിമിത്തജ്ഞൻEntrance
പ്രതാപമുള്ളGlory
പണ്ട് പണ്ട്Ago
ബാഹ്യകർണ്ണംExternalists
ശുഭമായഅവസ്ഥClosing
ആധികാരികമായAuthentic
അധികാരികമായThe impulsive
സത്യസന്ധമായHonest
അകൃത്രിമമായIncharative
സാധുവാക്കുകValidate
ആധികാരികമായAuthentic
എഴുത്തുകാരൻWriter
ആധികാരികമായAuthentic
പ്രമാണികമായFamily
അനുവദിക്കുകLicense
സ്വയം ഭൂവായSelf-born
അനൈശ്ചികമായUnsoide
യന്ത്രപ്പാവMechanism
പ്രതപരിശോധനSurfix
അധികമായുള്ളExcal
ഫലം ചെയ്യുകEffect
അമിത ധനേച്ഛOverdue
പകരംവീട്ടുകExchange
രണ്ടരികിലുംAlso in both
പ്രതികൂലമായAdverse
പക്ഷിക്കൂട്Nest
ആർത്തിയുള്ളHome
ഉത്സുകതയോടെWith a lucky
വർജ്ജിക്കുകAbstain
അസാധുവാക്കൽRevocation
അവലംബിക്കുകRefer
ഉറക്കമുണരുകSleep
ജാഗരൂകമാവുകAwake
ജാഗ്രതയുള്ളLealous
തീരെ മോശമായVery bad
വിരിപ്പന്തൽSupport
മേൽക്കെട്ടിThe overroke
അവലക്ഷണമായിIntroduces
സ്വയപ്രമാണംRetroom
ഉദാസീനാക്ഷംExcience
പ്രശാന്തമായTrignable
മർമ്മരശബ്ദംMysteriously
ബാലിശസംസാരംChild Cellier
ബാലിശസംസാരംChild Cellier
ബാലിശസംസാരംChild Cellier
ശബ്ദകോലാഹലംIllusion
പിഞ്ചു പൈതൽPiniya child
സഹായം നൽകുകProvide assistance
മുതുക് വേദനAnd the back pain
അപവാദം പറയൽSlaughter
പ്രത്യാഘാതംImperialist
പിൻസ്റ്റേജ്Pinstage
വിമുഖതയുള്ളReluctant
എതിരൊഴുക്ക്Earl
തെളിക്കാത്തExcluded
പിന്നിലാവുകGet behind
കിട്ടാക്കടംBreaky
ബാദരായണന്റെOf Badaranan
തുരപ്പൻകരടിThureshwar
ലഘു പരിഹാസംSnacking
മനസ്സിലുള്ളIn mind
ജാമ്യക്കാരൻBail
ഇഷ്ടപ്രദേശംLicen
മേശവിരിപ്പ്Tissue
പപ്പടക്കാരംPadist
നാഗകേശ പൂവ്Nagazia flower
സമതുലനാവസ്ഥBeast condition
സമീകരിക്കുകSlamp
സമികൃതാഹാരംSummary
രോമശൂന്യമായSpoilful
കഷണ്ടിയുള്ളBald
ഉപദ്രവകരമായHarmful
തെറ്റിക്കുകDislocate
ഉരുണ്ടവസ്തുBundle
അടിഭാരമിടുകBase
നൃത്യാഭിനയംNarity Policy
പ്രചാരണബഹളംCampaign
സുഗന്ധമുള്ളFragrant
കാശിത്തുമ്പThyme
കാശിത്തുന്പFresh-party
മുളങ്കൂട്ടംMulti
മുളങ്കൂട്ടംMulti
നിരോധിക്കുകProhibit
കൊള്ളക്കാരൻRobber
കാട്ടുകള്ളൻWild
സ്ഫോടനശബ്ദംExplosion
പ്രഹരിക്കുകBlow
നാടുകടത്തുകBanish
പുറത്താക്കൽExpulses
നിഷ്ക്കാസനംFencing
ആശ്രയിക്കുകTrust
ആശ്രയിക്കുകTrust
നാണയവിനിമയംInnocation
നിർദ്ധനത്വംDivision
അറിയിപ്പുകൾNotifications
സദ്യ ഉണ്ണുകSuperinae
സ്വീകരണ ഹാൾReception hall
നേരമ്പോക്ക്The early
പരിഹസിക്കുകMock
വക്കീൽ സംഘംThe gang of the lawyer
പ്രതിക്കൂട്Ack
നിരോധിക്കുകProhibit
ക്രൂരൻമാരായCruel
മുള്ളുകമ്പിPump
ക്ഷുരകപ്പണിBarbara
സ്തുതിപാഠകൻPraise
നഗ്നമാക്കുകBar
ആവരണം കളയുകDrain the covering
നഗ്നപാദനായിBarefoot
ഛർദ്ദിക്കുകVomit
വിൽപനക്കരാർSales of sale
വഞ്ചിക്കാരൻThe deceiver
വൃക്ഷത്തൊലിTree
പത്തായപ്പുരBarn
വെള്ളിമൂങ്ങSilver
കായ്ക്കാത്തUnless
പ്രതിരോധനിരResultation
ശത്രുനിരോധംEnemy
വക്കീലന്മാർThe lawyers
പ്രധാന ഘടകംThe main element
സ്ഥാപിക്കുകInstall
ആധാരമാക്കുകMake it
അവലംബിക്കുകRefer
അധിഷ്ഠിതമായBad
നിന്ദിക്കുകCondemn
നാണിക്കുന്നShed
ഒരിനം തുളസിOne
വെയിൽ കായുകBack the sun
മലിനമാക്കുകCorrupt
പന്തടിക്കോൽPanuticol
കുളിപ്പിച്ചBathed
അധികാരദന്ധ്Advision
പലകത്തുണ്ട്There are many
പീരങ്കിപ്പടArtillery
കിറുക്കുള്ളKiring
കളിപ്പാട്ടംToy
മാറിക്കളയുകDrive
പിംഗളവർണ്ണംBlack
കരിംചുവപ്പ്Column
ചെളിപ്രദേശംSlug
കടകളുടെ നിരThe column of shops
ദു:ഖിതനാവുകGrievous
വിട്ടുപോവുകGet out
സ്ഥലം വിടുകLeave the place
തീരത്തടിഞ്ഞShine
നീർത്തുള്ളിNorth
ജപമാലക്കുരുJapalim
വളഞ്ഞമൂക്ക്Crooked
പ്രകാശകിരണംLightness
ചെറിയ നാണയംSmall coin
അനുഭവിക്കുകExperience
ആധാരമാക്കുകMake it
പ്രസവിക്കുകTrain
പരിചപിടിച്ചCared
ജന്മം നൽകുകGive birth
മൃഗപ്രായമായBefore
തോല്പിക്കുകDefide
പതപ്പിക്കുകResolve
തല്ലപ്പെട്ടEducational
പെരുമ്പറയടിPerundate
ആൺ സുഹൃത്ത്Male friend
മനോരമ്യരൂപംTemple of Title
സുന്ദരവസ്തുPretty
സൗന്ദര്യവതിAesthete
രമണീയഭൂഭാഗംRemoval
പരിണമിക്കുകAllev
ഏകീകൃതമാകുകUniform
ഉപോൽപന്നമായGuarantee
വശീകരിക്കുകAllure
ഭ്രാന്താലയംMoram
അടിസ്ഥാനമായFundamentable
പോത്തിറച്ചിPotranchi
മാട്ടിറച്ചിMattiyarchi
ഉചിതമാക്കുകProper
വിഡ്ഢിയാവുകDisgrace
പുരോഭാഗത്ത്In the boys
മുന്പിലുള്ളBefore
താമസിക്കാതെWithout staying
വളരെ വൈകാതെUntil soon
ലഹരിപിടിച്ചDrunk
ജനിപ്പിച്ചുAnd began to be
പ്രസവിക്കുകTrain
ഭിക്ഷക്കാരൻBeggar
ഇരക്കുന്നവൻVictim
പിച്ചക്കാരൻThe pitcher
ഭിക്ഷക്കാരിBeggar
അകലെപ്പോവുകGet away
അസൂയപ്പെടുകBe jealous
നേരംപോക്കുകFasten
ഉല്ലസിക്കുകRejin
തോല്പിക്കുകDefide
പെരുമാറുന്നBehave
നിരൂപിക്കുകDevise
ഉചിതമാക്കുകProper
സത്തസ്വഭാവംExpression
കോട്ട വളയുകThe fort bend
ചുറ്റുവളയുകSurround
കൊച്ചാക്കുകKcate
മിശ്രിതലോഹംBlesh
ഓട്ടുപാത്രംOntupport
ശണ്ഠകൂടുന്നQuench
കലഹപ്രിയനായGranted
കലാപകാരിയായSensual
മുക്കറയിടുകSoud
അനുബന്ധങ്ങൾSupplements
മരിച്ചു പോയDead
പരിതപിക്കുകCure
ന്യായസ്ഥാനംLawful
അധീനമാക്കുകBe subjected to
സൽപ്രവൃത്തിFine
ദാനശീലമുള്ളProvisionful
അന്തർലീനമായThe inherent
തരിപ്പിക്കൽTraining
മരണശാസനദാനംDeath
വിധവയാക്കുകCalf
അനാഥമാക്കുകOrphan
നിരാശ്രയമായDiscretion
സ്ഥലം നൽകുകEnter the place
ചുറ്റിവളയുകArise around
സമാന്തരമായിIn parallel
പാർശ്വത്തിൽOn the side
അപ്രസക്തമായIrrelevable
തന്നെയുമല്ലNot at all
ഉപരോധിക്കുകBlock
അപേക്ഷിച്ചുApplied
ദൂഷണം പറയുകSay blame
പ്രശസ്തമായിFamous
മൃഗതുല്യമായBronition
സൂക്ഷിക്കുകKeep
ആശ്രയിക്കുകTrust
വെറ്റക്കൊടിWedkold
ഓർമ്മിക്കുകRemember
മദ്ധ്യത്തിൽIn the center
നമുക്കിടയിൽBetween us
ഇടക്കിടക്ക്Control
സൂക്ഷിക്കുകKeep
സൂക്ഷിക്കുകKeep
പേടിച്ചരണ്ടFrightened
പരിഭ്രാന്തിPanic
വശീകരിക്കുകAllure
സീമാതീതമായിThe seam
രണ്ടിതളുള്ളWith two
കളിക്കോപ്പ്Toy
പുസ്തകപ്രമിThe bookpri
കലഹിക്കുന്നQuarrel
ഉത്സാഹമുള്ളCheerful
വലിപ്പമുള്ളBig
ഭീമാകൃതിയായGiant
പ്രസിദ്ധമായFamous
വലിയരീതിയിൽIn the great way
ആശയഭ്രാന്തൻEarth of ignorance
ആശയഭ്രാന്ത്Equity inhabited
ഓഷ്ഠ്യശബ്ദംThe Baptist
കടന്നുകളയുകRe
വെട്ടുകത്തിCut down
വിക്രയപത്രംThe Depronor
ബില്യാർഡ്സ്Billiards
വലിയ തിരമാലGreat wave
തിരയടിക്കുകSearch
കെട്ടുന്നവൻThe one who bruises
ബാധ്യസ്ഥനായLiable
വിഹഗവീക്ഷണംObservile
ജനന നിരക്ക്Birth rate
ഉഭയലിംഗജീവിInhagaling
കടിയിരുന്പ്Kutawirundp
അല്പം പോലുംEven a little
കടിയിരുമ്പ്Trail
പെൺകുറുക്കൻFemale
അസുഖകരമായത്Unpleasant
സംസാരിക്കുകTalk
നിഷ്പ്രഭമായFufficient
കറുപ്പുനിറംBlack
ഇരുട്ടാക്കൽBarkness
കരിങ്കുരുവിKarikuravuvi
കറുത്തീയ്യംBlacken
കറുപ്പ്നിറംBlack
നിന്ദിക്കുകCondemn
നിർദ്ദോഷമായArchitect
മുഖം വിളറുകPlace the face
വെൺമയാക്കുകMake the worm
തോലുരിക്കുകFeel
നിന്ദിക്കുകCondemn
വിമർശിക്കുകCriticize
പൊട്ടിക്കുകExplode
ശബ്ദബഹുലമായAcute
നിർലജ്ജമായിEnjuits
അനുഗൃഹീതനായBased
സഫലമല്ലാത്തFenced
അന്ധമാക്കുകBlind
അന്ധരാക്കുകBlind
പൊട്ടക്കിണർThe potabiner
അത്യന്തസുഖംExcellent
പരമാനന്ദമായIntense
ഉല്ലാസമുള്ളSoamous
അഹംഭാവമുള്ളProud
രാജ്യം വളയൽCountry of country
പൊള്ളത്തലയൻBlack
രക്തദാഹിയായBank of blood
ചോരകുടിയനായBlew
പുഷ്പിക്കുകBlossom
പുഷ്പിക്കുകBlossom
ഒപ്പുകടലാസ്Signature
പുഷ്പസഞ്ചയംThe flowering
കെട്ടടങ്ങുകBegin
ഊതുന്ന കുഴൽThe blinking pile
നാസാരന്ധ്രംNastria
നിന്ദിക്കുകCondemn
നീലനിറമുള്ളBlue
നീലത്തുരിശ്Siluthish
നീലതിമിംഗലംBlue Lambing
ശ്യാമവർണ്ണംShimpse
ചെങ്കുത്തായSteep
നീലിമയാർന്നPolicy
കാലുതെറ്റുകCalculate
മൂർച്ചകളയുകSecret
മലിനമാക്കുകCorrupt
മറച്ചുകളയുകForgive
മുഖം ചുവന്നThe face is red
വന്പു പറയുകSay to be
വീമ്പു പറയൽBearing down
വമ്പു പറയുകSeize
ഭർത്സിക്കുകBew
ഗർജ്ജിക്കുകGroan
വിടുവായത്തംResistance
അരയാൽവൃക്ഷംIn the flame
കാട്ടുപന്നിAnd wild boar
നിർവാഹകസംഘംThe executor group
വീമ്പിളക്കൽBragging
വഞ്ചിക്കാരൻThe deceiver
പ്രവചിക്കുകPredict
അശുഭസൂചകമായPalibilities
ദുർലക്ഷണമായViolial
ഭാവിപ്രവചനംThe Word of the
ശാരീരികവേദനPhotecture
പൂർണ്ണമായുംCompletely
പായൽപ്രദേശംQuicker
ചതുപ്പുനിലംSwamp
തിളപ്പിക്കൽBoiling
വേവിച്ച അരിBoiled rice
ഉത്സാഹമുള്ളCheerful
ആധാരമാക്കുകMake it
ആലംബമാക്കുകComplement
കുറ്റിയിടുകJ
ഒളിച്ചോട്ടംSkills
വിടുവായത്തംResistance
നിർവ്യാജമായProven
കാര്യസിദ്ധിIslam
കാരാഗൃഹവാസംIn prison
എല്ലുകാമ്പ്Eliqamp
ഭക്ഷണപ്രിയൻEating
നാണം കെട്ടുThe Shame is Down
കണക്കുവായ്പAccount manague
മറച്ചുവെച്ചHidden
സാഹിത്യകാരൻThe writer
വിനോദശീലനായTeenager
പ്രോത്സാഹനംIncentive
ജാസ് സംഗീതംJoe music
അതിർത്തിരേഖBarrie
വലിയ തിരമാലGreat wave
ജന്മനായുള്ളInnate
നിർവ്വഹിച്ചPerformed
കടം വാങ്ങുകBorrow
കടം വാങ്ങിയBorrowed
നിരർത്ഥവാദംYolism
സസ്യോദ്യാനംSusasam
ക്ലേശിക്കുകAffirm
ഉപദ്രവകരമായHarmful
പ്രധാന ആശയംmain idea
നില കാണാത്തNote
ആധാരരഹിതമായFortunate
കടലാസു ചെടിBeach Plant
ഉരുളൻ കല്ല്Polling stone
ഉന്മേഷാവസ്ഥOctober
ഉത്പതിക്കുകUtilize
പച്ചക്കള്ളംThe hungry
ബയൻറ് ചെയ്തBeatered
അതിർത്തിരേഖBarrie
ഔദാര്യമുള്ളGenerous
സമ്പുഷ്ടമായProfessional
കീഴ്വഴങ്ങുകSubordinate
തലകുനിക്കുകDig
മലവിസർജ്ജനംThe bowel
സ്തനകഞ്ചുകംThe breast
ബ്രാക്കറ്റ്Bracket
ഒരിനമാക്കുകMake it
പുഷ്പവർണ്ണംFlower
ബ്രാഹ്മണ്യംBrahman
മുടിപിന്നുകBe eaten
ബുദ്ധിശക്തിWisdom
ബുദ്ധിശക്തിWisdom
മുദ്രകുത്തൽSeal
പിച്ചള ദൺഡ്Brass
സ്തനകഞ്ചുകംThe breast
പിച്ചളമയമായChain
പരുഷസ്വരമായRude
വീന്പിളക്കൽThe falling
വിക്രമമുള്ളDepict
ശക്തിമത്തായMighty
സമാധാനലംഘനംProhibition
സമാധാനലംഘനംProhibition
ഉടച്ചുകളയുകPeness
പൊട്ടിക്കുകExplode
അതിശയിക്കുകBe surprised
നിശ്ചലമാവുകBe still
വണ്ടി മറിയൽMary in the car
ഇല്ലാതാക്കൽDeletion
നശിപ്പിക്കൽDestroy
ഇളംങ്കാറ്റ്Exhaustion
നിർജ്ജീവമായInactive
അണയ്ക്കുന്നDamage
പ്രസവിക്കുകTrain
മൂപ്പെത്തിയRipen
ഉദാരവ്യക്തിLibertage
കാട്ടുകള്ളൻWild
കൊള്ളക്കാരൻRobber
പ്രകാശമുള്ളLightful
ശോഭയോടുകൂടിWith Brother
ബുദ്ധിശക്തിWisdom
ഉപ്പുവെള്ളംSalt water
ഓർമ്മിക്കുകRemember
അനുനയിക്കുകConquee
ഉന്മേഷമുള്ളRefrational
ഉൻമേഷജനകമായAvngram
ഉത്സാഹമുള്ളCheerful
നാലുചുറ്റുംFour around
വീതികൂട്ടുകBroaden
വിസ്തൃതമായിOverview
സാമാന്യമായിGenerally
അതിബൃഹത്തായVessel
പൊള്ളിക്കുകPoint
പൊളിഞ്ഞവേലിDropless
പൊട്ടിയ കാൽBroken foot
പൊട്ടിയകുടംBuck
കഷണം കഷണമായPit pieces
പൊടിയാക്കിയDusted
ദല്ലാൾപ്പണിDutle
അടയിരിക്കുകRectify
പരിതപിക്കുകCure
ചിന്തവിഷ്ടൻThoughtful
അനുഭവിക്കുകExperience
ഒരുതരം ചെടിA kind of plant
വ്യഭിചാരശാലVenishlous
തവിട്ടുനിറംBrown
തവിട്ടുനിറംBrown
ഹൃദയഭേദകമായHeartbare
പ്രഥമാക്രമംAdaptation
കുററിക്കാട്Redakkad
ഏറ്റുമുട്ടൽEncounter
അതിക്രൂരരായThe eccentricor
നികൃഷ്ടമായിCurmen
ധൃതികൂട്ടുകHurry
കുടുക്കിടുകTram
അജപാലകാവ്യംAnjalification
പുഷ്പിക്കുകBlossom
ലഘുഭക്ഷണശാലCafé
പ്രഹരിക്കുകBlow
പ്രതികൂലമായAdverse
കോമാളിത്തരംTully
വർദ്ധിക്കുകIncrease
സ്ഥാപിക്കുകInstall
നിർമ്മാണ കലConstruction Art
കെട്ടിടങ്ങൾBuildings
ആകാരവലിപ്പംInjoction
വലിപ്പമുള്ളBig
വലുപ്പമുള്ളSimed
കാളക്കിടാവ്Waist
പൊന്നലുക്ക്Bowl
ഉണ്ടയാക്കുകMake
പൊതിയാക്കുകWrap up
മാനസോല്ലാസംManoese
പരിഹസിക്കുകMock
പ്രഹസനനാടകംSugarshopy
പരിഹാസ വചനംThe ridiculous word
പൊള്ളിക്കുകPoint
തീപിടിക്കുകSepar
ജോലിചെയ്യുകJob
കുഴിച്ചിടുകBury
പൊട്ടിക്കുകExplode
ഏകാഗ്രതയോടെWith concentration
കശാപ്പുകാരൻButcherhan
കുടുക്കിടുകTram
ചെറിയ ഉള്ളിSmall onion
മുട്ടുചുവര്Hunt
വാങ്ങുന്നആൾBuying
ഒരു ഉൽപാദകൻA manufacturer
തീർച്ചയായുംof course
തീർച്ചയായുംof course
ഏതുവിധേനയുംSomehow
മാർഗ്ഗമധ്യേAs a gagon
കുറുക്കുവഴിShortcut
കാഴ്ചക്കാരൻThe viewer
കുറുക്കുവഴിShortcut
മുട്ടക്കൂസ്Cabbage
മുട്ടക്കോസ്Cabbage
വണ്ടിക്കാരൻThe carriage
വണ്ടിക്കാരൻThe carriage
കള്ളിച്ചെടിCactus
മൃതപ്രായമായDefense
പനയോല കഷ്ണംPaniotic slice
പങ്കാളിത്തംParticipation
കണക്കാക്കുകCalculate
കാലഗണനാരീതിColossal style
പശുക്കുട്ടിCalf
കന്നുകുട്ടിFantasy
വിളിപ്പെണ്ൺCalling
ചീത്ത പറയുകTell bad
ഫോൺ ചെയ്യുകPhone
ഓർമ്മിക്കുകRemember
ദൈവികനിയോഗംMeeting of God
ധിക്കാരിയായDeformed
നിശ്ശബ്ദമായSilent
ദുഷ്പ്രവാദംPosress
ഒട്ടകക്കാരൻThe camel
സത്യംമറക്കൽSwear
തമ്പടിക്കുകCode
സർവ്വകലാശാലUniversity
തകരപ്പാത്രംTop
തകരപ്പാത്രംTop
പച്ചക്കള്ളംThe hungry
മൈനാപ്പക്ഷിMinhaapperry
ഉപേക്ഷിക്കൽAbandonment
കർക്കടകരാശിThe struggle
ഒരിനം ഞണ്ട്One incoh
വിളകളുടെനിരThe crops
നിർവ്യാജമായProven
സത്യസന്ധമായHonest
പരമാർത്ഥമായComprehensive
സ്ഥാനാർത്ഥിThe candidate
ചൂരൽ മെടയുകFuck the cane
തിന്നുകളയുകEat down
നരമാംസഭോജനംCannibalism
വലിയ തോക്ക്Large gun
തന്ത്രപരമായStrict
സമാന്യനിയമംCollective Law
മേൽക്കെട്ടിThe overroke
കലഹപ്രിയനായGranted
ലഘുസ്തോത്രംThe thirsty
തുണ്ടാക്കുകTear
കൂടാരത്തുണിSister-mind
Eleven letter Malayalam words and their English translation

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment